Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn áp dụng Start layout khi rebuild Windows 10 version 1709

Cách áp dụng Start layout cũ gọi tắt là cách bố trí ghim ứng dụng Windows và phần mềm desktop vào Start menu cho những phiên bản Windows 10 trở về trước không còn tác dụng với Windows 10 version 1709, thật ra nói không có tác dụng cũng chưa chính xác chỉ là có đôi chút thay đổi trong cách cấu hình của hệ thống mới, có 2 thay đổi sau đây mà bạn cần biết:

1. Tham số <copyprofile>true</copyprofile> trong tập tin trả lời unattend.xml không còn tác dụng với Start layout
2. Tập tin LayoutModification.xml khi sử dụng Powershell export vào thư mục Shell của tài khoản Default cũng không có tác dụng vì khi chạy sysprep cài đặt lại mới hệ thống sẽ xóa và làm mới lại thư mục Default


Lưu ý: Tập tin LayoutModification.xml vẫn có tác dụng ở lần cài đặt đầu tiên nghĩa là trước khi bạn cài đặt lần đầu để boot vào chế độ Audit chỉnh sửa, bạn có thể mount install.wim và copy tập tin này vào thư mục Shell của tài khoản Default (tài khoản mặc định và luôn ẩn), đường dẫn đầy đủ của nó trong ổ đĩa hệ thống là


C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell


Sau đây là cách làm đúng trong chế độ Audit chỉnh sửa trước khi chạy sysprep tool

Bước 1: Ghim ứng dụng và phần mềm vào Start menu, lưu ý phải ghim ít nhất một ứng dụng hoặc phần mềm và tuyệt đối không được bỏ ghim hết vì như đã đề cập ở mục 1 tham số <copyprofile>true</copyprofile> trong tập tin trả lời unattend.xml không còn tác dụng

Bước 2: Eport Start layout vào thư mục Shell của tài khoản Administrator mục đích của bước này là kết hợp với <copyprofile>true</copyprofile> sau khi chạy sysprep sẽ copy tập tin LayoutModification.xml trở lại thư mục Shell của tài khoản ẩn Default. chạy powershell với quyền admin sử dụng lệnh sau để export


export-startlayout -path C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell\LayoutModification.xml


Hình minh họa


Mẹo: Sau khi export bạn có thể lưu lại bằng cách copy tập tin LayoutModification.xml trong thư mục Shell đã export để sử dụng cho những bộ cài khác, sau này bạn không cần phải ghim ứng dụng và export nữa mà copy thẳng tập tin này vào thư mục Shell của tài khoản Administrator là được.

Bước 3: Tạo tập tin trả lời unattend.xml và đặt tập tin này vào thư mục Sysprep theo đường dẫn C:\Windows\System32. Tham khảo bài viết

Tập tin trả lời mẫu Autounattend.xml và Unattend.xml cho Windows 10 version 1709

Ví dụ với tập tin trả lời mẫu có nội dung sau đây áp dụng với bản Pro và boot vào chế độ OOBE tạo tài khoản mới


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="specialize">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

    <OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>C:\Windows\System32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

<copyprofile>true</copyprofile>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

<OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>C:\Windows\System32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

<copyprofile>true</copyprofile>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

    </settings>

<settings pass="oobeSystem">

    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

<TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>

                <Link2></Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

<TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>

                <Link2></Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>OOBE</Mode>

            </Reseal>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>OOBE</Mode>

            </Reseal>

        </component>

    </settings>

</unattend>


Những bạn đang rebuild Windows 10 nên đọc kỹ và làm theo bài viết.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức