Tìm kiếm ↓↓↓

Cách tắt các dịch vụ mặc định trong service của windows khi rebuild lại bộ cài iso

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể tắt được các dịch vụ mặc định của windows trong quá trình rebuild lại bộ cài và trước khi triển khai cài đặt lên máy tính. Hiểu theo cách đơn giản là windows khi cài mới thì các dịch vụ này đã bị tắt (disable) sẵn, và chúng ta sẽ tắt các dịch vụ này thông qua registry của windows.

Phương pháp làm là chúng ta sẽ mount tập tin install.wim trong thư mục sources của bộ cài windows ra một thư mục tạo mới và khi đã mount chúng ta sẽ có 3 cách chỉnh sửa như sau:

Cách 1: Chỉnh sửa file cấu hình SYSTEM trong thư mục Config
Cách 2: Tạo mới tập tin SetupComplete.cmd
Cách 3: Thêm vào trong tập tin trả lời cài đặt tự động Unattend.xml hoặc AutoUnattend.xml

Cách 1: Mở ( load ) file cấu hình SYSTEM trong thư mục Config của thư mục đã mount để chỉnh sửa services của nó. Các dịch vụ mặc định được đặt trong giá trị ControlSet001 khi chưa cài mới và khi đã cài lên máy tính nó sẽ được copy sạng một giá trị mới nằm ngay sau nó có tên CurrentControlSet. Hiểu theo cách đơn giản nhất nếu muốn tắt dịch vụ của windows trong registry nếu là win đã cài trên máy thì truy cập HKLM\CurrentControlSet\Services để chỉnh sửa còn nếu tắt dịch vụ khi build bộ cài thì sẽ chỉnh sửa ControlSet001.


Đầu tiên tạo mới ba thư mục tại một phân vùng trống như ổ (C:) chẳng hạn, có tên lần lượt là: setup, offline và iso

Mount iso của bộ cài windows ra ổ ảo ( nếu máy đang cài win 8 trở lên thì chuột phải bộ cài iso chọn Mount ) truy cập ổ ảo copy tất cả vào thư mục setup , nếu là win 7 thì dùng winrar giải nén iso vào thư mục setup

Khởi chạy dấu nhắc lệnh cmd hoặc powershell bằng quyền quản trị admin, sử dụng lệnh sau để mount install.wim vào thư mục setup


Dism /Mount-Image /Imagefile:C:\setup\sources\install.wim /Index:1 /Mountdir:C:\offline


Nếu là máy chạy win 7 sử dụng lệnh sau:


Dism /Mount-Wim /Wimfile:C:\setup\sources\install.wim /Index:1 /Mountdir:C:\offline


Khi đã mount xong sử dụng lệnh sau load file SYSTEM trong thư mục config


reg load HKLM\wimservice C:\offline\windows\system32\config\SYSTEM


Lúc này bạn mở Registry Editor lên điều hướng đến đường dẫn sau:


HKEY_LOCAL_MACHINE\wimservice\ControlSet001\Services


Bên dưới là giá trị khóa tương ứng với tên của dịch vụ windows. Trong tên của mỗi giá trị khóa tương ứng với tên dịch vụ windows bên phải bạn  cứ để ý giá trị khóa tên Start và giá trị nó được đặt từ 1 tới 4 theo thế này (1: automatic (delay), 2: automatic, 3: manual, 4: disable), nếu bạn muốn tắt thì nhấp đúp chuột vào sửa thành 4, ví dụ:


Một vài tên dịch vụ trong registry tôi liệt kê dưới đây bạn có thể tham khảo và tắt nó


Registry key: Services nameAeLookupSvc: Application Experience

bthserv: Bluetooth Support Service

CertPropSvc: Certificate Propagation

defragsvc: Disk Defragmenter

EFS: Encrypting File System (EFS)

PeerDistSvc: BranchCache

fdPHost: Function Discovery Provider Host

FDResPub: Function Discovery Resource Publication

hkmsvc: Health Key and Certificate Management

HomeGroupListener: Home Group Listener

HomeGroupProvider: Home Group Provider

hidserv: Human Interface Device Access

iphlpsvc: IP helper

UI0Detect: Interactive Services Detection

SharedAccess: Internet Connection Sharing (ICS)

lltdsvc: Link-Layer Topology Discovery Mapper

MSiSCSI: Microsoft iSCSI Initiator Service

Netlogon: Net logon

napagent: Network Access Protection Agent

CscService: Offline Files

PNRPAutoReg: PNRP Machine Name Publication Service

WPCSvc: Parental Controls service

PNRPsvc: Peer Name Resolution Protocol

p2psvc: Peer Networking Grouping

p2pimsvc: Peer Networking Identity Manager

IPBusEnum: PnP-X IP Bus Enumerator

WPDBusEnum: Portable Device Enumerator

Spooler: Print Spooler

wercplsupport: Problem Reports and Solutions Control Panel Support

PcaSvc: Program Compatibility Assistant

QWAVE: Quality Windows Audio Video Experience

TermService: Remote Desktop Services

UmRdpService: Remote Desktop Services UserMode Port Redirector

RpcLocator: Remote Procedure Call (RPC) Locator

RemoteRegistry: Remote Registry

RemoteAccess: Routing and Remote Access

wscsvc: Security Center

SNMPTRAP: SNMP Trap Service

SCPolicySvc: Smart Card Removal Policy

TBS: TPM Base Services

TabletInputService: Tablet PC Input

Imhosts: TCP/IP NetBIOS Helper

SDRSVC: Windows Backup

WbioSrvc: Windows Biometric

WerSvc: Windows Error Reporting

ehRecvr: Windows Media Center Receiver

ehSched: Windows Media Center Scheduler

WMPNetworkSvc: Windows Media Player Network Sharing

WinRM: Windows Remote Management (WS-Management)

WinDefend: Windows Defender

WSearch: Windows Search

wuauserv: Windows Update


Nếu bạn muốn tắt nhanh mà không phải làm tủ công từng cái hãy sử dụng lệnh sau vào cmd hoặc powershell, tương ứng với các dịch vụ trên


reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\bthserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\CertPropSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\defragsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\defragsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\EFS" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\PeerDistSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\fdPHost" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\FDResPub" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\hkmsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\HomeGroupListener" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\HomeGroupProvider" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\hidserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\iphlpsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\UI0Detect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\lltdsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\MSiSCSI" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\Netlogon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\napagent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\CscService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\PNRPAutoReg" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WPCSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\PNRPsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\p2psvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\p2pimsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\IPBusEnum" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WPDBusEnum" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\Spooler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\wercplsupport" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\PcaSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\QWAVE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\TermService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\UmRdpService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\RpcLocator" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\RemoteRegistry" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\RemoteAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\wscsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\SNMPTRAP" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\SCPolicySvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\TBS" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\TabletInputService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\Imhosts" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\SDRSVC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WbioSrvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WerSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\ehRecvr" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\ehSched" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WMPNetworkSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WinRM" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WinDefend" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\WSearch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f


Ví dụ tôi muốn tắt dịch vụ có tên Application Experience, tôi sử dụng lệnh sau:


reg add "HKLM\wimservice\ControlSet001\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /fKhi chỉnh sửa xong sử dụng lệnh sau để đóng (unload) file SYSTEM


reg unload HKLM\wimservice


Cách 2: Tạo file SetupComplete.cmd và file này sẽ được thực thi trong quá trình cài đặt


Nếu bạn không muốn sử dụng cách 1 phải chỉnh sửa thủ công bạn có thể tạo mới tập tin bat có tên SetupComplete.cmd hay SetupComplete.bat, tập tin này được đặt trong thư mục Scripts và thư mục Scripts lại được đặt trong thư mục Setup theo đường dẫn C:\Windows nếu là win đã cài trên máy. Tập tin SetupComplete.cmd sẽ được thưc thi trong quá trình cài đặt Windows và nhược điểm của nó sẽ làm cho thời gian cài win lâu hơn so với cách 1 vì đã tắt trước.

Mở notepad ra copy một hoặc nhiều lệnh tương ứng với dịch vụ muốn tắt


reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\bthserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\CertPropSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\defragsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\defragsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\EFS" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PeerDistSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\fdPHost" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FDResPub" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\hkmsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HomeGroupListener" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HomeGroupProvider" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\hidserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\UI0Detect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\lltdsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSiSCSI" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Netlogon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\napagent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\CscService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PNRPAutoReg" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WPCSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PNRPsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\p2psvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\p2pimsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\IPBusEnum" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WPDBusEnum" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Spooler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wercplsupport" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PcaSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\QWAVE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TermService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\UmRdpService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RpcLocator" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RemoteRegistry" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RemoteAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SNMPTRAP" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SCPolicySvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TBS" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TabletInputService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Imhosts" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SDRSVC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WbioSrvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WerSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ehRecvr" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ehSched" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WMPNetworkSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinRM" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WSearch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f


Lưu lại với tên SetupComplete.cmd hay SetupComplete.bat định dạng All Files, khi lưu xong tạo mới một thư mục tên Scripts và lưu file SetupComplete trong thư mục này xong copy thư mục này vào đường dẫn đến thư mục đã mount install.wim ở trên C:\offline\Windows\Setup


Cách 3: Thêm vào trong tập tin trả lời cài đặt tự động Unattend.xml hoặc AutoUnattend.xml

Khi tạo tập tin trả lời tự động Unattend.xml hoặc AutoUnattend.xml chúng ta có thể thêm vào bên dưới giá trị <settings pass="oobeSystem"> và nó được đặt trong giá trị Microsoft-Windows-Shell-Setup, ví dụ về tập tin mẫu như sau:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<FirstLogonCommands>

<SynchronousCommand wcm:action="add">

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

<Order>1</Order>

<Description>Disable Application Experience</Description>

<CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action="add">

<Description>Disable Windows Update</Description>

<Order>2</Order>

<CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>

<RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action="add">

<Order>3</Order>

<Description>Disable Windows Backup</Description>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

<CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SDRSVC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>

</SynchronousCommand>

</FirstLogonCommands>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<FirstLogonCommands>

<SynchronousCommand wcm:action="add">

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

<Order>1</Order>

<Description>Disable Application Experience</Description>

<CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action="add">

<Description>Disable Windows Update</Description>

<Order>2</Order>

<CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>

<RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action="add">

<Order>3</Order>

<Description>Disable Windows Backup</Description>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

<CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SDRSVC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>

</SynchronousCommand>

</FirstLogonCommands>

</component>

</settings>

</unatend>


Trường hợp tạo tập tin Unattend.xml thì tạo mới một thư mục tên Panther rồi lưu tập tin vào thư mục này rồi copy thư mục vào đường dẫn đến thư mục đã mount install.wim ở trên C:\offline\Windows


Trường hợp tạo tập tin AutoUnattend.xml thì chỉ cần chép tập tin này vào cùng với bộ cài windows chứ không cần phải mount install.wim


Unmount tập tin install.wim từ thư mục offline sử dụng lệnh sau trong cmd hoặc powershell


Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\offline /Commit


Nếu là Win 7 thì sử dụng lệnh sau:


Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\offline /Commit


Bước cuối cùng là tạo iso mới, xem bài viết Sử dụng cmd để tạo Windows ISO boot với cả hai chuẩn UEFI boot và Legacy boot

Phổ biến trong tuần

Tin Tức