Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thiết lập ghim ứng dụng vào Start menu và Taskbar áp dụng cho tất cả tài khoản sử dụng trên Windows 10

Chủ đề này trình bày phương pháp mà quản trị viên có thể giữ lại được các ứng dụng hay phần mềm desktop đã ghim vào Start menu và Taskbar bằng cách cấu hình cách bố trí bằng nội dung trong tập tin mẫu xml để áp dụng cho tất cả tài khoản đang sử dụng trong một nhóm. Áp dụng cho Windows Version 1607 và chỉ hỗ trợ cho phiên bản Enterprise và Education và không hỗ trợ các phiên bản còn lại.


Các ứng dụng hay phần mềm desktop đã ghim vào Start menu và Taskbar hay còn gọi là cách bố trí Start layout và Taskbar layout được tách ra làm hai nội dung trong hai tập tin riêng biệt và khi áp dụng nó vào Group Policy cách bố trí mà ta đã cấu hình sẽ được áp dụng cho tất cả tài khoản trong cùng một nhóm hoặc trong cùng tổ chức tên miền.

Phần 1: Tùy biến Start layout và Taskbar layout

Chúng ta sẽ gộp cả Start layout và Taskbar layout thành một nội dung và có mẫu như sau:

Đầu tiên mở notepad lên copy nội dung mẫu vào sau đó lưu lại với tên ví dụ CustomLayout.xml, save as types: All Files và Encoding:UTF-8


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" StartTileGroupsColumnCount="1" />

  <DefaultLayoutOverride>

    <StartLayoutCollection>

      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6" xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout">

               Start Layout

      </defaultlayout:StartLayout>

    </StartLayoutCollection>

  </DefaultLayoutOverride>

    <CustomTaskbarLayoutCollection>

      <defaultlayout:TaskbarLayout>

        <taskbar:TaskbarPinList>

               Taskbar Layout
       

</taskbar:TaskbarPinList>

      </defaultlayout:TaskbarLayout>

    </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>


Bây giờ chúng ta cần đi xác định Start Layout và Taskbar Layout. Để xác định Start Layout và Taskbar Layout cách dễ nhất là với Start Layout thì chúng ta cứ ghim ứng dụng hay phần mềm vào Start menu xong chúng ta sẽ xuất Export-Layout và lấy nội dung trong đó sử dụng cho tập tin mẫu của chúng ta. Ví dụ trong Start menu tôi chỉ ghim 2 ứng dụng Microsoft Edge và Store


Bây giờ tôi sẽ xuất Start Layout của nó lưu lại thành tập tin StartLayout.xml lưu tại ổ C, tôi chạy Windows Powershell và sử dụng lệnh sau:


export-startlayout –path C:\StartLayout.xmlKhi có được tập tin StartLayout.xml tôi mở nó lên ( chuột phải chọn Edit ) copy nội dung trong phần bôi đen paste vào phần Start Layout trong tập tin CustomLayout.xml của tôi


Cụ thể tôi sẽ copy nội dung trong StartLayout.xml đoạn bên dưới


<start:Group Name="Life at a glance" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />

        </start:Group>  


và paste chỗ Start Layout của tập tin CustomLayout.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate>
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" StartTileGroupsColumnCount="1" />

  <DefaultLayoutOverride>

    <StartLayoutCollection>

      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6" xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout">

        <start:Group Name="Life at a glance" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" /> 

        </start:Group>      

      </defaultlayout:StartLayout>

    </StartLayoutCollection>

  </DefaultLayoutOverride>

    <CustomTaskbarLayoutCollection>

      <defaultlayout:TaskbarLayout>

        <taskbar:TaskbarPinList>

               Taskbar Layout

        </taskbar:TaskbarPinList>

      </defaultlayout:TaskbarLayout>

    </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>

- Với Taskbar Layout chúng ta không áp dụng như Start Layout được vì trong lệnh powershell không có tham số export-taskbarlayout, do vậy chúng ta phải làm thủ công từng ứng dụng hay phần mềm muốn ghim. Ví dụ tôi muốn ghim những ứng dụng và phần mềm sau vào Taskbar để áp dụng cho tất cả tài khoản trong nhóm,


Với ứng dụng thì chúng ta cần xác định được AppUserModelId của nó, xem bài viết Hướng dẫn lấy danh sách AppUserModelId của các ứng dụng đã cài đặt trên Windows 10. Còn với phần mềm thì chúng ta cần xác định đường dẫn lối tắt của phần mềm. Danh sách được ghim từ trên xuống dưới trong nội dung sẽ xuất hiện từ trái qua phải trong Taskbar. Như các bạn thấy với hình trên trong đó có 2 nhóm

