Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10, Version 1511 (Updated Apr 2016) build 10586.162.th2_release_sec.160223-1728 with VLSC

Windows 10 Build 10586, Version 1511 - TH2. Ngày phát hành chính thức: 23/5/2016 Windows 10 Build 10586.162.th2_release_sec.160223-1728. Các phiên bản tên file có chữ "N" là phiên bản Windows 10 không có gói media packs.


Link Folder: http://goo.gl/uaNnux

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99621.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99622.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99447.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99448.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99543.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99544.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99438.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99437.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99699.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99766.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99767.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD9_Win_Pro_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99426.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức