Tìm kiếm ↓↓↓

Danh sách All Control Panel Items và hướng dẫn mở nhanh một khoản mục trong Windows 10 Version 1703

Nhằm giúp các bạn dễ truy cập nhanh một khoản mục trong Control Panel do đó tôi đã biên soạn danh sách đầy đủ tất cả các khoản mục trong Control Panel trong Windows 10 Creators Update Version 1703, và hướng dẫn mở nhanh một khoản mục thông qua hộp thoại Run hoặc dấu nhắc lệnh cmd


Danh sách đầy đủ

1.Administrative Tools
control /name Microsoft.AdministrativeTools
explorer.exe shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

2.AutoPlay
control /name Microsoft.AutoPlay
explorer.exe shell:::{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}

3.Backup and Restore (Windows 7)
control /name Microsoft.BackupAndRestore
explorer.exe shell:::{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}

4.BitLocker Drive Encryption
control /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption
explorer.exe shell:::{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}

5.Color Management
control /name Microsoft.ColorManagement
explorer.exe shell:::{B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1}

6.Credential Manager
control /name Microsoft.CredentialManager
explorer.exe shell:::{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

7.Date and Time
control /name Microsoft.DateAndTime
explorer.exe shell:::{E2E7934B-DCE5-43C4-9576-7FE4F75E7480}

8.Default Programs
control /name Microsoft.DefaultPrograms
explorer.exe shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

9.Device Manager
control /name Microsoft.DeviceManager
explorer.exe shell:::{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}

10.Devices and Printers
control /name Microsoft.DevicesAndPrinters
explorer.exe shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

11.Ease of Access Center
control /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
explorer.exe shell:::{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}

12.Folder Options
control /name Microsoft.FolderOptions
explorer.exe shell:::{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}

13.File History
control /name Microsoft.FileHistory
explorer.exe shell:::{F6B6E965-E9B2-444B-9286-10C9152EDBC5}

14.Fonts
control /name Microsoft.Fonts
explorer.exe shell:::{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}

15.HomeGroup
control /name Microsoft.HomeGroup
explorer.exe shell:::{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}

16.Indexing Options
control /name Microsoft.IndexingOptions
explorer.exe shell:::{87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}

17.Infrared
control /name Microsoft.Infrared
explorer.exe shell:::{A0275511-0E86-4ECA-97C2-ECD8F1221D08}

18.Internet Options
control /name Microsoft.InternetOptions
explorer.exe shell:::{A3DD4F92-658A-410F-84FD-6FBBBEF2FFFE}

19.Keyboard
control /name Microsoft.Keyboard
explorer.exe shell:::{725BE8F7-668E-4C7B-8F90-46BDB0936430}

20.Language
control /name Microsoft.Language
explorer.exe shell:::{BF782CC9-5A52-4A17-806C-2A894FFEEAC5}

21.Mouse
control /name Microsoft.Mouse
explorer.exe shell:::{6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50}

22.Network and Sharing Center
control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter
explorer.exe shell:::{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}

23.Phone and Modem
control /name Microsoft.PhoneAndModem
explorer.exe shell:::{40419485-C444-4567-851A-2DD7BFA1684D}

24.Power Options
control /name Microsoft.PowerOptions
explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

25.Programs and Features
control /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
explorer.exe shell:::{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}

26.Recovery
control /name Microsoft.Recovery
explorer.exe shell:::{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}

27.Region
control /name Microsoft.RegionAndLanguage
explorer.exe shell:::{62D8ED13-C9D0-4CE8-A914-47DD628FB1B0}

28.RemoteApp and Desktop Connections
control /name Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections
explorer.exe shell:::{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

29.Security and Maintenance
control /name Microsoft.ActionCenter
explorer.exe shell:::{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

30.Sound
control /name Microsoft.Sound
explorer.exe shell:::{F2DDFC82-8F12-4CDD-B7DC-D4FE1425AA4D}

31.Speech Recognition
control /name Microsoft.SpeechRecognition
explorer.exe shell:::{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

32.Storage Spaces
control /name Microsoft.StorageSpaces
explorer.exe shell:::{F942C606-0914-47AB-BE56-1321B8035096}

33.Sync Center
control /name Microsoft.SyncCenter
explorer.exe shell:::

34.System
control /name Microsoft.System
explorer.exe shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

35.Taskbar and Navigation
control /name Microsoft.Taskbar
explorer.exe shell:::{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}

36.Troubleshooting
control /name Microsoft.Troubleshooting
explorer.exe shell:::{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}

37.User Accounts
control /name Microsoft.UserAccounts
explorer.exe shell:::{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

38.Windows Firewall
control /name Microsoft.WindowsFirewall
explorer.exe shell:::{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

39.Windows Mobility Center
control /name Microsoft.MobilityCenter
explorer.exe shell:::{5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468}

40.Windows To Go
control /name Microsoft.PortableWorkspaceCreator
explorer.exe shell:::{8E0C279D-0BD1-43C3-9EBD-31C3DC5B8A77}

Hướng dẫn mở nhanh một khoản mục trong Cotrol Panel

Ví dụ để mở mục Administrative Tools chúng ta sẽ copy vào hộp thoại Run đoạn sau:

control /name Microsoft.AdministrativeTools


Hoặc sử dụng:

explorer.exe shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}


Tương tự bạn cũng có thể mở Administrative Tools thông qua cmd, cũng chỉ cần copy đoạn mã cần chạy nhấn enter là xong


Ngoài ra các bạn cũng có thể dựa vào lệnh này mà tạo lối tắt (shorcut) ngoài desktop hoặc thêm vào menu chuột phải ngoài desktop rất dễ dàng.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức