Tìm kiếm ↓↓↓

Gỡ bỏ trực tiếp các ứng dụng mặc định WindowsApps trong Windows 10 phiên bản 1703

Cách gỡ bỏ trực tiếp các ứng dụng mặc định WindowsApps trong Windows 10 phiên bản 1703 không có gì thay đổi so với các phiên bản trước đó nhưng trong danh sách PackageName của ứng dụng được bổ sung thêm một số ứng dụng mới chẳng hạn như các ứng dụng: Paint 3D, View 3D Preview...
Để gỡ bỏ ứng dụng chạy Windows Powershell bằng quyền Administrator, sử dụng cú pháp sau:

* Gỡ bỏ ứng dụng với tài khoản hiện có


Get-AppxPackage PackageName | Remove-AppxPackage


Ví dụ:


Get-AppxPackage Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage


Hoặc viết gọn:


Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage


* Gỡ bỏ ứng dụng với tất cả tài khoản


Get-AppxPackage -AllUsers PackageName | Remove-AppxPackage


Ví dụ:


Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage


Hoặc viết gọn:


Get-AppxPackage -AllUsers *3dbuilder* | Remove-AppxPackage


* Gỡ bỏ ứng dụng của tên một tài khoản cụ thể


Get-AppxPackage -User Username PackageName | Remove-AppxPackage


Ví dụ:


Get-AppxPackage -User Tuan Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage


Hoặc viết gọn:


Get-AppxPackage -User Tuan *3dbuilder* | Remove-AppxPackage


* Gỡ bỏ tất cả ứng dụng


Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage


* Danh sách ứng dụng WindowsApps

- 3D Builder
PackageName: Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Alarms & Clock
PackageName: Microsoft.WindowsAlarms_2016.622.2118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- App Installer
PackageName: Microsoft.DesktopAppInstaller_1.5.26001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Calculator
PackageName: Microsoft.WindowsCalculator_2016.606.1706.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Camera
PackageName: Microsoft.WindowsCamera_2016.404.190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Feedback Hub
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Get Office
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Groove Music
PackageName: Microsoft.ZuneMusic_2019.6.19261.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Mail & Calendar
PackageName: microsoft.windowscommunicationsapps_2015.8021.42017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Maps
PackageName: Microsoft.WindowsMaps_2016.701.2235.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Messaging
PackageName:Microsoft.Messaging_2.7.1001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Microsoft Solitaire
PackageName: Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.9.5100.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Movies & TV
PackageName: Microsoft.ZuneVideo_2019.6.19281.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- OneNote
PackageName: Microsoft.Office.OneNote_2015.6868.57981.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paid Wi-Fi & Cellular
PackageName: Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paint 3D
PackageName: Microsoft.MSPaint_2.1703.15017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- People
PackageName: Microsoft.People_2016.709.155.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Photos
PackageName: Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Skype Preview
PackageName: Microsoft.SkypeApp_11.4.86.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

- Sticky Notes
PackageName: Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.0.136.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store
PackageName: Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store Purchase
PackageName: Microsoft.StorePurchaseApp_11608.1000.24314.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Tips
PackageName: Microsoft.Getstarted_3.11.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- View 3D Preview
PackageName: Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Voice Recorder
PackageName: Microsoft.WindowsSoundRecorder_2016.611.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Weather
PackageName: Microsoft.BingWeather_4.9.51.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Xbox
PackageName: Microsoft.XboxApp_2016.623.248.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Phổ biến trong tuần

Tin Tức