Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình service

Trong chuyên mục quản lý hôm nay này tôi sẽ trình bày cách lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình service áp dụng cho Windows và Windows Server. Đây là chủ đề tương đối phức tạp và hơi dài nhưng nó lại rất thú vị cho những bạn nào muốn tìm hiểu sâu về cấu hình hệ thống. Chủ đề sẽ được trình bày bao gồm 3 phần chính sau đây:
  1. Lấy danh sách service
  2. Cấu hình service
  3. Tạo powershell csript và batch script
Dưới đây là chi tiết từng phần:

Phần 1: Lấy danh sách service

1. Lấy danh sách của tất cả service đang được cài đặt


- Powershell


Get-Service | Select Name, DisplayName, Status, StartType


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Select Name, DisplayName, Status, StartType"


2. Lấy danh sách của những service đang chạy (Running)


- Powershell


Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Running'} | Select Name, DisplayName, StartType


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Running'} | Select Name, DisplayName, StartType"


3. Lấy danh sách của những service đã bị tắt (stopped)


- Powershell


Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Stopped'}| Select Name, DisplayName, StartType


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Stopped'} | Select Name, DisplayName, StartType"


Phần 2: Cấu hình service

1. Tắt service đang chạy. Cấu hình Service status Running

- Powershell


Stop-Service Name/DisplayName


Ví dụ tắt service có tên Security Center


Stop-Service wscsvc


Hoặc ghi


Stop-Service 'Security Center'


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service ServiceName/DisplayName"


Ví dụ tắt service có tên Security Center


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service wscsvc"


Hoặc ghi


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service 'Security Center'"


2. Bật service đã bị tắt. Cấu hình Service status Stopped

- Powershell


Start-Service Name/DisplayName


Ví dụ bật service có tên Security Center


Start-Service wscsvc


Hoặc ghi


Start-Service 'Security Center'


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service ServiceName/DisplayName"


Ví dụ tắt service có tên Security Center


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service wscsvc"


Hoặc ghi


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service 'Security Center'"


3. Cấu hình Startup type

- Powershell


Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled


Ví dụ cấu hình service Security Center có Startup type bằng Disabled


Set-Service wscsvc -StartupType Disabled


Hoặc ghi


Set-Service 'Security Center' -StartupType Disabled


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled"


Ví dụ cấu hình service Security Center có Startup type bằng Disabled


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service wscsvc -StartupType Disabled"


Hoặc ghi


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service 'Security Center' -StartupType Disabled"


4. Nâng cao

Bạn không thể bật lại service khi service này đang có Startup type bằng Disabled mà bạn phải dùng từng cú pháp như sau:

- Powershell


Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'Name/DisplayName'}

Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled

Start-Service Name/DisplayName


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'Name/DisplayName'}"

Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled"

Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service Name/DisplayName"


Ví dụ nếu service Security Center có status stopped và startup type disabled nếu muốn bật trở lại bạn phải dùng cú pháp như sau:

- Powershell


Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'wscsvc'}

Set-Service wscsvc -StartupType Automatic

Start-Service wscsvc


- Command prompt


Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'wscsvc'}"

Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service wscsvc -StartupType Automatic"

Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service wscsvc"


Phần 3: Tạo powershell csript và batch script

1. Tạo Powershell script

1.1. Tạo Script tắt service đang chạy Stop-Service.ps1


Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Stop-Service.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI


# Stop-Service

# Created by Nguyen Tuan

# Fb.com\kequaduongvodanhIf (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {

Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs

Exit

}$index=1

$Services=Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}

#return entire listing of applications

   Write-Host "ID`t Service Name"

    ""

foreach ($Service in $Services)

{

Write-Host " $index`t $($Service.DisplayName)"

$index++

}

   

    Do

    {

        ""

        $IDs=Read-Host -Prompt "For stop the service please select ID and press enter"

    }

    While($IDs -eq "")

   

#check whether input values are correct

try

{

[int[]]$IDs=$IDs -split ","

}

catch

{

Write-warning -Message "wrong ID"

}

foreach ($ID in $IDs)

{

#check id is in the range

if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)

{

$ID--

#Disable each service

$ServiceName=$Services[$ID].Name

Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}

            Set-Service $ServiceName -StartupType disabled

            Stop-Service $ServiceName

}

else

{

""

            Write-warning -Message "wrong ID"

            ""


            $confirmation=Read-Host -Prompt "Do you want to continue stopping the service? (Y/N)"

            if ($confirmation -eq 'y' ) {

                Do

                {

                    Write-Host ""

                    $IDs=Read-Host -Prompt "Select ID and press enter"

                }

                While($IDs -eq "")

                #check whether input values are correct

           try

           {

           [int[]]$IDs=$IDs -split ","

           }

           catch

           {

           Write-warning -Message "wrong ID"

           }

           foreach ($ID in $IDs)

           {

           #check id is in the range

           if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)

           {

           $ID--

           #Disable each service

           $ServiceName=$Services[$ID].Name

           Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}

                        Set-Service $ServiceName -StartupType disabled

                        Stop-Service $ServiceName

           }

                }

           

   }

            else

            {

                exit

            }

        }

    Pause

    }


Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


Nếu muốn tắt dịch vụ nào chọn ID ví dụ 81 nhấn enter

Trường hợp nếu chọn ID mà không có trong danh sách sẽ hiện thông báo và hỏi có muốn tiếp tục không? Nếu chọn Y chương trình sẽ tiếp tục nếu nhấn N sẽ thoát chương trình.


1.2. Tạo Script bật service đang bị tắt Start-Service.ps1


Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Start-Service.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI


# Start-Service

# Created by Nguyen Tuan

# Fb.com\kequaduongvodanhIf (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {

Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs

Exit

}

$index=1


$Services=Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}

#return entire listing of applications

   Write-Host "ID`t Service Name"

    ""

foreach ($Service in $Services)

{

Write-Host " $index`t $($Service.DisplayName)"

$index++

}

   

    Do

    {

        ""

        $IDs=Read-Host -Prompt "For start the service please select ID and press enter"

    }

    While($IDs -eq "")

   

#check whether input values are correct

try

{
[int[]]$IDs=$IDs -split ","

}

catch

{

Write-warning -Message "wrong ID"

}

foreach ($ID in $IDs)

{

#check id is in the range

if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)

{

$ID--

#Disable each service

$ServiceName=$Services[$ID].Name

Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}

            Set-Service $ServiceName -StartupType automatic

            Start-Service $ServiceName

}

else

{

""

            Write-warning -Message "wrong ID"

            ""

            $confirmation=Read-Host -Prompt "Do you want to continue starting the service? (Y/N)"

            if ($confirmation -eq 'y' ) {

                Do

                {

                    Write-Host ""

                    $IDs=Read-Host -Prompt "Select ID and press enter"

                }

                While($IDs -eq "")

                #check whether input values are correct

           try

           {

           [int[]]$IDs=$IDs -split ","

           }

           catch

           {

           Write-warning -Message "wrong ID"

           }

           foreach ($ID in $IDs)

           {

           #check id is in the range

           if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)

           {

           $ID--

           #Disable each service

           $ServiceName=$Services[$ID].Name

           Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}

                        Set-Service $ServiceName -StartupType automatic

                        Start-Service $ServiceName

           }

                }

           

   }

            else

            {

                exit

            }

        }

    Pause

    }


Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


Nếu muốn tắt dịch vụ nào chọn ID ví dụ 139 nhấn enter

Trường hợp nếu chọn ID mà không có trong danh sách sẽ hiện thông báo và hỏi có muốn tiếp tục không? Nếu chọn Y chương trình sẽ tiếp tục nếu nhấn N sẽ thoát chương trình.


2. Tạo batch file


Bạn có thể tạo một tập tin batch kết hợp với cả hai tập tin powershell Start-Service.ps1 và Stop-Service.ps1. Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Service-Configuration.cmd định dạng All files và Econding-ANSI


@echo off

title Service Configuration

color 3f

cd /d %~dp0

:: --------------------------------------------------:permission

>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"

if "%errorlevel%" NEQ "0" (

echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"

echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"

"%temp%\getadmin.vbs" & exit

)

if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"

:: --------------------------------------------------:Menu

cls

echo.

echo.Main menu

echo.

echo. ID Option

echo.

echo. A Start-Service

echo. B Stop-Service

echo.choice /c ABC /n /m "For Start-Service press A, Stop-Service fress B, if not press C for exit the program: "

if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service

if %errorlevel% EQU 2 goto Stop-Service

if %errorlevel% EQU 3 goto Close

:: --------------------------------------------------:Start-Service

cls

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0\Start-Service.ps1'"

cls

choice /c ABC /n /m "For continue Start-Service press A, press B return Main menu, if not press C for exit the program: "

if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service

if %errorlevel% EQU 2 goto Menu

if %errorlevel% EQU 3 goto Close

:: --------------------------------------------------:Stop-Service

cls

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0\Stop-Service.ps1'"

cls

choice /c ABC /n /m "For continue Stop-Service press A, press B return Main menu, if not press C for exit the program: "

if %errorlevel% EQU 1 goto Stop-Service

if %errorlevel% EQU 2 goto Menu

if %errorlevel% EQU 3 goto Close

:: --------------------------------------------------:Close

cls

echo.The program will be closed after 15 seconds.

echo.Thank you for using my program.

echo.Any details please contact me through: fb.com/kequaduongvodanh

echo.Goodbye and see you again!

timeout /t 15 /nobreak

exit

:: --------------------------------------------------


Khi tạo tâp tin batch bạn tạo mới một thư mục lấy tên ví dụ Service-configuration rồi lưu cả 3 tập tin Service-configuration.cmd, Start-Service.ps1, và Stop-Service.ps1 vào trong thư mục này


Khi tạo xong chuột có thể nhấp đúp chuột vào tập tin batch bắt đầu cấu hình service


Cuối cùng nếu bạn thấy code trên phức tạp quá bạn có thể tải code được tôi tạo sẵn

Link tải: https://yadi.sk/d/CX1p_kJN3JkrHe
Mật khẩu giải nén: www.blogthuthuatwin10.com

Phổ biến trong tuần

Tin Tức