Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10, Version 1511 (Updated Apr 2016) build 10586.162.th2_release_sec.160223-1728 with MSDN

Windows 10 Build 10586, Version 1511 - TH2. Ngày phát hành chính thức: 23/5/2016 Windows 10 Build 10586.162.th2_release_sec.160223-1728. Các phiên bản tên file có chữ "n" là phiên bản Windows 10 không có gói media packs.


Link Folder: http://goo.gl/qPBI54

File: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8705540.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 52cd89738f77083df42f0243303618d4f8e7e492

File: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8712393.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 796446615a10795f1d29940cb1dd9f68c5cf3020

File: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8712927.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 1585d3d2f59aef2eeae23db67309bf81383e4e00

File: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8713709.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 354be843a2d639494d0e95ba30aefbb5e772760c

File: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8709271.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 99d627b47840ac49f10ca1a1a605ba7db4f14f53

File: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8713897.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: b8870178eb048c8e1205e9847b46206f5f3712e7

File: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8711771.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: f7bb9692c4b545832237c2af8b4e31952931895e

File: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8711709.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 99fc41b34f6866077f63420b173dc9f485e75644

File: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8705583.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 1b247b5b348e78c9bc3afd3c1cbe10cee3d1b9d5

File: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8735185.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 2dde3a5bfa60b7f10cd38dbd544cf00a075f8908

File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8710592.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: edc8b56279baef8f9a9c97744426dbce3083cac6

File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8708069.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 05233fce77fa062bb6a94f5cc4d55a134756d5af

File: Win10_1511_2_SingleLang_English_x64.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5 checksums: 46f4bb96ecca6c423720ade6ab1781653d6f1b89

File: Win10_1511_2_SingleLang_English_x32.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5 checksums: 9596a36176436dab9fd558c2630a42fbc1e098a9

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức