Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thêm trình quản lý Local Group Policy Editor (gpedit.msc) vào Windows 10 phiên bản Home và Single Language

Trình quản lý Local Group Policy Editor (gpedit.msc) là một Microsoft Management Console (MMC) snap-in cung cấp một giao diện người dùng duy nhất thông qua đó tất cả các thiết lập của các đối tượng chính sách nhóm cục bộ có thể được quản lý. Local Group Policy Editor có sẵn trong Windows 10 các phiên bản Pro, Education, Enterprise và Enterprise LTBS và không được tích hợp trong phiên bản Home và Single Language.


Group Policy sẽ được kích hoạt khi được thêm 4 gói sau đây:Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35Tất cả 4 gói này đều có sẵn trong thư mục Packages theo đường dẫn C:\Windows\servicing ở bất kỳ phiên bản nào của Windows 10, chỉ là nó được kích hoạt với các phiên bản như đã đề cập ở trên và chưa được kích hoạt trong phiên bản Home và Single Language và tất nhiên chúng ta sẽ kích hoạt được nó vô cùng đơn giản. Cách làm như sau:

Bước 1: Mở dấu nhắc lệnh cmd hoặc powershell bằng quyền administrator

Bước 2: Sử dụng lệnh sau để thêm vào hệ thốngDism /Online /Add-Package /Packagepath:C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum

Nếu là Win 32 bit thì bạn thay amd64 bằng x86

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh sau trong powershell thay thế đều được:Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum"

Nếu là Win 32 bit thì bạn thay amd64 bằng x86

Mẹo: Nếu bạn muốn nhanh hơn thì mở notepad ra copy các dòng bên dưới vào:@echo off

pushd "%~dp0"dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt

dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txtfor /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"

pause

Lưu lại với tên ví dụ gpedit.cmd định dạng All Files, rồi chạy file bằng quyền admin, nhấn Yes trong hộp thoại UAC nếu có. Áp dụng cho cả nền tảng 32 bit và 64 bit


Hướng dẫn tích hợp Local Group Policy Editor vào bộ cài ISO

Bước 1: Tạo mới 3 thư mục trên ổ C có tên lần lượt là setup, offline và iso

Bước 2: Tìm đến bộ cài Sing Language chuột phải chọn Mount ra ổ ảo, truy cập ổ ảo copy tất cả vào thư mục setup

Bước 3: Chạy cmd hoặc powershell bằng quyền admin, sử dụng lệnh sau để mount install.wim vào thư mục offlineDism /Mount-Image /ImageFile:C:\setup\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\offline

Nếu chạy powershell có thể sử dụng lệnh sau:Mount-WindowsImage –ImagePath C:\setup\sources\install.wim –Index 1 –Path C:\offline

Bước 4: Khi mount xong sử dụng các lệnh bên dưới thêm gói packagesDism /Image:C:\offline /Add-Package /Packagepath:C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum

Dism /Image:C:\offline /Add-Package /Packagepath:C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum

Dism /Image:C:\offline /Add-Package /Packagepath:C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum

Dism /Image:C:\offline /Add-Package /Packagepath:C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum

Nếu là Win 32 bit thì bạn thay amd64 bằng x86

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh sau trong powershell thay thế đều được:Add-WindowsPackage –Path C:\offline –PackagePath "C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum"

Add-WindowsPackage –Path C:\offline –PackagePath "C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum"

Add-WindowsPackage –Path C:\offline –PackagePath "C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.14393.0.mum"

Add-WindowsPackage –Path C:\offline –PackagePath "C:\offline\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.0.mum"

Nếu là Win 32 bit thì bạn thay amd64 bằng x86

Bước 4: Khi thêm xong sử dụng lệnh sau unmount install.wimDism /Unmount-Image /MountDir:C:\offline /Commit

Nếu chạy powershell có thể sử dụng lệnh sau:Dismount-WindowsImage –Path C:\offline -Save

Bước 5: Đóng gói lại thành ISO:

Trước tiên bạn cần tải công cụ oscdimg.exe theo liên kết bên dưới về máy và lưu nó ví dụ tại ổ C:

x86: https://goo.gl/Q8w9sX
x64: https://goo.gl/kTY9O6

Sử dụng lệnh sau để tạo iso mới và lưu trong thư mục iso trong ổ CC:\oscdimg -lCCSA_X64FRE_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bC:\setup\boot\etfsboot.com#pEF,e,bC:\setup\efi\microsoft\boot\efisys.bin C:\setup C:\iso\Win10SL_x64.iso

Trong đó:

- CCSA_X64FRE_EN-US_DV5: Tên nhãn
- Win10SL_x64: Tên bộ cài iso

Phổ biến trong tuần

Tin Tức