Tìm kiếm ↓↓↓

Danh sách các tính năng của Windows 10 và hướng dẫn gỡ bỏ tính năng vĩnh viễnNhằm giúp các bạn dễ tìm và gỡ bỏ gói tính năng mặc định của Windows 10 trong hộp thoại Windows Features do đó tôi đã soạn sẵn danh sách các tính năng này cũng như cách gỡ bỏ nó. Lưu ý ở đây là gỡ bỏ (remove) không phải tắt (disable) cho nên khi tính năng được gỡ ra khỏi hệ thống thì sẽ loại bỏ vĩnh viễn.

Danh sách tính năng của Windows 10 - Windows Features

Quan trọng:
  • Danh sách này cập nhật cho Windows 10, Version 1703. Với các Version trước đó như 1507, 1511, 1607 thì thay đổi mã build 10.0.15063.0 trong tên các gói package bằng mả build của các Version tương ứng.
  • Danh sách này cập nhật cho Windows 32-bit (x86), với Windows 64-bit (x64) chỉ cần thay x86 bằng amd64 trong tên các gói package
Danh sách tính năng và gói package tương ứng

✓ .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)


Microsoft-Windows-NetFx2-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-NetFx2-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-NetFx3-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-NetFx3-OC-Package-redist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Active Directory Lightweight Directory Services


Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Containers


Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Device Lockdown


Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Hyper-V


HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Internet Explorer 11


Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0

Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0


✓ Internet Information Services và Internet Information Services Hostable Web Core


Microsoft-Windows-IIS-WebServer-AddOn-2-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-IIS-WebServer-AddOn-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-IIS-WebServer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Legacy Components


Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Media Features


Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Microsoft Message Queue (MSMQ) Server


Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Microsoft Print to PDF


Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ MultiPoint Connector


Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Print and Document Services


Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ RAS Connection Manager Adminitration Kit (CMAK)


Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Remove Differential Compression API Support


Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ RIP Listener


Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Services for NFS


Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Simple Network Management Protocol (SNMP)


Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Simple TCPIP services (i.e. echo daytime etc)


Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ SMB 1.0/CIFS File Sharing Support


Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Telnet Client


Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ TFTP Client


Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Windows Identify Foundation 3.5


Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Windows PowerShell 2.0


Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ Windows TIFF IFilter


Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ XPS Services


Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


✓ XPS Viewer


Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Hướng dẫn gỡ bỏ tính năng mặc định


Để gỡ bỏ những tính năng của Windows 10 trong Windows Features chúng ta sẽ gỡ bỏ gói package của tính năng thông qua Cmd hoặc Powershell. Nhưng do đây đều là những gói tính năng hệ thống do đó được bảo vệ cho nên chúng ta cần bỏ qua bước này thì mới gỡ bỏ gói tính năng được. Các gói package của tính năng được lưu trong khóa Packages trong Registry Editor và tên của khóa cũng chính là tên của gói package.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages


Khóa Packages sẽ lưu tất cả các gói packages của hệ thống, nhưng trước hết bạn cần thay đổi quyền quản trị được khóa này vì khi bạn thay đổi quyền thì bạn thiết lập các khóa con dưới nó sẽ không bị từ chối đỡ phải mất công cấp quyền từng khóa. Chuột phải khóa Packages chọn Permissions...


Trong hộp thoại Permissions for Packages click chuột vào Add trong hộp thoại Select Users or Groups click chuột vào Advanced chọn Find Now chọn tên tài khoản đang sử dụng trong Windows, bấm OK tiếp tục bấm OK


Tích vào ô Full Control và Read sau đó bấm Aplly áp dụng thay đổi


Để gỡ bỏ bảo vệ gói package chúng ta sẽ xóa khóa con có tên Owners của mỗi khóa package, ví dụ như hình bên dưới. Khi xóa khóa này đi thì mới gỡ bỏ được trong Cmd hoặc Powershell


Cú pháp lệnh gỡ bõ gói package như sau:

- Cmd


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:


Ví dụ gõ bỏ tính năng XPS Viewer


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


- Powershell:


Remove-WindowsPackage -Online -PackageName


Ví dụ gõ bỏ tính năng XPS Viewer


Remove-WindowsPackage -Online -PackageName "Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0"


Phổ biến trong tuần

Tin Tức