Ứng dụng: Microsoft Edge, Store
Phần mềm desktop: File Explorer, Notepad, Sniping tool, Windows Powershell, Command Prompt

Với cách ghim ứng dụng thì mẫu của nó sẽ là:


<taskbar:UWA AppUserModelID="AppUserModelId" />


Ví dụ:


<taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />


Với cách ghim phần mềm desktop thì mẫu của nó sẽ là:


<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath=".lnk" />


Ví dụ:


<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk" />


Đường dẫn sẽ được lấy từ 2 nơi trong thư mục ProgramData và thư mục User
Với  ProgramData thì đường dẫn sẽ là:


C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs


hoặc có thể ghi


%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs


Với User thì đường dẫn sẽ là:


C:\User\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs


hoặc có thể ghi là:


%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs


Các bạn lưu ý Windows 10 Enterprise thì mặc định đã được ghim 3 ứng dụng: Edge, File Explorer và Store. Nhưng với Windows 10 Education mặc định lại không được ghim bất cứ ứng dụng nào cả do đó cần căn cứ theo phiên bản mà lực chọn cho đúng như với bản Education phải thêm ba đoạn này


<taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk" />

<taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />


Còn với phiên bản Enterprise chúng ta không cần thêm nhưng nếu chúng ta muốn bỏ 3 ứng dụng mặc định của nó đi thì chúng ta phải thêm tham số PinListPlacement="Replace" vào đoạn <CustomTaskbarLayoutCollection> viết hoàn chỉnh là <CustomTaskbarLayoutCollection PinListPlacement="Replace">

Như vậy theo hình trên với các ứng dụng và phần mềm muốn ghim vào Taskbar sẽ gồm các đoạn dưới đây:


<taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk" />

<taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />

<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk" />

<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk" />

<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk" />

<taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk" />


Và đưa vào phần Taskbar Layout trong tập tin CustomLayout.xml mẫu:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" StartTileGroupsColumnCount="1" />

  <DefaultLayoutOverride>

    <StartLayoutCollection>

      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6" xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout">

        <start:Group Name="Life at a glance" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" /> 

        </start:Group>      

      </defaultlayout:StartLayout>

    </StartLayoutCollection>

  </DefaultLayoutOverride>

    <CustomTaskbarLayoutCollection>

      <defaultlayout:TaskbarLayout>

        <taskbar:TaskbarPinList>

          <taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk" />

          <taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk" />

        </taskbar:TaskbarPinList>

      </defaultlayout:TaskbarLayout>

    </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>


Như vậy chúng ta đã có được tập tin CustomLayout.xml trong đó bao gồm nội dung của nhứng ứng dụng và phần mềm muốn ghim vào Start menu và Taskbar

Phần 2: Áp dụng cho tất cả tài khoản

Để áp dụng cho tất cả tài khoản đang dùng trên máy cho dù đã tạo hay tạo mới và cả tài khoản của bạn, chúng ta phải cấu hình trong Group Policy (gpedit.msc) đi đến đường dẫn và thiết lập như sau:

Computer Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar > Start Layout = Enable

Bên dưới Start Layout File chọn đường dẫn đến nơi đã lưu tập tin CustomLayout.xml trên máy, ví dụ tôi lưu tập tin này ở đường dẫn C:\ProgramData\Microsoft\Windows thì đường dẫn tôi cần điền vào đó sẽ là C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CustomLayout.xml


Bấm Apply áp dụng thay đổi sau đó khởi động lại máy bạn sẽ thấy tất cả tài khoản đang được kích hoạt và sử dụng trên máy đều sẽ có kiểu mẫu Start layout và Taskbar layout như nhau

Lưu ý: Phương pháp này không có tác dụng ở lần kế tiếp khi bất kỳ một tài khoản nào đang sử dụng bỏ ghim ứng dụng hoặc phần mềm hoặc ghim ứng dụng và phần mềm khác thay thế. Ví dụ tài khoản A, B, C đều có cách bố trí như nhau nhưng nếu sau khi đã áp dụng cách bố trí mà tài khoản B trong lúc sử dụng bỏ ghim ứng dụng hay phần mềm hoặc ghim ứng dụng khác thay thế thì khi khởi động máy cách bố trị sẽ không được áp dụng lại lần 2 cho tài khoản B. Nhưng cách bố trí này vẫn sẽ tác dụng khi mốt tài khoản có quyền quản trị viên tạo mới một tài khoản khác ví dụ là D, E...

Phổ biến trong tuần

Tin Tức