Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tắt tự động cập nhật trong Windows 10

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tắt tự động cập nhật trong Windows 10 bằng phương pháp trì hoãn hệ thống tự động tải và cài đặt cập nhật, nếu bạn chưa có kế hoạch. Phương pháp này không tắt hẳn vì không tắt dịch vụ Windows Update vì tắt dịch vụ sẽ không tải được ứng dụng trong Store. Phương pháp này sẽ giúp bạn chủ động hơn nếu lúc nào cần cập nhật chỉ cần truy cập Setings > Updates & security > Windows Update và nhấn nút Download. Bài viết sẽ bao gồm 3 phần:

  1. Thiết lập thông báo tải và tự động cài đặt cập nhật.
  2. Tắt banner thông  báo yêu cầu cài đặt cập nhật.
  3. Tắt thông báo Get updates từ hệ thống.
Tải về file được cấu hình sẵn WindowsUpdate
Tải về giải nén và làm theo hướng dẫn các bước dưới đây

1. Thiết lập thông báo tải và tự động cài đặt cập nhật


Để thiết lập thông báo tải và tự động cài đặt cập nhật chúng ta sẽ thêm vào Registry Editor 4 giá trị REG_DWORD lần lượt như sau


NoAutoUpdate = 0

AUOptions = 2

ScheduledInstallDay = 0

ScheduledInstallTime = 3


Theo đường dẫn


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU


Truy cập thư mục Notify for download and auto install updates chạy file Notifyfordownloadandautoinstall.reg bấm Yes và OK xác nhận. Lưu ý nếu có hộp thoại UAC thì bấm Yes


Khi áp dụng các giá trị này trong Registry Editor thì hệ thống sẽ không tải và tự động cài đặt cập nhật nữa. Để trở về mặc định chạy file Defaultsettings.reg.

2. Tắt banner thông  báo yêu cầu cài đặt cập nhật


Khi bạn tắt tự động cập nhật hệ thống sẽ luôn đưa ra cảnh báo khi tìm thấy các bản cập nhật, thông báo bằng banner dưới góc phải màn hình luôn lặp lại trong khoảng thời gian nhất định do đó bạn cần tắt thông báo này đi, truy cập thư mục Turn off notification from windows update chạy file Turnoffnotificationfromwindowsupdate.reg bấm Yes và OK xác nhận. Lưu ý nếu có hộp thoại UAC thì bấm Yes.


Khi áp dụng các giá trị này trong Registry Editor thì hệ thống sẽ không đưa ra cảnh báo yêu cầu tải và cài đặt cập nhật nữa. Để trở về mặc định chạy file Defaultsettings.reg

3. Tắt thông báo Get updates từ hệ thống


Khi bạn tắt thông báo yêu cầu cập nhật thì hệ thống vẩn đưa ra cảnh báo bắt buộc phải cài đặt cập nhật bằng hộp thoại Get updates ngay giữa màn hình. Hộp thoại này sẽ sẽ lập lại hàng ngày và sẽ làm trì hoản công việc của bạn.

Để tắt thông báo này bạn cần đổi tên 2 file MusNotification.exe và MusNotificationUx.exe được lưu trong thư mục System32. Truy cập thư mục Turn off get updates message chạy file Turnoffgetupdatesmessage.cmd để tiến hành đổi tên hai file này thành MusNotification_backup.exe và MusNotificationUx_backup.exe


Để trở về mặc định chạy file Defaultsettings.cmd

Nếu bạn muốn rút gọn cả ba bước trên thì truy cập thư mục Turn off auto update chạy file Turnoffautoupdate.cmd là xong


Để trở về mặc định chạy file Turnonautoupdate.cmd

Phổ biến trong tuần

Tin Tức