Tìm kiếm ↓↓↓

Cách xóa thủ công các mục khởi động cùng với Windows 10

Chủ đề này trình bày các phương pháp xóa thủ công vĩnh viễn các mục khởi động cùng với Windows mà không phải sử dụng phân mềm bên thứ ba. Các phương pháp này được áp dụng trên Windows 10 bao gồm cả các hệ điều hành cũ như Windows 7/8/8.1 và không phân biệt phiên bản hệ điều hành.

Mô tả:

Khi bạn cài mới Windows 10 sẽ có một số phần mềm desktop (desktop apps) hệ thống được mặc định đặt khởi động cùng với Windows ví dụ như Windows Defender notification icon, Onedrive. Hoặc khi bạn cài mới một phần mềm bên thứ ba thì sẽ có một số một phần mềm được thiết lập sẵn khởi động cùng với Windows. Đây được gọi là tiến trình Run trong hệ thống. Các tiến trình này được thiết lập tùy thuộc vào hệ thống hay tùy vào phần mềm bên thứ ba áp dụng cho người dùng hiện tại hoặc tất cả người dùng, nó sẽ không xuất hiện cố định một nơi duy nhất, do đó bạn phải truy cập từng mục kiểm tra (nếu có) để xóa bỏ


Phương pháp thưc hiện:

Nếu bạn muốn xóa thủ công những mục khởi động cùng với Windows bạn phải tìm đến những thư mục và giá trị khóa trong registry. Bạn lưu ý xóa là sẽ không thấy phần mềm trong Task manager mục Startup còn tắt (vô hiệu hóa) vẫn còn thấy trong mục Startup.

Phương pháp 1: Xóa trong thư mục Startup

Truy cập các đường dẫn sau kiểm tra và xóa nếu có

- Cho người dùng hiện tại truy cập đường dẫn


C:\Users\Tuan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup


Thay Tuan bằng tên thư mục người dùng

- Cho tất cả người dùng truy cập đường dẫn


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp


Hình minh họa


Phương pháp 2: Xóa trong Registry Editor

Truy cập Registry Editor điều hướng đến các giá trị khóa sau và xóa các mục bên phải

- Cho người dùng hiện tại truy cập đường dẫn


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


Hình minh họa


- Cho tất cả người dùng truy cập đường dẫn


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


Hình minh họa


- Nếu cài đặt hệ điều hành 64 bit bạn cũng phải kiểm tra đường dẫn


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


Hình minh họa


Phổ biến trong tuần

Tin Tức