Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn chi tiết cách tạo bộ cài win aio tích hợp nhiều ngôn ngữ

Chắc hẳn trong số các bạn cũng đã từng bắt gặp các bộ cài win aio trong đó có tích hợp một số ngôn ngữ cho phép lựa chọn khi cài đặt. Và chúng ta cũng sẽ thắc mắc không biết họ làm như thế nào vì bộ cài win được Microsoft phát hành chỉ có duy nhất một ngôn ngữ. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để tạo được bộ cài như vậy. Tôi sẽ viết sẽ hướng thực hành theo các bước từ trên xuống dưới và bạn chỉ cần áp dụng là có thể tự tạo được.

Một vài lưu ý khi tạo bộ cài win aio tích hợp nhiều ngôn ngữ

  • Chỉ tạo chung với cùng Version không nên kết hợp nhiều Version với nhau
  • Không làm chung nền tảng mà tách riêng thành 2 bộ x64 và x86
  • Ngôn ngữ tích hợp phải khớp với Version ví dụ bạn không thể nào tích hợp ngôn ngữ của Windows 10 Version 1511 vào Windows 10 Version 1607 được
Tôi sẽ thực hành với bộ cài Windows 10 gần đây nhất Version 1607 và tạo bộ cài AIO bao gồm 3 phiên bản sau:

Windows 10 Education x64
Windows 10 Enterprise x64
Widows 10 Pro x64

Tất nhiên là bạn cũng có thể thêm vào các phiên bản khác nếu bạn muốn. Như vậy tôi sẽ phải cần đến ba bộ cài riêng lẻ tương ứng với mỗi phiên bản ở trên.

Cả ba bộ cài này đều có ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh (en-US), và tôi muồn tích hợp thêm 5 ngôn ngữ tiếng Nhật (ja-jp), tiếng Hàn quốc (ko-kr), tiếng Nga (ru-ru), tiếng Trung Quốc (zh-cn) và tiếng Đài Loan (zh-tw)

Tóm tắt quá trình làm

Phương pháp làm chúng ta chỉ cần tích hợp ngôn ngữ vào một bộ cài thôi nhưng phải tích hợp vào 3 tập tin trong bộ cài là boot.wim ngôn ngữ cài đặt trong Win PE, install.wim ngôn ngữ sử dụng Windows và winre.wim ngôn ngữ Recovery

Ngôn ngữ cài đặt trong Win PE được tích hợp trong tập tin boot.wim


Màn hình lựa chọn phiên bản cài đặt


Ngôn ngữ hệ thống khi lựa chọn ngôn ngữ cài đặt


Ngôn ngữ Recovery


Với các bộ cài còn lại chúng ta chỉ cần trích xuất Edition của nó vào chung với bộ cài mà chúng ta đã tích hợp ngôn ngữ là được

Công cụ cần thiết

Bộ cài Windows 10 Version 1607:  https://goo.gl/dvI8Vw
Gói ngôn ngữ:  https://goo.gl/M5wVg1
Công cụ tạo iso: https://goo.gl/oD2od0

Video test bộ cài hoàn thành


Phần 1: Chuẩn bị

Đầu tiên trên một phân vùng nào của ổ đĩa còn trống dung lượng khoảng 20 gb tạo mới lần lượt các thư mục sau đây:

aio
iso
langpacks_windows
langpacks_winpe
langpacks_winre
mount
setup


Trong thư mục aio tạo mới ba thư mục lần lượt có tên

edux64
entx64
prox64


Trong thư mục mount tạo mới ba thư mục lần lượt có tên

boot
windows
winre


Tiến hành mount iso của ba bộ cài Windows 10 ra ổ ảo

Bây giớ bạn cần lấy một bộ cài làm chuẩn và copy tất cả trong ổ ảo đó vào thư mục setup, ví dụ tôi sẽ dùng bộ cài Education


Khi copy xong lại truy cập thư mục sources của thư mục setup và di chuyển tập tin install.wim vào thư mục edux64 của thư mục aio


Với hai bộ cài còn lại chỉ cần copy tập tin install.wim trong thư mục sources của ổ ảo vào các thư mục entx64 và prox64

Với gói ngôn ngữ hệ thống tôi lưu trong thư mục langpacks_windows


Gói ngôn ngữ cho Win PE tôi lưu trong thư mục langpacks_winpe


Gói ngôn ngữ cho WinRE tôi lưu trong thư mục langpacks_winre


Phần 2: Tích hợp ngôn ngữ

Chạy dấu nhắc lệnh cmd bằng quyền quản trị Administrator, thực hiện trình tự theo các bước dưới đây

1. Mount tập tin boot.wim trong thư mục sources trong thư mục setup


Dism /mount-image /imagefile:E:\setup\sources\boot.wim /index:2 /mountdir:E:\mount\boot


2. Mount tập tin install.wim trong thư mục edux64 trong thư mục aio


Dism /mount-image /imagefile:E:\aio\edux64\install.wim /index:1 /mountdir:E:\mount\windows


3. Mount tập tin winre.wim trong thư mục recovery theo đường dẫn E:\mount\windows\windows\system32\Recovery


Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\mount\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\winre


4. Thêm ngôn ngữ cho tập tin boot.wim


Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\langpacks_winpe\amd64\ja-jp

Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\langpacks_winpe\amd64\ko-kr

Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\langpacks_winpe\amd64\ru-ru

Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\langpacks_winpe\amd64\zh-cn

Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\langpacks_winpe\amd64\zh-tw


5. Thêm ngôn ngữ hệ thống cho tập tin install.wim


Dism /image:E:\mount\windows /add-package /packagepath:E:\langpacks_windows\amd64


- Thêm ngôn ngữ cho tập tin winre.wim


Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\langpacks_winre\amd64\ja-jp

Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\langpacks_winre\amd64\ko-kr

Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\langpacks_winre\amd64\ru-ru

Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\langpacks_winre\amd64\zh-cn

Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\langpacks_winre\amd64\zh-tw


6. Copy thư mục ja-JP, ko-KR, ru-RU, zh-CN, zh-TW trong đường dẫn E:\mount\boot\sources vào đường dẫn E:\setup\sources

7. Tạo mới tập tin lang.ini thay thế tập tin lang.ini gốc trong đường dẫn E:\setup\sources


Dism /image:E:\mount\windows /gen-langINI /distribution:E:\setup


8. Copy tập tin lang.ini mới tạo trong đường dẫn E:\setup\sources vào đường dẫn E:\mount\boot\sources thay thế cho tập tin lang.ini gốc

9. Unmount thư mục boot trong thư mục mount về lại tập tin boot.wim


Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\boot /commit


10. Unmount thư mục winre trong thư mục mount về lại tập tin winre.wim


Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\winre /commit


11. Unmount thư mục windows trong thư mục mount về lại tập tin install.wim


Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\windows /commit


Phần 3: Tạo AIO

Để tạo ra bộ cài AIO kết hợp với cả ba phiên bản, bạn nên tạo mới tập install.esd cho giảm dung lượng bộ cài và để người khác không chỉnh sửa được khi bạn public bộ cài lên mạng chia sẻ

1. Xuất install.esd từ từ tập tin install.wim trong thư mục edux64 và lưu vào thư mục sources trong thư mục setup


Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\aio\edux64\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\setup\sources\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity


2. Xuất install.esd từ từ tập tin install.wim trong thư mục entx64 và lưu vào thư mục sources trong thư mục setup


Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\aio\entx64\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\setup\sources\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity


3. Xuất install.esd từ từ tập tin install.wim trong thư mục prox64 và lưu vào thư mục sources trong thư mục setup


Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\aio\prox64\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\setup\sources\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity


Phần 4: Chỉnh sửa tập tin EI.CFG

Với mỗi bộ cài Windows thường sẽ có một tập tin có tên EI.CFG được lưu trong thư mục sources trong đó được cấu hình với nội dung bỏ qua bước nhập key và lựa chọn phiên bản cài đặt, ví dụ với bộ cài Education trong tập tin EI.CFG sẽ có nội dung


[EditionID]

Education[Channel]

Volume[VL]

1


Như vậy để giữ lại màn hình lựa chọn phiên bản bạn cần phải xóa dòng Education bên dưới [EditionID] đi

Trường hợp với bộ cài Windows 10 bao gồm cả hai phiên bản Home và Pro sẽ không có tập tin EI.CFG do vậy bạn cần tạo mới bằng cách mở notepad copy nội dung bên dưới vào


[EditionID][Channel]

Volume[VL]

1


Lưu lại với tên EI.CFG định dạng All files

Phần 5: Tạo ISO

Copy tập tin oscdimg.exe vào phân vùng gốc cùng với các thư mục đã tạo mới ở phần 1, lưu ý tập tin
oscdimg.exe phải cùng với nền tảng Win 10 đang cài trên máy

Sử dụng cú pháp sau để tạo mới iso và lưu nó trong thư mục iso


E:\Oscdimg -l<LABEL> -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,b<PATH>\boot\etfsboot.com#pEF,e,b<PATH>\efi\microsoft\boot\efisys.bin <PATH> <PATH>\NAME.ISO


Ví dụ:


E:\Oscdimg -lWIN_AIO -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\setup\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\setup\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\setup E:\iso\WIN_10_AIO_3_in_1_x64_US_JP_KR_RU_CN_TW.ISO


Phổ biến trong tuần

Tin Tức