Tìm kiếm ↓↓↓

Tạo Recovery Image sử dụng để Reset Windows 10

Nếu bạn đang gặp vấn đề với Windows 10 trên máy tính của bạn, bạn có thể thử để làm mới, đặt lại hoặc khôi phục lại nó. Khi bạn thiết lập lại máy tính của bạn, nó sẽ loại bỏ tất cả mọi thứ và cài đặt lại Windows 10 để bắt đầu lại hoàn toàn với một cài đặt. Để có có thể thiết lập lại Windows 10 bạn có thể được yêu cầu đầu tiên chèn đĩa cài Windows 10  hoặc ổ đĩa phục hồi nếu không có Recovery OEM.


Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một hình ảnh phục hồi được sử dụng thay vì hình ảnh OEM phục hồi, phương tiện cài đặt, hoặc ổ đĩa phục hồi cho nút reset Windows 10 .

1. Trong File Explorer, tạo một thư mục mới có tên ResetRecoveryImage tại một vị trí (ví dụ: D:), nơi bạn muốn giữ hình ảnh phục hồi được lưu trữ tại đó.


2. Copy file install.wim trong thư mục sources của bộ cài Windows 10 ( lưu ý win 10 đang cài trên máy là 32 bit hay 64 bit mà lựa chọn File ISO tương ứng).


3. Paste file install.wim  vào thư mục  ResetRecoveryImage mới tạo ở bước 1.


4. Chạy cmd quyền admin copy lệnh dưới vào cmd.


reagentc /setosimage /path "D:\ResetRecoveryImage" /index 1


trong đó D là ổ chứa thư mục ResetRecoveryImage


Hướng dẫn Reset Windows 10

1. Mở Settings đi đến Updates and security\Recovery phần bên phải Reset this PC bấm Get started


2. Ở màn hình kế tiếp chọn Keep my files


3. Một hộp thoại thông báo những tác vụ mà Windows sẽ thực thi trong quá trình Reset. Lúc này bạn bấmReset để bắt đầu.


4. Quá trình Reset sẽ hoàn toàn tự động cho đến khi khởi động vào lại desktop.Phổ biến trong tuần

Tin Tức