Tìm kiếm ↓↓↓

Cách đưa phần mềm đã cài xuất hiện trong Start menu và làm cho nó luôn chạy bằng quyền administrator

Mặc định thì khi bạn cài mới một phần mềm lên windows thì chương trình sẽ tự động tạo ra một lối tắt của nó vào thư mục Programs để xuất hiện trong Start menu của windows và đa số sẽ tạo lối tắt ra ngoài màn hình desktop để người dùng dễ truy cập.


Thư mục Programs được đặt ở 2 nơi sau:

Với tất cả tài khoản người dùng trên máy, đường dẫn sẽ là:C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs- Với tài khoản người dùng hiện tại, đường dẫn sẽ là:C:\Users\User Name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\ProgramsCó phần mềm khi cài đặt chỉ xuất hiện trong ProgramData nhưng có phần mềm lại xuất hiện cả trong ProgramData và trong User như trường hợp với phần mềm WinRAR hay Internet Download Manager nó sẽ xuất hiện ở hai nơi nhưng lại lấy đường dẫn trong User cho người dùng hiện tại còn ví dụ như phần mềm CCleaner nó chỉ xuất hiện trong ProgramData cho tất cả người dùng.

Vấn đề muốn đề cập ở đây là do khi cài đặt phần mềm lại tạo một thư mục chẳng hạn như VMware và trong đó mới đặt các lối tắt của nó và khi bạn mở Start menu bạn sẽ thấy thư mục phần mềm thay vì xuất hiện luôn tên của phần mềm


Như vậy nếu bạn muốn chạy phần mềm chẳng hạn như VMware Player bạn phải nhấp chuột và tên thư mục rồi mới nhấp chuột chạy được phần mềm như vậy mất 2 làn nhấp chuột mới chạy được. Và để nó xuất hiện trong Start menu thay vì trong thư mục bạn truy cập một trong hai đường dẫn trên bạn sẽ thấy thư mục ví dụ VMware nằm trong đó.


Truy cập thư mục di chuyển lối tắt của nó ra thư mục Start menu


Bấm Continue trong hộp thoại cảnh báo


Lúc này bạn có thể xóa luôn thư mục rỗng đi


Kết quả tên của phần mềm sẽ xuất hiện trong Start menu


Hướng dẫn làm cho phần mềm trong Start menu luôn chạy bằng quyền administrator

Cũng trong thư mục Start menu mà bạn đã di chuyển lối tắt ở trên, bạn chuột phải vào lối tắt phần mềm muốn cho nó chạy bằng quyền administrator chọn properties


Tích chọn Advanced trong hộp thoại properties lại tích vào ô Run as administrator trong hộp thoại Advanced properties rồi bấm OK xác nhận, tiếp tục bấm Yes trong hộp thoại cảnh báo uac nếu có để xác nhận thay đổi.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức