Tìm kiếm ↓↓↓

Sử dụng Command Prompt cài đặt Windows 10 trực tiếp từ bộ cài trong usb hoặc đĩa trên hệ thống UEFI Boot

Trong các bài viết trước tôi có trình bày kỹ thuật sử dụng cmd cài đặt Windows 10 trong Windows PE trên hệ thống UEFI Boot. Hôm nay tôi cũng trình bày kỹ thuật tương tự cài đặt Windows 10 bằng Command Prompt (cmd) nhưng khác chỗ khi bạn cắm usb hay đĩa cài Windows 10 vào máy và khởi động boot từ usb hoặc đĩa để cài.Ở đây tôi lưu ý các bạn phải nắm chắc chắn hệ thống BIOS Boot hay UEFI Boot, nếu là máy bạn đang sử dụng có lẽ bạn đã biết máy tính mình đang cài đặt Windows 10 trên hệ thống nào rồi đúng không? Hoặc bạn cũng có thể chưa biết chính xác hay bạn cài trên một chiếc máy tính khác mà bạn không rõ máy tính đang Boot ở chế độ nào? Cách tốt nhất bạn nên khởi động vào bios máy kiểm tra tab boot trước, cái này bạn có thể search trên mạng có rất nhiều bài hướng dẫn cách vào bios các dòng máy.

Khi bạn đã chắc chắn máy tính đang ở chế độ UEFI Boot rồi thì mới tiếp tục xem bài này vì bài viết này không trình bày cách cài trên hệ thống BIOS Boot. Chúng ta cùng đi vào bài viết.

Đầu tiên tất nhiên bạn phải gắn bộ cài Windows 10 từ usb hay đĩa vào máy tính chọn chế độ boot từ usb hoặc đĩa khi đã vào đến màn hình như dưới


Theo thông thường chúng ta sẽ bấm Next tiếp tục cài đặt theo cách tuyền thống, trực quan nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng cmd nên tại màn hình này các bạn nhấn tổ hợp phím shift+f10 để gọi cmd


Khi đã vào được cmd đầu tiên chúng ta sử dụng lệnh diskpart kiểm tra thông tin ổ đĩa trước. Trong bài thực hành này tôi sẽ cài trên máy với ổ cứng mới chưa cài win và không chứa dữ liệu. Các lệnh bên dưới được copy trong Command Prompt mà tôi đã sử dụng. Có thể nói tóm tắt quá trình cài đặt đầu tiên sử dụng diskpart để tạo những phân vùng cần thiết dùng cài win và một phân vùng dùng lưu dữ liệu. Tiếp theo cài Win, add boot và kích hoạt WinRE

Liệt kê danh sách các ở đĩa đang gắn trong máy gõ lệnh list disk

Microsoft Windows [Version 10.0.14393]

X:\Sources>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: MINWINPC

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB    30 GB
  Disk 1    Online         7728 MB      0 B

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> clean

DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART> convert gpt

DiskPart successfully converted the selected disk to GPT format.

DISKPART> create partition primary size=450

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Recovery"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="R"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"

DiskPart successfully set the partition ID.

DISKPART> gpt attributes=0x8000000000000001

DiskPart successfully assigned the attributes to the selected GPT partition.

DISKPART> create partition efi size=100

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=fat32 label="System"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="S"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> create partition msr size=16

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> create partition primary size=20490

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Windows"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="W"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART>

DISKPART> create partition primary

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Data"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="E"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     C   WINDOWS 10   FAT32  Removable   7727 MB  Healthy
  Volume 2     W   Windows      NTFS   Partition     20 GB  Healthy
* Volume 3     E   Data         NTFS   Partition     10 GB  Healthy
  Volume 4     R   Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy    Hidden
  Volume 5     S   SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    Hidden

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...

X:\Sources>call powercfg /s 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

X:\Sources>dism /Apply-Image /ImageFile:C:\sources\install.wim /Index:1 /ApplyDir:W:\ /Compact /EA

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.14393.0

Applying image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

X:\Sources>W:\Windows\System32\bcdboot W:\Windows /s S:
Boot files successfully created.

X:\Sources>md R:\Recovery\WindowsRE

X:\Sources>xcopy /h W:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim R:\Recovery\WindowsRE\
W:\Windows\System32\Recovery\winre.wim
1 File(s) copied

X:\Sources>W:\Windows\System32\Reagentc /Setreimage /Path R:\Recovery\WindowsRE /Target W:\Windows
Directory set to: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition1\Recovery\WindowsRE

REAGENTC.EXE: Operation Successful.

X:\Sources>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: MINWINPC

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     W   Windows      NTFS   Partition     20 GB  Healthy
  Volume 2     E   Data         NTFS   Partition     10 GB  Healthy
  Volume 3     R   Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy    Hidden
  Volume 4     S   SYSTEM       FAT32  Partition    100 MB  Healthy    Hidden
  Volume 5     C   WINDOWS 10   FAT32  Removable   7727 MB  Healthy

DISKPART> select volume 3

Volume 3 is the selected volume.

DISKPART> remove

DiskPart successfully removed the drive letter or mount point.

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...

X:\Sources>


Mở rộng:

Đang viết.....
Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức