Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft phát hành Windows 10 Insinder build 14388 cho cổ đông nội bộ trong vòng chậm.

Hôm nay, Microsoft phát hành Windows 10 build 14388 đến cổ đông nội bộ Windows trong vòng chậm. Cùng với bản cập nhật này, công ty cũng phát hành một xây dựng mới Windows 10 build 14390 cho Insider trong vòng nhanh.Windows 10 build 14388 được phát hành trong vòng nhanh chóng chỉ vài ngày trước. Hôm nay nó đã được thay thế bằng xây dựng 14390.

Người dùng sử dụng Windows 10 build 14372 có thể cập nhật lên build 14388 cho máy tính và điện thoại theo vòng chậm slow ring. Xây dựng này là một phần của Windows 10 Anniversary Update, phiên bản 1607 dự kiến sẽ là phát hành vào ngày 2 tháng tám năm 2016.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức