Tìm kiếm ↓↓↓

Cấu hình ghim ứng dụng bổ sung hoặc gỡ bỏ ứng dụng được ghim mặc định từ thanh tác vụ trên Windows 10

Bắt đầu từ Windows 10, phiên bản 1607, các quản trị viên có thể ghim ứng dụng bổ sung vào thanh tác vụ hoặc cũng có thể gỡ bỏ ứng dụng được ghim mặc định từ thanh tác vụ bằng cách thêm một mục <TaskbarLayout> vào một tập tin XML để thay đổi cách bố trí. Trình tự của các ứng dụng trong file xml ra lệnh thứ tự của ứng dụng trên thanh tác vụ từ trái sang phải của bất kỳ ứng dụng hiện tại được ghim bởi người dùng.


Dưới đây là các phương pháp và cách bố trí

Tập tin cấu hình XML mẫu


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

  <CustomTaskbarLayoutCollection>

    <defaultlayout:TaskbarLayout>

      <taskbar:TaskbarPinList>

        <taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk" />

      </taskbar:TaskbarPinList>

    </defaultlayout:TaskbarLayout>

 </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>


Giữ các ứng dụng mặc định và thêm riêng của bạn


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

  <CustomTaskbarLayoutCollection>

    <defaultlayout:TaskbarLayout>

      <taskbar:TaskbarPinList>

        <taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.Reader_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.Reader" />

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%AllUsersProfile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk" />

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk" />

      </taskbar:TaskbarPinList>

    </defaultlayout:TaskbarLayout>

  </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>


Trước:


Sau:


Xóa ứng dụng mặc định và thêm riêng của bạn

Bằng cách thêm PinListPlacement="Replace"vào <CustomTaskbarLayoutCollection>, bạn loại bỏ tất cả các ứng dụng mặc định đã ghim; chỉ các ứng dụng mà bạn chỉ định sẽ được gắn vào thanh tác vụ.

Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ một số ứng dụng mặc định được ghim, bạn sẽ sử dụng phương pháp này để loại bỏ tất cả các ứng dụng mặc định ghim và sau đó bao gồm các ứng dụng mặc định mà bạn muốn giữ lại trong danh sách các ứng dụng được ghim.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

    <CustomTaskbarLayoutCollection PinListPlacement="Replace">

    <defaultlayout:TaskbarLayout>

      <taskbar:TaskbarPinList>

        <taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.Reader_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.Reader" />

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%AllUsersProfile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk" />

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk" />

      </taskbar:TaskbarPinList>

    </defaultlayout:TaskbarLayout>

  </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>


Trước:


Sau:


Lưu ý: 

Phương pháp này không bao giờ loại bỏ các ứng dụng người dùng gắn từ thanh tác vụ. Ví dụ khi quản trị viên áp dụng một trong hai phương pháp trên sau đó nếu người dùng ghim thủ công các ứng dụng khác vào thanh tác vụ thì các ứng dụng mới ghim sẽ vẫn được giữ lại không thay đổi và không bị gở bỏ. Phương pháp này chỉ áp dụng cho các phiên bản Pro trở lên, các phiên bản Home và Single Language không được áp dụng.

Ứng dụng phương pháp này kết hợp với công cụ Sysprep

Trước khi chạy công cụ sysprep người dùng có thể kết hợp cấu hình thanh tác vụ để khi windows khởi động lại sẽ được cấu hình với các ứng dụng được ghim sẵn. Cách làm như sau: 

Mở trình soạn thảo notepad copy các đoạn mẫu ở trên vào lưu lại với tên ví dụ myLayout.xml định dạng All Files và Encoding UTF-8. Ví dụ bạn muốn thay thế các ứng dụng ghim măc định bằng các ứng dụng khác như trình duyệt Internet Explorer, Windows Media Player bạn có thể tạo đoạn mẫu bên dưới


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

  <CustomTaskbarLayoutCollection PinListPlacement="Replace">

    <defaultlayout:TaskbarLayout>

      <taskbar:TaskbarPinList>

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk"/>

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk"/>

        <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk"/>

      </taskbar:TaskbarPinList>

    </defaultlayout:TaskbarLayout>

  </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>


Lưu xong bạn copy nó vào nơi an toàn ít người dùng truy cập ví dụ như trong đường dẫn 


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\


Tạo một thư mục StartLayouts chẳng hạn rồi copy tập tin myLayout.xml vào thư mục này


Mở Local Group Policy Editor tìm đến đường dẫn


User Configuration\Administrative Templates\Start Menu and Taskbar


Bên phải tìm giá trị Start Layout nhấp đúp chuột vào nó và trong hộp thoại  Start Layout tích vào ô Enable bên dưới ô Start Layout File copy đường dẫn vào đó ví dụ 


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartLayouts\myLayout.xml 


Xong bấm Apply áp dụng thay đổi


Tham khảo bài viết Tài liệu hướng dẫn xây dựng lại bộ cài đặt Windows 10 hoàn chỉnh từ bộ cài đặt gốc

Phổ biến trong tuần

Tin Tức