Tìm kiếm ↓↓↓

Danh sách đầy đủ URI cho trang Settings trong Windows 10 Creators Update

URI là viết tắt của Uniform Resource Identifier được sử dụng để tham chiếu đến tài nguyên ứng dụng. Uri tạo ra liên kết cho ứng dụng. Mỗi một ứng dụng đều được gắn một Uri và hiểu theo cách đơn giản nó chính là liên kết đến ứng dụng. Lấy ví dụ mỗi một website đều có một địa chỉ Url nhất định thì ứng dụng cũng vậy cũng có một địa chỉ Uri nhất định.

> Chỉ định danh sách các trang hiển thị hoặc ẩn trong ứng dụng hệ thống Settings.

Khi bạn có được Uri của ứng dụng cho bạn một số lợi ích như truy cập nhanh đến ứng dụng với chỉ một thao tác click chuột, tạo lối tắt truy cập nhanh ứng dụng hay chạy ứng dụng trên nền web v.v... Bạn lưu ý Uri không phải là đường dẫn đến ứng dụng như đường dẫn đến phần mềm đã cài trong Windows. Ví dụ nếu bạn tạo lối tắt (shorcut) của phần mềm CCleaner ra ngoài desktop thì đường dẫn đến phần mềm là C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe còn bạn tạo lối tắt của ứng dụng Settings thì Uri của nó là ms-settings:


Dưới đây là danh sách đầy đủ URI cho trang Settings trong Windows 10 Creators Update và để truy cập nhanh đến một trang cụ thể nào trong Settings bạn chỉ cần thêm ms-settings: đằng trước URI ví dụ để truy cập nhanh Windows Update thì sử dụng lệnh sau vào hộp thoại Run hoặc trên địa chỉ trình duyệt web: ms-settings:windowsupdate

Settings page: URI

System
 • Display: screenrotation
 • Notifications & action: notifications                
 • Power & sleep: powersleep
 • Battery: batterysaver
 • Storage -              
 • Tablet mode: tabletmode
 • Multitasking: multitasking
 • Shared experiences -
 • About: about                                 
Device          
 • Bluetooth & other devices: Bluetooth
 • Printers & scanner: printers
 • Mouse: mousetouchpad
 • Touchpad                
 • Typing: typing
 • AutoPlay: autoplay
 • USB: usb
Network & Internet
 • Status: network-status
 • Wi-Fi: network-wifi
 • Ethernet: network-Ethernet
 • Dial-up: network-dialup
 • VPN: network-vpn
 • Airplane mode: network-airplanemode
 • Mobile hotspot: network-mobilehotspot
 • Data usage: datausage
 • Proxy: network-proxy
Personalization
 • Background: personalization-background
 • Colors: personalization-colors
 • Lock screen: lockscreen
 • Themes: themes
 • Start: personalization-start
 • Taskbar: taskbar
Apps
 • Apps & features: appsfeatures
 • Default apps: defaultapps
 • Offline maps: maps
 • Apps for websites: appsforwebsites
Accounts
 • Your info: yourinfo
 • Email & app accounts: emailandaccounts
 • Sign-in options: signinoptions
 • Access work or school: workplace
 • Family & other people: otherusers
 • Sync your settings: sync
Time & language
 • Date & time: dateandtime
 • Region & language: regionlanguage
 • Speech: speech
Gaming
 • Game bar: gaming-gamebar
 • Game DVR: gaming-gamedvr
 • Broadcasting: gaming-broadcasting
 • Game Mode: gaming-gamemode
Ease of Access
 • Narrator: easeofaccess-narrator
 • Magnifier: easeofaccess-magnifier
 • High contrast: easeofaccess-highcontrast
 • Closed captions: easeofaccess-closedcaptioning
 • Keyboard: easeofaccess-keyboard
 • Mouse: easeofaccess-mouse
 • Other options: easeofaccess-otheroptions
Privacy
 • General: privacy-general
 • Location: privacy-location
 • Camera: privacy-webcam
 • Microphone: privacy-microphone
 • Notifications: privacy-notifications
 • Speech, inking & typing: privacy-speechtyping
 • Account info: privacy-accountinfo
 • Contacts: privacy-contacts
 • Calendar: privacy-calendar
 • Call history: privacy-callhistory
 • Email: privacy-email
 • Tasks: privacy-tasks
 • Messaging: privacy-messaging
 • Radios: privacy-radios
 • Other device: privacy-customdevices
 • Feedback & diagnostics: privacy-feedback
 • Background apps: privacy-backgroundapps
 • App diagnostics: privacy-appdiagnostics
Update & security
 • Windows Update: windowsupdate  
 • Windows Defender: windowsdefender
 • Backup: backup
 • Troubleshoot: troubleshoot
 • Recovery: recovery
 • Activation: activation
 • Find My Device: findmydevice
 • For developers: developers
 • Windows Insider Program: windowsinsider

Phổ biến trong tuần

Tin Tức