Tìm kiếm ↓↓↓

Loại bỏ biểu tượng chiếc khiên trên shorcut bằng công cụ UAC bybass shorcuts creation

Biểu tượng chiếc khiên trên shorcut xuất hiện khi bạn cài đặt phần mềm bên thứ 3 mà có thể ảnh hưởng tới hệ thống hoặc bạn tạo lối tắt cho các ứng dụng hệ thống cũng gặp biểu tượng này để cảnh báo cho bạn biết được các ứng dụng có thể ảnh hưởng gây lỗi hệ thống nếu bạn dùng ứng dụng can thiệp.


Bạn hoàn toàn có thể loại bỏ biểu tượng cảnh báo này một cách dễ dàng bằng công cụ có tên UAC bybass shorcuts creation.


Công cụ chạy ngay không cần cài đặt có tác dụng tạo ra một shorcut mới không có biểu tượng chiếc khiên từ shorcut có biểu tượng và xóa bỏ shorcut cũ. Ngoài shorcut phần mềm cũng có tác dụng với tất cà các ứng dụng hay file nếu có biểu tượng chiếc khiên. Việc thao tác rất đơn giản chỉ cần kéo thả shorcut vào ô vuông Drop program, shorcuts or other files here


Tải về công cụ tại đây.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức