Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 Version 1607 Anniversary Update RTM 14393.0 with VLSC

Windows 10 Build 14393.0, Version 1607 - RS1. Ngày phát hành chính thức: 16/7/2016. Các phiên bản tên file có chữ "N" là phiên bản Windows 10 không có gói media packs.


Link Folder: http://goo.gl/OCl2Lo

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07177.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 44d72c65c1a9c47163e74f374a583bf729950968

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07178.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: b3b71aa110d6ec1c7e66bc36e1af0dfa031b251e

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07005.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 2e71812598b9e206074bd4139dcfa77407716ec9

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07006.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: d59b065481bbc10ec3cb1ab8e722af39cd6f2cc6

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07101.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 89e415fec5f4ed23d96cb543d3cea838f57a10a0

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07102.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: f9ffea3a40bf39ccde105bb064e153343560d73e

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-06997.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: f58c972cdcf832b7a4557274584aef873aabaaa3

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06998.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: a598239f0beabd4530fa9d87ff0329d296833890

File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07253.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: e4d70c6c4cba969cacb167856bfc12fba0f5d0ef

File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06988.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: b1b36c716a2fe66a596ff0afac7a825f7c3c2e9e

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07318.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 417c54aee78a708e13ea8fe857f150e68b1982cd

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07319.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: ccf010287927f9f2e013e26d792153428cf49f49

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức