Tìm kiếm ↓↓↓

Sử dụng CMD cài đặt Windows 10 trong Windows PE trên hệ thống UEFI Boot

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu các bạn kỹ thuật cài đặt Windows 10 trong Windows PE bằng Command Prompt (cmd) trên hệ thống UEFI Boot, cách cài đặt này chuẩn và không phải sử dụng bất kỳ một phần mềm hay công cụ hỗ trợ nào.Giả sử tôi có một ổ đĩa trống 30 GB chưa định dạng gì như hình bên dưới.


Bước 1: Chạy CMD trong Windows 10 PE

Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Bước 2: Tôi sử dụng lệnh DISKPART để quản lý ổ đĩa

X:\windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.10240

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: Win10PE

Bước 3: Tôi dùng lệnh "list disk" kiểm tra trong Windows PE có mấy ổ đĩa và thứ tự các ổ

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB    30 GB
  Disk 1    Online         7728 MB      0 B

Bước 4: Tôi sử dụng lệnh "select disk 0" để chọn ổ đĩa 0 

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

Bước 5: chuyển ổ đĩa 0 sang GPT

DISKPART> convert gpt

DiskPart successfully converted the selected disk to GPT format.

Bước 6: Tôi tạo phân vùng EFI Boot dung lượng 100 MB

DISKPART> create partition efi size=100

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

Định dạng cho phân vùng EFI "Fat32" và có nhãn là "System"

DISKPART> format quick fs=fat32 label="System"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

Đặt ký tự cho phân vùng EFI ví dụ là "S"

DISKPART> assign letter="S"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

Bước 7: Tiếp theo tôi tạo một phân vùng MSR có kích thước 16 MB

DISKPART> create partition msr size=16

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

Bước 8: Tôi tạo phân vùng tiếp theo có kích thước 20490 MB tương đương 20 GB, phân vùng này dùng để cài Windows 10.

DISKPART> create partition primary size=20490

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

Định dạng phân vùng cài win NTFS lấy nhãn "Local Disk"

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Local Disk"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

Đặt ký tự cho phân vùng cài win ví dụ là "W"

DISKPART> assign letter="W"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

Bước 9: Tôi tạo phân vùng Recovery kích thước 450 MB

DISKPART> create partition primary size=450

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

Định dạng phân vùng  NTFS lấy nhãn "Recovery"

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Recovery"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

Đặt ký tự cho phân vùng Recovery ví dụ là "K"

DISKPART> assign letter="K"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

Bước 10: Đặt cho tất cả các phân vùng vừa tạo thuộc tính GPT

DISKPART> gpt attributes=0x8000000000000001

DiskPart successfully assigned the attributes to the selected GPT partition.

Bước 11: Sử dụng  "list volume" kiểm tra các phân vùng vừa tạo.

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     E   CCSA_X64FRE  UDF    DVD-ROM     4177 MB  Healthy
  Volume 1     D   USB-BOOT     FAT32  Removable   7727 MB  Healthy
  Volume 2     W   Local Disk   NTFS   Partition     20 GB  Healthy
  Volume 3     S   SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    Hidden
* Volume 4     K   Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy    

Bước 12: Sử dụng lệnh "exit" để thoát trình quản lý diskpart

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...

X:\windows\system32>

Như vậy tôi đã vừa tạo xong các phân vùng cần thiết, bước tiếp theo tôi gắn đĩa cài Windows 10 64 Bit vào máy nếu dùng ISO thì mount ra ổ ảo lưu ý ký tự ổ đĩa chứa bộ cài Windows 10.


Bước 13: Trong cmd tôi tiếp tục sử dụng lệnh sau để bung bộ cài ISO vào ổ cài Windows 10 mà tôi đã tạo ở bước 8.

X:\windows\system32>dism /Apply-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /Index:1 /ApplyDir:W:\

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10240.16384

Applying image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Bước 14: Add Boot vào phân vùng EFI

X:\windows\system32>W:\Windows\System32\bcdboot W:\Windows /s S:
Boot files successfully created.

Bước 15: Sử dụng lệnh sau để tạo thư mục Windows RE trong phân vùng Recovery

X:\windows\system32>md K:\Recovery\WindowsRE 

Copy tập tin winre.wim vào thư mục Windows RE

X:\windows\system32>xcopy /h W:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim K:\Recovery\WindowsRE\
W:\Windows\System32\Recovery\winre.wim
1 File(s) copied

Bước 16: Sử dụng lệnh "exit" thoát cmd và khởi động lại máy tính tiếp tục để Windows 10 cài đặt 

X:\windows\system32>exit


Sau khi cài đặt Windows 10 xong boot vào desktop mở This PC ta sẽ có phân vùng cài Windows và phân vùng Recovery. Bước tiếp theo tôi tiếp tục sử dụng cmd đang ký và kích hoạt Windows RE và làm ẩn phân vùng Recovery đi


Bước 17: Chạy CMD bằng quyền admin trong Windows 10

Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Bước 18: Đăng ký và kích hoạt Windows RE

C:\Windows\system32>C:\Windows\System32\Reagentc /Setreimage /Path F:\Recovery\WindowsRE /Target C:\Windows
REAGENTC.EXE: Windows RE is already enabled.

Bước 19: Kiểm tra thông tin Windows RE

C:\Windows\system32>C:\Windows\System32\Reagentc /Info /Target C:\Windows
Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration
Information:

    Windows RE status:         Enabled
    Windows RE location:       \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition3\Recovery\WindowsRE
    Boot Configuration Data (BCD) identifier: dde66d6b-71a3-11e6-8ec8-9459504122f7
    Recovery image location:
    Recovery image index:      0
    Custom image location:
    Custom image index:        0

REAGENTC.EXE: Operation Successful.

Bước 20: Sử dụng diskpart để set id và làm ẩn phân vùng Recovery

C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: DESKTOP-QQ853DB

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB    10 GB        *

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     C   Local Disk   NTFS   Partition     20 GB  Healthy    Boot
  Volume 2         SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    System
  Volume 3     F   Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy    Hidden

DISKPART> select volume 3

Volume 3 is the selected volume.

DISKPART> set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"

DiskPart successfully set the partition ID.

DISKPART> Remove

DiskPart successfully removed the drive letter or mount point.

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     C   Local Disk   NTFS   Partition     20 GB  Healthy    Boot
  Volume 2         SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    System
  Volume 3         Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy    Hidden

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...

C:\Windows\system32>exit


Như vậy tôi đã vừa trình bày kỹ thuật Sử dụng CMD cài đặt Windows 10 trong Windows PE trên hệ thống UEFI Boot step by step và list đầy đủ trong cmd bạn có thể xem bên dưới.

Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

X:\windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.10240

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: Win10PE

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB    30 GB
  Disk 1    Online         7728 MB      0 B

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> convert gpt

DiskPart successfully converted the selected disk to GPT format.

DISKPART> create partition efi size=100

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=fat32 label="System"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="S"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> create partition msr size=16

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> create partition primary size=20490

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Local Disk"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="W"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> create partition primary size=450

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Recovery"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="K"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> gpt attributes=0x8000000000000001

DiskPart successfully assigned the attributes to the selected GPT partition.

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     E   CCSA_X64FRE  UDF    DVD-ROM     4177 MB  Healthy
  Volume 1     D   USB-BOOT     FAT32  Removable   7727 MB  Healthy
  Volume 2     W   Local Disk   NTFS   Partition     20 GB  Healthy
  Volume 3     S   SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    Hidden
* Volume 4     K   Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy  

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...

-------------------------------------------------------------------------------------------------
X:\windows\system32>dism /Apply-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /Index:1 /ApplyDir:W:\

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10240.16384

Applying image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

X:\windows\system32>W:\Windows\System32\bcdboot W:\Windows /s S:
Boot files successfully created.

X:\windows\system32>md K:\Recovery\WindowsRE

X:\windows\system32>xcopy /h W:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim K:\Recovery\WindowsRE\
W:\Windows\System32\Recovery\winre.wim
1 File(s) copied

X:\windows\system32>exit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>C:\Windows\System32\Reagentc /Setreimage /Path F:\Recovery\WindowsRE /Target C:\Windows
REAGENTC.EXE: Windows RE is already enabled.


C:\Windows\system32>C:\Windows\System32\Reagentc /Info /Target C:\Windows
Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration
Information:

    Windows RE status:         Enabled
    Windows RE location:       \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition3\Recovery\WindowsRE
    Boot Configuration Data (BCD) identifier: dde66d6b-71a3-11e6-8ec8-9459504122f7
    Recovery image location:
    Recovery image index:      0
    Custom image location:
    Custom image index:        0

REAGENTC.EXE: Operation Successful.


C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: DESKTOP-QQ853DB

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB    10 GB        *

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     C   Local Disk   NTFS   Partition     20 GB  Healthy    Boot
  Volume 2         SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    System
  Volume 3     F   Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy    Hidden

DISKPART> select volume 3

Volume 3 is the selected volume.

DISKPART> set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"

DiskPart successfully set the partition ID.

DISKPART> Remove

DiskPart successfully removed the drive letter or mount point.

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     C   Local Disk   NTFS   Partition     20 GB  Healthy    Boot
  Volume 2         SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    System
  Volume 3         Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy    Hidden

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...

C:\Windows\system32>exit

Phần mở rộng

Đang viết.........

Phổ biến trong tuần

Tin Tức