Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn lấy danh sách AppUserModelId của các ứng dụng đã cài đặt trên Windows 10

AppUserModelId là từ viết tắt của cụm từ Application User Model ID, bạn có thể xem định nghĩa của nó tại địa chỉ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd378459(v=vs.85).aspx. Để truy cập được giao diện quản lý thiết bị thì quản trị viên phải biết được AppUserModelId của các ứng dụng đã được cài đặt trên windows. Bạn có thể tìm thấy những AppUserModelId bằng cách sử dụng Windows PowerShell. Dưới đây là hướng dẫn lấy danh sách AppUserModelId của các ứng dụng đã cài đặt trên Windows 10.

1. Mở trình soạn thảo notepad ra copy đoạn mã bên dưới vào notepad
$installedapps = Get-AppxPackage$aumidList = @()

foreach ($app in $installedapps)

{

    foreach ($id in (Get-AppxPackageManifest $app).package.applications.application.id)

    {

        $aumidList += $app.packagefamilyname + "!" + $id

    }

}$aumidList


2. Lưu lại với tên ví dụ Get-AppUserModelId.ps1
3. Copy tập tin vừa lưu tại ổ (C:) chẳng hạn
4. Chạy Windows PowerShel bằng quyền quản trị viên gõ C:\Get-AppUserModelId.ps1 nhấn enter


Trường hợp nếu chạy mà bị thông báo lỗi với dòng chữ màu đỏ trong PowerShell thì bạn truy cập Local Group Policy Editor ( gõ từ khóa gpedit.msc vào khung tìm kiếm ) điều hướng đến Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Windows PowerShell bên phải nhấp đúp chuột vào dòng Turn on Script Execution chọn Enable bên dưới chọn Allow all scripts rồi bấm Apply áp dụng thay đổi.

Nếu muốn xuất danh sách ra tập tin txt thì gõ lệnh ví dụ C:\Get-AppUserModelId.ps1 >C:\AppUserModelId.txt


Trường hợp trong máy đang có từ 2 tài khoản sử dụng bạn có thể lấy danh sách AppUserModelId ứng dụng cho một tài khoản cụ thể ví dụ bạn muốn lấy danh sách cho tài khoản Blog Windows 10 thì thêm vào đoạn mã dòng -User "Blog Windows 10"


$installedapps = Get-AppxPackage -User "Blog Windows 10"$aumidList = @()

foreach ($app in $installedapps)

{

    foreach ($id in (Get-AppxPackageManifest $app).package.applications.application.id)

    {

        $aumidList += $app.packagefamilyname + "!" + $id

    }

}$aumidList


Trường hợp bạn muốn lấy danh sách AppUserModelId của tất cả tài khoản bạn thêm vào đoạn mã -AllUsers


$installedapps = Get-AppxPackage -AllUsers$aumidList = @()

foreach ($app in $installedapps)

{

    foreach ($id in (Get-AppxPackageManifest $app).package.applications.application.id)

    {

        $aumidList += $app.packagefamilyname + "!" + $id

    }

}$aumidList

Phổ biến trong tuần

Tin Tức