Tìm kiếm ↓↓↓

Cách cấu hình sao chép thư mục hoặc tập tin tự động trong quá trình cài đặt Windows

Trong Windows 10 hay các hệ điều hành Windows trở về trước Microsoft đã lập trình setup tự động sao chép thư mục hoặc tập tin từ usb/dvd cài đặt đến đường dẫn phân vùng hệ thống hoặc các thư mục trong phân vùng đó thông qua một thư mục có tên $OEM$ nằm trong thư mục sources của usb/dvd. Bạn lưu ý thư mục $OEM$ sẽ không có sẵn trong thư mục sources của bộ cài iso mà phải tạo mới và lưu trong đó và trong quá trình cài đặt Windows sẽ tự tìm đến thư mục $OEM$ của usb/dvd mà dựa vào đó sao chép các thư mục hoặc tập tin mà bạn đặt trong thư mục này.


Dưới đây tôi sẽ trình bày cấu trúc đường dẫn của nó trong thư mục $OEM$

Đầu tiên để sao chép được thì bạn phải tạo mới thư mục $OEM$ trong thư mục sources trước. Trong thư mục này có 4 thư mục chính mà bạn cần biết đó là các thư mục $$, $1, $docs, $progs


Giải thích các thư mục trên như sau:

$1: đường dẫn đến phân vùng hệ thống thường là ổ C
$$: đường dẫn đến thư mục Windows trên ổ C viết theo đường dẫn là C:\Windows
$docs: đường dẫn đến thư mục Documents trong ổ C
$progs: đường dẫn đến thư mục Program File trong ổ C

Như vậy nếu muốn thiết lập thư mục hoặc tập tin cần sao chép đến đường dẫn trên thì bạn làm như sau:

Ví dụ tôi muốn sao chép thư mục Packages trong đó có lưu các bản cập nhật tôi sẽ đặt thư mục này vào thư mục $1


Tôi muốn sao chép các tập tin trong thư mục INF (lưu driver dạng .inf)  và thư mục Panther (lưu tập tin Unattend.xml) vào thư mục INF và thư mục Panther của thư mục Windows trong ổ C, tôi sẽ đặt thư mục INF và Panther trong thư mục $$


Mở rộng giả sử tôi muốn copy ảnh vào thư mục oobe trong thư mục system32 của thư mục Widows theo đường dẫn C:\Windows\System32\oobe tôi sẽ đặt thư mục System32 vào thư mục $$ và trong thư mục System32 tôi lại tạo mới thư mục tên oobe và lưu hình ảnh vào thư mục này


Tôi sẽ mô tả bằng sơ đồ cây dưới đây cho bạn dễ hình dung

.usb drive
  . sources
    .$OEM$
      .$$
        .INF
        .Panther
        .System32
          .oobe
      .$1
        .Packages

Mục đích chính khi sao chép các thư mục này là để thưc thi quá trình trong khi cài đặt, giải sử bạn muốn cài đặt driver tự động thì bạn phải copy driver vào thư mục INF của thư mục Windows, bạn muốn sau khi cài đặt sẽ đăng nhập tự động bỏ qua các bước thiết lập tài khoản thì bạn cần phải có tập tin cấu hình tự động Unattend.xml trong thư mục Panther của thư mục Windows. Xem bài viết chi tiết Tài liệu hướng dẫn cách cấu hình và triển khai cài đặt Windows 10 tự động.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức