Tìm kiếm ↓↓↓

Chế độ Audit là gì? Hướng dẫn khởi động vào Audit Mode khi triển khai Windows 10

Khi Windows 10 khởi động, nó bắt đầu ở một trong hai chế độ Out-Of-Box Experience (OOBE) hoặc ở chế độ tổng quan Audit Mode. Chế độ Out-Of-Box Experience (OOBE) mặc định cho phép người dùng cuối để nhập thông tin tài khoản của họ, chọn ngôn ngữ, chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Microsoft và thiết lập mạng.


Bạn có thể đặt cấu hình Windows 10 khởi động vào chế độ Audit Mode thay thế cho Out-Of-Box Experience ở lần triển khai lần đầu lên máy tính. Trong chế độ kiểm tra, bạn có thể thay đổi bổ sung cài đặt windows trước khi bạn gửi máy tính cho một khách hàng hoặc chụp lại hình ảnh trong một tập tin gắn kết định dạng .wim hay .esd để tái sử dụng trong tổ chức của bạn. Ví dụ, bạn có thể cài đặt được các trình điều khiển bao gồm trong một gói trình điều khiển, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện các cập nhật khác có yêu cầu cài đặt Windows.

Khi bạn khởi động windows vào chế độ Audit Mode, bạn đăng nhập vào hệ thống bằng cách sử dụng tài khoản người quản trị Administrator đã được xây dựng trong hệ thống. Sau khi bạn đăng nhập vào hệ thống, tài khoản người quản trị được xây dựng ngay lập tức bị vô hiệu hóa trong cấu hình auditUser có nghĩa là bạn không thể đăng nhập trở lại vào hệ thống khi đã log out cho đến khi khởi động lại máy tính vì tài khoản người quản trị được xây dựng đã được sử dụng để đăng nhập vào chế độ Audit Mode ngay lập tức bị vô hiệu hóa sau khi đăng nhập.

Mặc đinh khi windows khởi động vào Audit Mode, công cụ Sysprep sẽ tự động xuất hiện tại màn hình desktop để thông báo cho bạn biết nếu muốn thoát Audit Mode bắt buộc bạn phải chạy sysprep dể thoát khỏi chế độ Audit Mode và khởi động lại vào chế độ Out-Of-Box Experience (OOBE) bắt đầu tạo hồ sơ cho người dùng cuối.

Lợi ích của việc sử dụng chế độ Audit Mode, bạn có thể thực hiện như sau:
  • Bỏ qua OOBE: Bạn có thể truy cập vào máy tính mà không phải cấu hình thiết lập mặc định như một tài khoản người dùng như vị trí và múi giờ.
  • Cài đặt ứng dụng, thêm trình điều khiển thiết bị, và chạy các script. Bạn có thể kết nối với một mạng lưới trong tổ chức và truy cập tập tin cài đặt bổ sung. Bạn cũng có thể cài đặt gói ngôn ngữ bổ sung và trình điều khiển thiết bị.
  • Kiểm tra tính hợp lệ của trình cài đặt windows: Trước khi triển khai hệ thống cho người dùng cuối, bạn có thể thực hiện các bài kiểm tra trên hệ thống mà không cần tạo tài khoản người dùng. Sau đó, bạn có thể chuẩn bị hệ thống để bắt đầu chế độ OOBE ở lần khởi động tiếp theo.
  • Thêm nhiều tùy chỉnh hình ảnh tham khảo. Điều này làm giảm số lượng các hình ảnh mà bạn có để quản lý. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một hình ảnh tham khảo .wim duy nhất có chứa các tùy chỉnh cơ bản mà bạn muốn áp dụng cho tất cả tất cả máy tính trong cùng tổ chức.
Hướng dẫn khởi động vào Audit Mode khi triển khai Windows 10

Có hai cách để khởi động vào chế độ Audit Mode khi bạn triển khai Windows 10 lên máy tính đó là cài đặt truyền thống hoặc kết hợp với tập tin trả lời tự động.

1. Cách cài đặt truyền thống khi windows khởi động vào đến màn hình dưới bạn chọn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F3 để windows khởi động lại vào Audit Mode


2. Bạn cũng có thể để windows tự động khởi động vào Audit Mode bằng cách thêm thông tin sau vào tin trả lời tự động AutoUnattend.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

    <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

        <settings pass="oobeSystem">

            <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <Reseal>

                    <Mode>Audit</Mode>

                </Reseal>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <Reseal>

                    <Mode>Audit</Mode>

                </Reseal>

            </component>

        </settings>

    </unattend>


Tập tin này có đuôi mở rộng .xml định dạng All Files và Encoding là UTF-8 và tập tin này được đặt trong cùng với usb cài Windows 10

Phổ biến trong tuần

Tin Tức