Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 Tutorial: Phần 4 Tinh chỉnh tối ưu cơ bản


Phần 4: Tinh chỉnh tối ưu cơ bản

 • Kiểm tra xem Windows đã cập nhật update hay cập nhật driver cho máy đủ hết chưa
 • Chuyển chế độ xem Quick access sang This PC
 • Xóa những file update trong thư mục SoftwareDistribution theo đường dẫn C:\Windows\Download
 • Tắt 1 số tính năng không dùng đến trong Programs and Features
 • Tắt các dịch vụ tương ứng với tính năng đã tắt ở trên
 • Tắt 1 số thông báo trong action center
 • Tắt UAC (User Account Control)
 • Tắt Windows smart sreen
 • Tắt tự động bảo trì hệ thống
 • Chuyển chế độ tự động chống phân mảnh ổ đĩa sang thủ công, nếu ổ ssd thì tắt luôn
 • Tạm tắt các ứng dụng trong action center ví dụ như bluetooth, Location nếu chưa dùng đến
 • Tắt các phần mềm khởi động cùng Win, chẳng hạn như OneDriver..
 • Cấu hình pagefiles thủ công (Cấu hình dung lượng pagefiles băng nửa ram thật)
 • Thêm thông tin cá nhân vào System Properties
 • Thêm Hirbernate vào Power

Phổ biến trong tuần

Tin Tức