Tìm kiếm ↓↓↓

Thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn trong Outlook 2016

Dưới đây là các bước thiết lập tài khoản đầu tiên của bạn và thêm tài khoản bổ sung trong Outlook 2016.


Thiết lập tài khoản email của bạn đầu tiên

1. Bắt đầu Outlook lần đầu tiên.


2. Khi nhắc thiết lập một tài khoản email, chọn Tiếp >.3. Để thêm một tài khoản email, chọn Có (Yes) , và sau đó chọn Tiếp >.


4. Nhập tên của bạn, địa chỉ email và mật khẩu, và sau đó chọn Tiếp >


5. Bấm Hoàn tất bắt đầu đăng nhập vào Outlook


Thêm tài khoản email khác

1. Chọn Tệp > Thêm tài khoản .


2. Trên trang tài khoản, nhập tên của bạn, địa chỉ email và mật khẩu, và sau đó chọn Tiếp > .

3. Chọn Hoàn tất để thêm mới tài khoản.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức