Tìm kiếm ↓↓↓

Thêm tập tin SetupComplete.cmd với những đoạn scripts tùy chỉnh trong quá trình cài đặt Windows 10

Trong quá trình cài đặt Windows 10 hay các phiên bản Windows trở về trước như Windows 7/8/8.1 chúng ta có thể dễ dàng thêm một script tùy chỉnh mà có thể chạy trong hoặc sau khi quá trình cài đặt. Các đoạn scripts này hay đơn giản được gọi là những dòng lệnh được viết và lưu trong tập tin có tên SetupComplete.cmd và tập tin này được đặt trong thư mục Scripts theo đường dẫn C:\Windows\Setup hay viết tắt là %WINDIR%\Setup. Nó có thể được sử dụng để cài đặt phần mềm desktop hoặc chạy các tác vụ khác, xóa files... bằng cách sử dụng kịch bản cscript được người dùng tạo ra trong tập tin SetupComplete.cmd. Tập tin này sẽ được chạy ngay trước khi Windows hoàn tất quá trình cài đặt vào đến màn hình desktop.


Trình tự hoạt động của tập tin SetupComplete.cmd

1. Nếu tập tin SetupComplete.cmd được tìm thấy, Windows sẽ chạy kịch bản mà người dùng đã thiết lập sẵn trong đó. Windows sẽ ghi và lưu lại các hành động trong tập tin setupact.log theo đường dẫn %WINDIR%\Panther\UnattendGC.

2.Thiết lập không xác minh lỗi trong nội dung tập tin SetupComplete.cmd có nghĩa là lệnh nào đúng sẽ được thực thi còn lệnh nào sai sẽ bỏ qua mà không thông báo lỗi trong quá trình cài đặt

Lưu ý: Bạn không thể khởi động lại hệ thống và tiếp tục chạy SetupComplete.cmd vì tập tin này chỉ được chạy một lần duy nhất. Bạn không nên khởi động lại hệ thống bằng cách thêm shutdown -r trong lệnh. Tập tin này sẽ không thực thi khi người dùng sử dụng một khóa sản phẩm OEM để kích hoạt.

3. Nếu máy tính của bạn có tham gia vào một tên miền của tổ chức Azure Active Directory trong khi cài đặt nếu sử dụng Windows 10 Enterprise hay Windows 10 Education, Chính sách nhóm được xác định trong miền sẽ không áp dụng cho các máy tính cho đến khi tập tin Setupcomplete.cmd được thực thi xong. Điều này để đảm bảo rằng các hoạt động trong cấu hình Local Group Policy không bị can thiệp vào bởi những dòng lệnh.

4. Nếu trong quá trình cài đặt tại màn hình OOBE bên dưới mà bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+F3 để khởi động vào chế độ Audit hay còn gọi là chế độ kiểm tra thì Windows sẽ khởi động lại và thưc thi tập tin SetupComplete


Hướng dẫn tạo tập tin SetupComplete.cmd

Việc tạo ra tập tin SetupComplete.cmd không có gì khó khăn cả vì nó rất đơn giản, cái khó là những dòng lệnh thực thi trong tập tin này mà cái này bạn phải có kinh nghiệm và chuyên môn biết cách sử dụng những cậu lệnh trong cmd hay đơn giản hơn khi bạn viết và lưu lại thành tập tin bat lúc bạn chạy nó sẽ hiện lên dấu nhắc lệnh cmd kèm theo thông báo trạng thái.

Mở notepad ra ghi lại nội dung những lệnh trong đó sau đó lưu lại với tên SetupComplete.cmd hay  SetupComplete.bat với định dạng All files là xong. Ví dụ tôi tạo tập tin SetupComplete.cmd với nội dung thay tên máy tính, thêm thông tin vào hộp thoại sysytem properties, kích hoạt quyền mở ứng dụng Metro UI cho tài khoản Administrator, kích hoạt nền tối cho Settings và ứng dụng:


reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName /v ComputerName /t REG_SZ /d HP /f

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName /v ComputerName /t REG_SZ /d HP /f

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v Hostname /t REG_SZ /d HP /f

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v "NV Hostname" /t REG_SZ /d HP /f

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters /v srvcomment /t REG_SZ /d "ProBook 4430s" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOwner /t REG_SZ /d "Nguyen Anh Tuan" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOrganization /t REG_SZ /d "Blog Windows 10" /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v Manufacturer /t REG_SZ /d Hewlett-Packard /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v Model /t REG_SZ /d "ProBook 4430s" /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v SupportURL /t REG_SZ /d https://www.facebook.com/kequaduongvodanh /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v FilterAdministratorToken /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v DisableWindowsConsumerFeatures /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize /v SystemUsesLightTheme /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize /v AppsUseLightTheme /t REG_DWORD /d 0 /f

rd /s /q %WINDIR%\Windows\Panther\UnattendGC\setupact.log

rd /s /q %WINDIR%\Windows\Setup\Scripts


Nếu bạn không biết bạn có thể tham khảo trên mạng về những câu lệnh thực thi hành động trong Windows. Một ví dụ đơn giản nếu bạn muốn chạy cài đặt một phần mềm dạng exe hay msi hay mở một phần mềm, tập tin đã cài đặt trước đó (nếu sử dụng Sysprep) thì bạn có thể thêm vào các dòng lệnh thực thi trong tập tin SetupComplete.cmd ví dụ

Mở tập tin văn bản txt có tên Huongdan đang lưu trong ổ (C:)


\Huongdan.txt


Cài đặt một phần mềm dạng exe đang được lưu trong thư mục Installer tại ổ (C:)


Start /Wait %SYSTEMDRIVE%\Installer\ccsetup523.exe /Norestart


Xóa thư mục Installer sau khi đã cài đặt phần mềm


rd /s /q  %SYSTEMDRIVE%\Installer


Hướng dẫn áp dụng tin SetupComplete.cmd trong cài đặt Windows 10

Có hai trường hợp để Windows nhận dạng được tập tin này trong quá trình cài đặt

Trường hợp 1: Cài mới từ file ISO gốc lại có phương pháp

Sau khi bạn tạo bộ cài đặt Windows 10 ra USB bạn có thể lưu tập tin SetupComplete.cmd bằng hai cách. Cách 1 lưu trong USB và cách 2 mount tập tin gắn kết install.wim ra một thư mục sau đó lưu tập tin này vào đó

Cách 1: Lưu tập tin trong USB


Ban truy cập USB mở thư mục sources ra trong thư mục này bạn tạo mới một thư mục đặt tên là $OEM$ tiếp tục trong thư mục $OEM$ bạn tạo mới một thư mục đặt tên $$ tiếp tục trong thư mục $$ tạo tiếp một thư mục đặt tên Setup và trong thư mục Setup tạo tiếp một thư mục đặt tên Scripts. Cuối cùng sao chép tập tin SetupComplete.cmd vào thư mục này


                $OEM$

                  $$

                    Setup

                      Scripts

                        SetupComplete.cmd


Cách 2: Lưu tập tin trong thư mục Setup


Cách này thì bạn phải mount tập tin install.wim trong thư mục sources của USB vào một thư mục của phân vung nào đó trong máy. Ví dụ bạn tạo mới một thư mục tên WIM chẳn hạn ở ổ (D:) sau đó bạn chạy dấu nhắc lệnh cmd rồi sử dụng lệnh dưới để mount tập tin install.wim vào thư mục WIM


Dism /Mount-Wim /WimFile:G:\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:D:\WIM


Với (G:) là USB

Khi mount xong bạn truy cập thư mục WIM theo đường dẫn ví dụ D:\WIM\Windows\Setup trong thư mục Setup bạn tạo mới một thư mục tên Scripts và sao chép tập tin SetupComplete.cmd vào thư mục này.

Khi sao chép xong bạn cần gắn kết lại về tập tin install.wim bằng cách dùng lệnh sau trong cmd


Dism /Unmount-Wim /MountDir:D:\WIM /Commit


Trường hợp 2: Sử dụng Sysprep

Trường hợp này thì đơn giản rồi vì bạn đã cài Windows 10 lên máy tính và muốn build lại. Bạn chỉ cần truy cập đường dẫn C:\Windows\Setup rồi tạo mới một thư mục tên Scripts rồi sao chép tập tin SetupComplete.cmd vào đó.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức