Tìm kiếm ↓↓↓

Cách tạo một tập tin trả lời Autounattend.xml để triển khai cài đặt Windows 10 tự động

Xin chào các bạn! Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách đơn giản tạo một tập tin trả lời Autounattend.xml để triển khai cài đặt Windows 10 tự động, lưu ý tập tin xml này chỉ triển khai được cho Windows 10 không phân biệt Version hay phiên bản nghĩa là Build 10240, 10586 hay 14393 hay các bản Insider Prevew và phiên bản Home, Pro, Enter... đều như nhau.


Trước tiên tôi sẽ trình bày sơ qua khái niệm về triển khai cài đặt tự động, đây là dạng tập tin được tạo ra mà khi thêm vào cùng với bộ cài Windows 10 trên usb hay đĩa khi cài đặt mới trên PC hay Laptop bạn chỉ cần cắm usb hay đĩa cài vào khởi động chọn boot từ usb hay đĩa mọi thao tác hoàn toàn tự động đến khi vào Desktop.

Để tạo được tập tin Autounattend.xml phải dùng đến công cụ có tên Windows System Image Manager trong bộ Windows Kits trên Windows ADK cho Windows 10, tuy nhiên những đoạn code dưới đây tôi đã thiết lập sẵn có thể dùng chung được.

Cách tạo tập tin trả lời Autounattend.xml

Các bạn chép các đoạn code tương ứng với hệ thống boot của PC hay Laptop vào Notepad lưu lại với tên Autounattend.xml định dạng All Files và Encoding UTF-8 sau đó copy tập tin này vào usb hay đĩa cài là được
Dưới đây là đoạn code mà tôi đã tạo sẵn các bạn nhớ thay thế các đoạn chữ màu đỏ trong các dấu ><

64-Bit UEFI:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="windowsPE">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<DiskConfiguration>

<Disk wcm:action="add">

<CreatePartitions>

<!-- Windows RE Tools partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<Size>450</Size>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

<!-- System partition (ESP) -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<Size>100</Size>

<Type>EFI</Type>

</CreatePartition>

<!-- Microsoft reserved partition (MSR) -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>3</Order>

<Size>16</Size>

<Type>MSR</Type>

</CreatePartition>

<!-- Windows partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>4</Order>

<Extend>true</Extend>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

</CreatePartitions>

<ModifyPartitions>

<!-- Windows RE Tools partition -->

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<PartitionID>1</PartitionID>

<Label>Recovery</Label>

<Format>NTFS</Format>

<TypeID>de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac</TypeID>

</ModifyPartition>

<!-- System partition (ESP) -->

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<PartitionID>2</PartitionID>

<Label>System</Label>

<Format>FAT32</Format>

</ModifyPartition>

<!-- Microsoft reserved partition (MSR) -->

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>3</Order>

<PartitionID>3</PartitionID>

</ModifyPartition>

<!-- Windows partition -->

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>4</Order>

<PartitionID>4</PartitionID>

<Label>Windows</Label>

<Format>NTFS</Format>

</ModifyPartition>

</ModifyPartitions>

<DiskID>0</DiskID>

<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>

</Disk>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

</DiskConfiguration>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>4</PartitionID>

</InstallTo>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key>

</ProductKey>

</UserData>

<EnableFirewall>true</EnableFirewall>

</component>

</settings>

<settings pass="offlineServicing">

<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<EnableLUA>true</EnableLUA>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ComputerName>[ REPLACE WITH PC NAME ]</ComputerName>

<ProductKey>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</ProductKey>

<OEMInformation>

<Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer>

<SupportHours>[ REPLACE WITH SUPPORT HOURS ]</SupportHours>

<SupportPhone>[ REPLACE WITH SUPPORT PHONE ]</SupportPhone>

<SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL>

</OEMInformation>

</component>

</settings>

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<AutoLogon>

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Username>

</AutoLogon>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action="add">

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<DisplayName>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<RegisteredOrganization>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOrganization>

<RegisteredOwner>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOwner>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

</component>

</settings>

</unattend>


64-bit BIOS


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="windowsPE">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<DiskConfiguration>

<Disk wcm:action="add">

<CreatePartitions>

<!-- System partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<Size>500</Size>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

<!-- Windows partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<Extend>true</Extend>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

</CreatePartitions>

<ModifyPartitions>

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<PartitionID>1</PartitionID>

<Label>System Reserved</Label>

<Format>NTFS</Format>

<Active>true</Active>

<TypeID>0x27</TypeID>

</ModifyPartition>

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<PartitionID>2</PartitionID>

<Format>NTFS</Format>

<Label>Windows</Label>

</ModifyPartition>

</ModifyPartitions>

<DiskID>0</DiskID>

<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>

</Disk>

</DiskConfiguration>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>2</PartitionID>

</InstallTo>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key>

</ProductKey>

</UserData>

<EnableFirewall>true</EnableFirewall>

</component>

</settings>

<settings pass="offlineServicing">

<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<EnableLUA>true</EnableLUA>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ComputerName>[ REPLACE WITH PC NAME ]</ComputerName>

<ProductKey>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</ProductKey>

<OEMInformation>

<Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer>

<SupportHours>[ REPLACE WITH SUPPORT HOURS ]</SupportHours>

<SupportPhone>[ REPLACE WITH SUPPORT PHONE ]</SupportPhone>

<SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL>

</OEMInformation>

</component>

</settings>

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<AutoLogon>

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Username>

</AutoLogon>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action="add">

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<DisplayName>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<RegisteredOrganization>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOrganization>

<RegisteredOwner>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOwner>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

</component>

</settings>

</unattend>


32-bit BIOS:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="windowsPE">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<DiskConfiguration>

<Disk wcm:action="add">

<CreatePartitions>

<!-- System partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<Size>500</Size>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

<!-- Windows partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<Extend>true</Extend>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

</CreatePartitions>

<ModifyPartitions>

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<PartitionID>1</PartitionID>

<Label>System Reserved</Label>

<Format>NTFS</Format>

<Active>true</Active>

<TypeID>0x27</TypeID>

</ModifyPartition>

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<PartitionID>2</PartitionID>

<Format>NTFS</Format>

<Label>Windows</Label>

</ModifyPartition>

</ModifyPartitions>

<DiskID>0</DiskID>

<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>

</Disk>

</DiskConfiguration>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>2</PartitionID>

</InstallTo>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key>

</ProductKey>

</UserData>

<EnableFirewall>true</EnableFirewall>

</component>

</settings>

<settings pass="offlineServicing">

<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<EnableLUA>true</EnableLUA>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ComputerName>[ REPLACE WITH PC NAME ]</ComputerName>

<ProductKey>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</ProductKey>

<OEMInformation>

<Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer>

<SupportHours>[ REPLACE WITH SUPPORT HOURS ]</SupportHours>

<SupportPhone>[ REPLACE WITH SUPPORT PHONE ]</SupportPhone>

<SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL>

</OEMInformation>

</component>

</settings>

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<AutoLogon>

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Username>

</AutoLogon>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action="add">

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<DisplayName>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<RegisteredOrganization>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOrganization>

<RegisteredOwner>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOwner>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

</component>

</settings>

</unattend>

Ví dụ tôi tạo tập tin Autounattend.xml để triển khai cài đặt Windows 10 Enterprise 64-bit trên máy UEFI Boot


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

    <settings pass="windowsPE">

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <SetupUILanguage>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

            </SetupUILanguage>

            <InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <UserData>

                <AcceptEula>true</AcceptEula>

                <ProductKey>

                    <WillShowUI>OnError</WillShowUI>

                    <Key>NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43</Key>

                </ProductKey>

            </UserData>

            <EnableFirewall>true</EnableFirewall>

        </component>

    </settings>

    <settings pass="offlineServicing">

        <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <EnableLUA>true</EnableLUA>

        </component>

    </settings>

    <settings pass="specialize">

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <ComputerName>PC-1</ComputerName>

            <ProductKey>NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43</ProductKey>

            <OEMInformation>

                <Manufacturer>Blog Windows 10</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-5:PM, All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+8490 8562 750</SupportPhone>

                <SupportURL>https://www.facebook.com/kequaduongvodanh</SupportURL>

            </OEMInformation>

        </component>

    </settings>

    <settings pass="oobeSystem">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <AutoLogon>

                <Password>

                    <Value></Value>

                    <PlainText>true</PlainText>

                </Password>

                <Enabled>true</Enabled>

                <Username>Blog Windows 10</Username>

            </AutoLogon>

            <OOBE>

                <HideEULAPage>true</HideEULAPage>

                <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

                <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

                <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

                <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

                <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

                <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

                <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

            </OOBE>

            <UserAccounts>

                <LocalAccounts>

                    <LocalAccount wcm:action="add">

                        <Password>

                            <Value>UABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value>

                            <PlainText>false</PlainText>

                        </Password>

                        <DisplayName>Blog Windows 10</DisplayName>

                        <Group>Administrators</Group>

                        <Name>Blog Windows 10</Name>

                    </LocalAccount>

                </LocalAccounts>

            </UserAccounts>

            <RegisteredOrganization>Blog Windows 10</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Tuan</RegisteredOwner>

            <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

            <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

        </component>

    </settings>

</unattend>


Các tập tin này áp dụng với trường hợp bạn cài mới hoàn toàn trên một chiếc ổ cứng mới hoặc bạn muốn xóa tất cả dữ liệu trong ổ cứng cũ, nếu bạn muốn cài lại mà vẫn giữ dữ liệu đã lưu ở các phân vùng khác trong ổ cứng bạn phải xóa đoạn dưới đây trong code đi và lúc cài đặt để hiện phân vùng ổ cứng muốn cài.


<DiskConfiguration>

<Disk wcm:action="add">

<CreatePartitions>

<!-- System partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<Size>500</Size>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

<!-- Windows partition -->

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<Extend>true</Extend>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

</CreatePartitions>

<ModifyPartitions>

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>1</Order>

<PartitionID>1</PartitionID>

<Label>System Reserved</Label>

<Format>NTFS</Format>

<Active>true</Active>

<TypeID>0x27</TypeID>

</ModifyPartition>

<ModifyPartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

<PartitionID>2</PartitionID>

<Format>NTFS</Format>

<Label>Windows</Label>

</ModifyPartition>

</ModifyPartitions>

<DiskID>0</DiskID>

<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>

</Disk>

</DiskConfiguration>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>2</PartitionID>

</InstallTo>

</OSImage>

</ImageInstall>


Trường hợp nếu bạn đã xóa đoạn code trên bạn có thể tạo một tập tin tổng hợp dùng chung cho hệ thống UEFI Boot và BIOS Boot và chung nền tảng 32 bit và 64 bit


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="windowsPE">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<UserData>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key>

</ProductKey>

</UserData>

<EnableFirewall>true</EnableFirewall>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<UserData>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</Key>

</ProductKey>

</UserData>

<EnableFirewall>true</EnableFirewall>

</component>

</settings>

<settings pass="offlineServicing">

<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<EnableLUA>true</EnableLUA>

</component>

</settings>

<settings pass="offlineServicing">

<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<EnableLUA>true</EnableLUA>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ComputerName>[ REPLACE WITH PC NAME ]</ComputerName>

<ProductKey>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</ProductKey>

<OEMInformation>

<Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer>

<SupportHours>[ REPLACE WITH SUPPORT HOURS ]</SupportHours>

<SupportPhone>[ REPLACE WITH SUPPORT PHONE ]</SupportPhone>

<SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL>

</OEMInformation>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ComputerName>[ REPLACE WITH PC NAME ]</ComputerName>

<ProductKey>[ REPLACE WITH PRODUCT KEY ]</ProductKey>

<OEMInformation>

<Manufacturer>[ REPLACE WITH COMPANY NAME ]</Manufacturer>

<SupportHours>[ REPLACE WITH SUPPORT HOURS ]</SupportHours>

<SupportPhone>[ REPLACE WITH SUPPORT PHONE ]</SupportPhone>

<SupportURL>[ REPLACE WITH SUPPORT WEBSITE ]</SupportURL>

</OEMInformation>

</component>

</settings>

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<AutoLogon>

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Username>

</AutoLogon>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action="add">

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<DisplayName>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<RegisteredOrganization>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOrganization>

<RegisteredOwner>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOwner>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<AutoLogon>

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Username>

</AutoLogon>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action="add">

<Password>

<Value></Value>

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<DisplayName>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>[ REPLACE WITH LOCAL ACCOUNT ]</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<RegisteredOrganization>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOrganization>

<RegisteredOwner>[ REPLACE WITH DISPAY NAME ]</RegisteredOwner>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone>

</component>

</settings>

</unattend>


Các bạn nên dùng mẫu code này áp dụng. Nếu bạn có thắc mắc chỗ nào vui lòng comment bên dưới để được giải đáp

Phổ biến trong tuần

Tin Tức