Tìm kiếm ↓↓↓

Sử dụng các lệnh trong Command Prompt quản lý tài khoản Local Account trên Windows 10

Trong bài viết hôm này tôi sẽ trình bày các kỹ năng sử dụng các lệnh trong Command Prompt viết tắt là CMD thêm mới và quản lý tài khoản Local Account hay còn gọi là tài khoản cục bộ trên Windows 10 một cách đơn giản nhất qua đó cũng giải thích để cho bạn dễ hiểu. Các bạn đang sử dụng windows các phiên bản thấp hơn như windows 7, 8... cũng có thể làm theo cách này.


Quan trọng bạn phải đang sử dụng tài khoản quản trị viên mới thực hiện được các thao tác.

Đầu tiên tôi chạy Command Prompt (cmd) bằng quyền administartor hoặc vẫn có thể không cần bằng quyền administartor cũng được. Tôi sử dụng lệnh net user

Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>net user

User accounts for \\DESKTOP-6UGU5U2

-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            Blog Windows 10          DefaultAccount
defaultuser0             Guest
The command completed successfully.

C:\Windows\system32>

1. Để thêm mới một tài khoản tôi sử dụng lệnh net user <username> /add trong đó <username> là tên tài khoản mà tôi muốn thêm ví dụ như Tuan

C:\Windows\system32>net user Tuan /add
The command completed successfully.

Nếu bạn muốn thêm mật khẩu cho tài khoản này luôn cùng lúc bạn có thể sử dụng lệnh net user <username> <password> /add ví dụ như net user Tuan 0123456789 /add

C:\Windows\system32>net user Tuan 0123456789 /add
The command completed successfully.

Lưu ý nếu bạn đã thêm tài khoản mà không thêm luôn mật khẩu bạn phải thêm mật khẩu bằng lệnh khác chứ không sử dụng lệnh này ngay sau đó.

2. Tiếp theo tôi thêm tài khoản mới vừa tạo vào nhóm Administrators tôi sử dụng lệnh net localgroup Administrators <username> /add ví dụ

C:\Windows\system32>net localgroup Administrators Tuan /add
The command completed successfully.

3. Để thêm mật khẩu mới cũng áp dụng cho thay mật khẩu mới đối với tài khoản đã có mật khẩu cũ tôi sử dụng lệnh net user "UserName" * 

C:\Windows\system32>net user "Tuan" *
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The command completed successfully.

với 2 dòng Type a password for the user:Retype the password to confirm: bạn có thể gõ mật khẩu mới nếu muôn thêm hoặc để trống nếu không dùng. Bạn lưu ý nó sẽ không hiện mật khẩu khi bạn gõ vào cmd quan trọng là bạn phải nhớ đã gõ những gì vào ô Type a password for the user: và ô Retype the password to confirm: cũng gõ tương tự.

4. Để xóa mật khẩu tức là không dùng mật khẩu cho tài khoản dùng lệnh net user "UserName" "" ví dụ

C:\Windows\system32>net user "Tuan" ""
The command completed successfully.

5. Để tắt tài khoản. Tài khoản vẫn có trên máy nhưng sẽ bị vô hiệu hóa dùng lệnh net user  <username> /active:no

C:\Windows\system32>net user  Tuan /active:no
The command completed successfully.

6. Bật lại tài khoản dùng lệnh net user  <username> /active:yes

C:\Windows\system32>net user  Tuan /active:yes
The command completed successfully.

7. Cuối cùng nếu muốn xóa vĩnh viễn tài khoản này dùng lệnh net user  <username> /del

C:\Windows\system32>net user  Tuan /del
The command completed successfully.

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách và thông tin tất cả các tài khoản đang có trên máy bằng lệnh wmic useraccount list full


Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức