Tìm kiếm ↓↓↓

Thủ thuật đổi nhanh Computer name, Full Computer name và Computer description thông qua registry

Trong chuyên mục thủ thuật hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật nhanh tróng thay đổi tên của các dòng Computer name, Full Computer name và Computer description thông qua registry mà không phải khởi động lại máy, thủ thuật này áp dụng cho các phiên bản windows.


Cách 1: Tạo tập tin reg


Mở trình soạn thảo notepad copy các dòng bên dưới vào notepad

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName]
"ComputerName"="TÊN MÁY TÍNH"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName]
"ComputerName"="TÊN MÁY TÍNH"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"Hostname"="TÊN MÁY TÍNH"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"NV Hostname"="TÊN MÁY TÍNH"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"srvcomment"="MÔ TẢ MÁY TÍNH"

Thay các dòng TÊN MÁY TÍNH và MÔ TẢ MÁY TÍNH rồi lưu lại với tên ví dụ change_computer_name.reg định dạng All files Lưu xong thì nhấp đúp chuột vào tập tin reg vừa tạo áp dụng thay đồi.

Cách 2: Tạo tập tin bat


Mở trình soạn thảo notepad copy các dòng bên dưới vào notepad

@echo off
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName" /v "ComputerName" /t REG_SZ /d "TÊN MÁY TÍNH" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName" /v "ComputerName" /t REG_SZ /d "TÊN MÁY TÍNH" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" /v "Hostname" /t REG_SZ /d "TÊN MÁY TÍNH" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" /v "NV Hostname" /t REG_SZ /d "TÊN MÁY TÍNH" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters" /v srvcomment /t REG_SZ /d "MÔ TẢ MÁY TÍNH" /f
pause

Thay các dòng TÊN MÁY TÍNH và MÔ TẢ MÁY TÍNH rồi lưu lại với tên ví dụ change_computer_name.cmd hoặc .bat cũng được định dạng All files. Lưu xong thì nhấp đúp chuột vào tập tin bat vừa tạo áp dụng thay đồi.

Nguyễn Anh Tuấn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức