Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật tích lũy KB3176925 cho Windows 10 Preview 14393

Microsoft vừa phát hành một bản cập nhhật tích lũy (KB3176925) để Windows 10 Insider Preview Build 14393 trên máy tính và thiết bị di động mà sẽ mang lại cho xây dựng 14393.3


Bản Cập Nhật tích lũy này bao gồm một số bản sửa lỗi:

  • Cố định một vấn đề nơi đầu vào bàn phím trên một số thiết bị tablet Windows nào không xoay cảnh quan bình thường.
  • Cố định một vấn đề mà kết quả trong bản cập nhật Windows bị chậm trễ trên hệ thống với chế độ chờ kết nối.
  • Cố định một vấn đề với kiểu nhập văn bản tiếng Hàn vào phương pháp biên tập (IME) ở một số cửa hàng ứng dụng.
  • Cố định một vấn đề gây ra cửa hàng ứng dụng để ngăn chặn tung ra do một vấn đề cấp phép.
  • Cố định một vấn đề với các ứng dụng đồng bộ hóa bằng cách sử dụng DDE giữa hai quá trình giao tiếp.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức