Tìm kiếm ↓↓↓

Quy trình tổng quan của công cụ Sysprep trong cài đặt Windows 10

System Preparation Tool gọi tắt Sysprep là công cụ được sử dụng để thay đổi hình ảnh Windows từ một trạng thái tổng quát sang một trạng thái riêng biệt trong đó bao gồm những tùy chỉnh của người dùng. Một hình ảnh tổng quan hay đơn giản gọi là nguyên gốc có thể được triển khai trên bất kỳ máy tính nào nhưng với một hình ảnh riêng biệt phải được triển khai trên một máy tính cụ thể. Bạn phải thiết lập cấu hình reseal, hoặc generalize (khái quát) trên một hình ảnh của Windows trước khi bạn nắm bắt và triển khai hình ảnh.


Lấy ví dụ, khi bạn sử dụng công cụ Sysprep để khái quát một hình ảnh sử dụng tùy chọn generalize, Sysprep sẽ loại bỏ tất cả các thông tin hệ thống cụ thể và reset lại máy và khởi động máy tính ở lần tiếp theo, khách hàng của bạn có thể thêm các thông tin người dùng cụ thể thông qua chế độ Out-Of-Box Experience (OOBE) và chấp nhận điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft.

Công cụ Sysprep.exe được đặt trong thư mục Sysprep theo đường dẫn C:\Windows\System32 trên tất cả các phân vùng cài đặt Windows.

Sysprep thực thi hành động

Sysprep.exe là chương trình chính gọi các tệp thực thi khác chuẩn bị cài đặt Windows. Nếu bạn sử dụng dòng lệnh thay vì System Preparation Tool GUI, đầu tiên bạn phải đóng các giao diện và sau đó chạy Sysprep.exe trong thư mục sysprep theo đường dẫn C:\Windows\system32. Bạn cũng phải chạy Sysprep trên cùng một phiên bản của Windows mà bạn sử dụng để cài đặt Sysprep.

Quy trình tổng quan của Sysprep

Khi Sysprep chạy, nó đi qua các quá trình sau đây:
  1. Xác minh: Xác nhận rằng Sysprep chỉ có thể chạy bằng tài khoản quản trị viên hệ thống Administrator và chỉ duy nhất một Sysprep có thể chạy cùng một lúc. Ngoài ra, Sysprep phải chạy trên các phiên bản Windows mà bạn sử dụng để cài đặt Sysprep.
  2. Khởi tạo đăng nhập
  3. Phân tích đối số dòng lệnh: Nếu người dùng không cung cấp dòng lệnh cụ thể trong dấu nhắc lệnh cmd, một cửa sổ System Preparation Tool sẽ xuất hiện và cho phép người dùng xác định hành động Sysprep.
  4. Xử lý hành động Sysprep: gọi tập tin .dll thích hợp và các tập tin thực thi, và thêm hành động vào các tập tin log.
  5. Xác minh hành động xử lý Sysprep . Xác nhận rằng tất cả các file dll đã xử lý tất cả các nhiệm vụ của mình, và sau đó, hoặc tắt máy hoặc khởi động lại hệ thống.
Giữ lại trình điểu khiển drivers trên các máy tính có cấu hình phần cứng giống nhau

Nếu bạn tạo một hình ảnh cài đặt Windows để triển khai đến một máy tính khác, bạn phải chạy lệnh Sysprep cùng với lựa chọn /generalize, ngay cả khi các máy tính khác có cấu hình phần cứng giống hệt nhau. Các lệnh Sysprep /generalize loại bỏ thông tin duy nhất từ một cài đặt Windows để bạn có thể sử dụng lại hình ảnh trên máy tính khác nhau.

Nếu bạn muốn cài đặt một hình ảnh Windows trên các máy tính có cấu hình phần cứng tương tự, bạn có thể giữ lại trình điều khiển đã cài đặt trên máy tính trong tham số Microsoft-Windows-PnPSysprep. Để làm điều này, trong tập tin trả lời Unattend.xml, bạn chỉ định thành phần thiết lập PersistAllDeviceInstalls trong Microsoft-Windows-PnPSysprep. Giá trị mặc định là false. Nếu bạn muốn thiết lập các trình điều khiển drivers vẫn còn trên máy tính trong khi chạy Sysprep cùng với lựa chọn generalize. Bạn sửa lại giá trị thành true.

Khởi động trong chế độ Audit hoặc OOBE

Khi máy tính khởi động thì Windows có thể bắt đầu bằng một trong hai chế độ:

 Out-Of-Box Experience (OOBE)
  • OOBE là màn hình xuất hiện đầu tiên để cho người dùng thiết lập. Các OOBE cho phép người dùng cuối tùy chỉnh cài đặt Windows của họ. Người dùng cuối có thể tạo tài khoản người dùng, đọc và chấp nhận Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, và chọn vùng ngôn ngữ và thời gian của họ. Theo mặc định, tất cả các cài đặt Windows khởi động để OOBE đầu tiên. Các oobeSystem configuration pass chạy ngay lập tức trước khi OOBE bắt đầu.
  • Nếu bạn không tự động kích hoạt Windows bằng cách sử dụng một mã khóa sản phẩm, OOBE nhắc nhở người sử dụng cho một khóa sản phẩm. Nếu người dùng bỏ qua bước này trong OOBE, Windows nhắc nhở người sử dụng phải nhập vào khóa sản phẩm hợp lệ sau đó. Để tự động kích hoạt Windows bằng cách sử dụng một mã khóa sản phẩm, chỉ định khóa sản phẩm hợp lệ trong Microsoft-Windows-Shell-Setup\productKey trong tập tin trả lời unattend.xml
Audit Mode - Chế độ tổng quan
  • Nếu bạn đang chạy một máy tính trong chế độ Audit để cấu hình các cài đặt khởi động vào OOBE, hoặc sử dụng Sysprep GUI hoặc chạy lệnh Sysprep /oobe. Để chuẩn bị một máy tính cho người dùng cuối, bạn phải cấu hình máy tính khởi động vào OOBE khi một người dùng cuối khởi động máy tính lần đầu tiên. Trong một cài đặt mặc định của Windows, OOBE bắt đầu sau khi cài đặt hoàn tất, nhưng bạn có thể bỏ qua OOBE và khởi động trực tiếp đến chế độ Audit Mode để tùy chỉnh hình ảnh.
  • Bạn có thể cấu hình Windows khởi động trực tiếp đến chế độ Audit bằng thiết lập Microsoft-Windows-Deployment |Reseal |Mode trong file trả lời Unattend.xml. Trong chế độ Audit, máy tính sẽ xử lý các thiết lập trong file tập tin trả lời tự động.
  • Chế độ tổng quan cho phép bạn thêm các tùy chỉnh hình ảnh Windows. Audit Mode không yêu cầu bạn phải áp dụng cài đặt trong OOBE. Bằng cách bỏ qua OOBE, bạn có thể truy cập vào máy tính một cách nhanh chóng hơn và thực hiện các tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể thêm các trình điều khiển thiết bị, cài đặt các ứng dụng, và kiểm tra tính hợp lệ của các cài đặt.
Xác định trạng thái của một hình ảnh Windows

Bạn có thể sử dụng Sysprep để xác định trạng thái của một hình ảnh Windows. Đó là, bạn có thể xác định xem các hình ảnh sẽ khởi động vào chế độ Audit hay OOBE, hoặc nếu hình ảnh vẫn còn trong quá trình cài đặt.

Sysprep Log Files

Công cụ Sysprep khi chạy sẽ ghi lại hành động của Windows Setup trong các thư mục khác nhau, tùy thuộc vào cấu hình vượt qua. các bản ghi Sysprep khái quát những hành động trong khi chạy được ghi và lưu vào tập tin setupact trong thư mục Panther theo đường dẫn C:\Windows\System32\Sysprep.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức