Tìm kiếm ↓↓↓

Ghim phần mềm vào taskbar sau khi chạy sysprep trên Windows 10

Xin chào các bạn! Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật nhỏ đó là cách ghim phần mềm có đuôi .exe vào thanh tác vụ sau khi chạy sysprep tool. Như chúng ta cũng đã biết ngoài các phần ghim mặc định là trình duyệt Microsoft Edge, File Explorer và Windows Store, các phần mềm mà ta đã ghim trong khi build Windows 10 sau khi chạy sysprep khởi động lại sẽ bị mất hết chỉ còn lại những phần ghim mặc định kể trên.


Vậy để giữ lại những phần đã ghim vào thanh tác vụ của Windows 10, chúng ta phải thêm vào tập tin trả lời unattend.xml để kết hợp với sysprep. Dưới đây là đoạn mẫu


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

    <settings pass="oobeSystem">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <TaskbarLinks>

                <Link0></Link0>

                <Link1></Link1>

                <Link2></Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <TaskbarLinks>

                <Link0></Link0>

                <Link1></Link1>

                <Link2></Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

        </component>

    </settings>

</unattend>


Lưu ý ngoài nhựng phần ghim mặc định như đã đề cập ở trên chúng ta chỉ ghim được tối đa 6 phần mềm mà thôi. Như ví dụ theo thứ tự tôi muốn ghim các phần mềm Windows Media Player, Control Panel, Google Chorme và Excel 2016, tôi sẽ thêm vào tập tin unattend.xml đoạn sau


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

    <settings pass="oobeSystem">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <TaskbarLinks>

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk</Link0>

                    <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>

                    <Link2>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk</Link2>

                    <Link3>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk</Link3>

            </TaskbarLinks>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <TaskbarLinks>

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk</Link0>

                    <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>

                    <Link2>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk</Link2>

                    <Link3>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk</Link3>

            </TaskbarLinks>

        </component>

    </settings>

</unattend>


hoặc các bạn cũng có thể ghi thế này cũng được


<Link0>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk</Link0>
<Link1>C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>
<Link2>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk</Link2>
<Link3>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk</Link3>


Trong đó  C:\ProgramData = %alluserprofile% và C:\Users\Default = %userprofile%

Phần link ghim được lấy trong thư mục Programs theo đường dẫn


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programsvà thư mục Programs theo đường dẫn


C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\ProgramsPhần đuôi mở rộng của phẩn mềm là .Ink ví dụ Windows Media Player.Ink, Control Panel.Ink, Google Chorme.Ink, Excel 2016.Ink....

Cách này chỉ áp dụng với bộ cài Windows 10 version 1511 trở lên. Tham khảo bài viết Tài liệu hướng dẫn xây dựng lại bộ cài đặt Windows 10 hoàn chỉnh từ bộ cài đặt gốc

Phổ biến trong tuần

Tin Tức