Tìm kiếm ↓↓↓

Chia sẻ key cài đặt tất cả các phiên bản Windows

Key cài đặt là Key mà bạn có thể nhập vào lúc cài đặt để bỏ qua bước nhập key hoặc khi các bạn cần Download file ISO bằng công cụ Media Creation Tool

Lưu ý: Key cài đặt không có tác dụng kích hoạt Windows

1.    Windows Vista

Windows Vista Starter
X9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4
Windows Vista Home Basic
RCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD
Windows Vista Home Premium
X9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF
Windows Vista Business
4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W
Windows Vista Ultimate
VMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7

2.     Windows 7  

Windows 7 Starter
7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G
Windows 7 Home Basic
YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV
Windows 7 Home Premium
RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F
Windows 7 Professional
HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487
Windows 7 Ultimate
D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
Windows 7 Enterprise
H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
           
Windows 7 Starter N
D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR
Windows 7 Home Basic N
MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2
Windows 7 Home Premium N
D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM
Windows 7 Professional N
BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6
Windows 7 Ultimate N
HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q
Windows 7 Enterprise N
BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD

           
Windows 7 Starter E
BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B
Windows 7 Home Basic E
VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY
Windows 7 Home Premium E
76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R
Windows 7 Professional E
3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
Windows 7 Ultimate E
TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8
Windows 7 Enterprise E
H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR

3.     Windows 8  

Windows 8
FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 (ARM)
6D4CN-WMGRW-DG8M6-XX8W9-3RPT8
Windows 8 (Country Specific)
XYNVP-TW798-F8893-7B89K-8QHDK
Windows 8 (Single Language)
XBRND-QDJTG-CQJDB-7DRBW-RX6HB
Windows 8 Professional
XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Professional with WMC
RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW
Windows 8 Enterprise
32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 N
VDKYM-JNKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRDC
Windows 8 Professional N
BHHD4-FKNK8-89X83-HTGM4-3C73G
Windows 8 Enterprise N
NCVKH-RB9D4-R86X8-GB8WG-4M2K6

4.    Windows 8.1          

Windows 8.1
334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 (ARM)
NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
Windows 8.1 (Country Specific)
TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
Windows 8.1 (Single Language)
Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Windows 8.1 Professional
GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional with WMC
GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8.1 Enterprise
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
           
Windows 8.1 N
6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Windows 8.1 Professional N
JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
Windows 8.1 Enterprise N
NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW

5.     Windows 10

Windows 10 Home
TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home Single Language
BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Home Country Specific
  N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 Education 
YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 10 Enterprise

Windows 10 Pro 
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

6.     Windows Server 2008/2012/R2

Windows Server 2008 Standard
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Web
WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 HPC
RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Enterprise
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Itanium
7YKJ4-CX8QP-Q23QY-7BYQM-H2893
Windows Server 2008 Datacenter
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
           
Windows SBS 2008 Standard
PHYFD-HQ4XW-78PR4-2CXKF-V67KJ
Windows SBS 2008 Premium
4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV
           
Windows Server 2008 R2 Foundation
36RXV-4Y4PJ-B7DWH-XY4VW-KQXDQ
Windows Server 2008 R2 Standard
YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Web
6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC
TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Enterprise
489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Itanium
GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Server 2008 R2 Datacenter
74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Hyper-V Server 2008 R2
Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Windows MultiPoint Server 2010
736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
           
Windows SBS 2011 Standard
YT76W-VD3W9-QDCK4-9QFPX-WQY4J
Windows SBS 2011 Premium
BXQQP-Q6Q6D-TR7TR-3YXQW-VFHKM

           
Windows Home Server 2011 Standard
BTMWJ-8KHD9-B9BX8-J7JQ9-7M6J2
Windows Home Server 2011 Premium
YQXDR-G2MBV-63VW2-JX8J2-FVTVG
           
Windows Server 2012 Foundation
PN24B-X6THG-274MF-YHM9G-H8MVG
Windows Server 2012 Standard
VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter
2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
Windows Server 2012 Storage Server
RD9XF-6N3MC-2P2R3-MK2WX-C7GCW
Windows Multipoint Server 2012 Standard
32TNQ-HMFWQ-8R933-X6VYY-WHRFX
Windows Multipoint Server 2012 Premium
CBR2N-2HG39-2TGGT-GQB27-46V47
           
Windows Server 2012 Standard Core
VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter Core
2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK

           
Windows Server 2012 R2 Essentials
KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Foundation
7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard
D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter
W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard
H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup
8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
           
Windows Server 2012 R2 Essentials Core
326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
Windows Server 2012 R2 Foundation Core
7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard Core
NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
Windows Server 2012 R2 Datacenter Core
BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard Core
H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup Core
8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2

Phổ biến trong tuần

Tin Tức