Tìm kiếm ↓↓↓

Tạo phân vùng phục hồi 450 MB để sữa chữa khởi động phục hồi hoặc reset Windows 10

Bài viết hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn kỹ thuật tạo một phân vùng phục hồi có dung lượng 450 MB để sữa chữa khởi động nếu Windows 10 khởi động thất bại hoặc phục hồi hoặc reset lại Windows 10. Trước khi vào bài viết xin giới thiệu về phân vùng phục hồi 450 MB này, nó có tên partition recovery trong có chứa một thư mục Windows RE bao tập tin winre.wm.

Windows RE là tên viết tắt của cụm từ Windows Recovery Environment là một môi trường phục hồi có thể sửa chữa nguyên nhân phổ biến của hệ điều hành không thể khởi động. WinRE được dựa trên Windows Preinstallation Environment (Windows PE), và có thể được tùy biến với trình điều khiển bổ sung, ngôn ngữ, Windows PE Optional Components, và xử lý sự cố khác và các công cụ chẩn đoán. Theo mặc định, WinRE được cài đặt sẵn vào Windows 10 cho các phiên bản máy tính để bàn (Home, Pro, Enterprise, và Giáo dục) và Windows Server 2016.

WinRE sẽ xuất hiện sau 2 lần khởi động không thành công hoặc sau lần khởi động mà trong quá trính khởi động bị tắt máy đột ngột hoặc bấm phím nguồn tắt máy.

Theo mặc định nếu bạn sử dụng usb hoặc dvd cài đặt Windows 10 trên máy tính theo cách phổ thông trên hệ thống UEFI Boot bạn sẽ có được một công cụ chuyên dụng WinRE kích thước 450 MB ẩn có tác dụng sửa chữa khởi động nếu Windows 10 không thể khởi động hoặc dùng công cụ này chẩn đoán lỗi, phục hồi một hình ảnh sao lưu và reset mới lại hệ điều hành mà không cần đến bộ cài đặt Windows 10.


Tuy nhiên tính năng này lại không có sẵn trên hệ thống Bios Boot khi bạn cài mới. nghĩa là khi bạn cài mới bạn sẽ không có sẵn phân vùng phục hồi ẩn 450 MB, và để khắc phục vấn đề này chúng ta sẽ tạo thủ công. Bài viết này sẽ thực hiện trên hệ thống BIOS Boot nếu bạn cài đặt Windows 10 trên hệ thống UEFI Boot kiểm tra nếu không có phân vùng này cũng có thể làm theo.

Bước 1: Trước khi tạo phân vùng phục hồi bạn vào kiểm tra trong phân vùng cài đặt Windows 10 xem có tập tin winre.wim hay không? Truy cập C:\Windows\System32\Recovery. Nếu bạn kiểm tra có thì bỏ qua bước này nếu không thấy bạn cần phải cón tập tin winre.wim trước và tập tin này có sẵn trong bộ cài đặt Windows 10. Cách làm như sau:

1. Tạo một thư mục mới có tên win10 và một thư mục có tên mount trên ổ C sau đó bỏ bộ cài vào máy nếu bạn đang lưu tập tin ảnh ISO trong máy thì nhấp đúp chuột để mount bộ cài ra ổ ảo, copy tất cả trong bộ cài vào thư mục win10 mà bạn mới tạo ở ổ C.


2. Thực hiện lệnh sau vào cmd (admin)

Microsoft Windows [Version 10.0.14393]

(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.C:\Windows\system32>dism /mount-wim /wimfile:c:\win10\sources\install.wim /index:1 /mountdir:c:\mountDeployment Image Servicing and Management tool

Version: 10.0.14393.0Mounting image

[==========================100.0%==========================]

The operation completed successfully.


3. Để nguyên cmd đó rồi truy cập đường dẫn C:\mount\Windows\System32\Recovery copy tập tin winre.wim vào lại đường dẫn C:\Windows\System32\Recovery.

4. Thực hiện lệnh sau để gắn kết các tập tin trong thư mục mount về lại thư mục win10


C:\Windows\system32>dism /unmount-wim /mountdir:c:\mount /commitDeployment Image Servicing and Management tool

Version: 10.0.14393.0Image File : c:\win10\sources\install.wim

Image Index : 1

Saving image

[==========================100.0%==========================]

Unmounting image

[==========================100.0%==========================]

The operation completed successfully.


Tắt cmd đi để làm tiếp bước 2.

Bước 2: Khởi chạy Disk Managerment tạo một phân vùng mới có kích thước 450 mb


Đặt tên cho phân vùng là Recovery còn ký tự phân vùng cứ để tự động


Như vậy bạn đã vừa tạo xong phân vùng phục hồi có tên Recovery và có ký tự là F bạn lưu ý trên máy bạn sẽ có ký tự khác, quan trọng là bạn phải biết ký tự ổ phân vùng Recovery này.


Bước 3: Khởi chạy cmd (admin)


Thực hiện các lệnh sau như ví dụ dưới để tạo thư mục Windows RE trong phân vùng Recovery và copy tập tin winre.wim vào thư mục Windows RE, đăng ký và kiểm tra trạng thái cùa Windows RE


Microsoft Windows [Version 10.0.14393]

(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.C:\Windows\system32>md F:\Recovery\WindowsREC:\Windows\system32>xcopy /h C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim F:\Recovery\WindowsRE\

C:\Windows\System32\Recovery\winre.wim

1 File(s) copiedC:\Windows\system32>C:\Windows\System32\Reagentc /Setreimage /Path F:\Recovery\WindowsRE /Target C:\Windows

REAGENTC.EXE: Windows RE is already enabled.


C:\Windows\system32>C:\Windows\System32\Reagentc /Info /Target C:\Windows

Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration

Information:    Windows RE status:         Enabled

    Windows RE location:       \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition1\Recovery\WindowsRE

    Boot Configuration Data (BCD) identifier: 4dacf901-68d8-11e6-8e61-fea947537d28

    Recovery image location:

    Recovery image index:      0

    Custom image location:

    Custom image index:        0REAGENTC.EXE: Operation Successful.


Cuối cùng bạn cần làm ẩn phân vùng này đi bằng cách chạy diskpart


C:\Windows\system32>diskpartMicrosoft DiskPart version 10.0.14393.0Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.

On computer: DESKTOP-6UGU5U2DISKPART> list disk  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt

  --------  -------------  -------  -------  ---  ---

  Disk 0    Online           30 GB  1024 KB

  Disk 1    Online         7728 MB      0 BDISKPART> select disk 0Disk 0 is now the selected disk.DISKPART> list volume  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info

  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------

  Volume 0     E                       DVD-ROM         0 B  No Media

  Volume 1         System Rese  NTFS   Partition    500 MB  Healthy    System

  Volume 2     C                NTFS   Partition     29 GB  Healthy    Boot

  Volume 3     F   Recovery     NTFS   Partition    450 MB  Healthy

  Volume 4     G   USB-BOOT     FAT32  Removable   7727 MB  HealthyDISKPART> select volume 3Volume 3 is the selected volume.DISKPART> set id=27DiskPart successfully set the partition ID.
Và kết quả sau các bước trên


Bài viết được thực hiện từ tham khảo technet, chúc các bạn thành công! Đón xem ở bài viết tiếp theo "Cách cài đặt chuẩn Windows 10 trên hệ thống BIOS Boot trong WinPE bằng cmd".

Phổ biến trong tuần

Tin Tức