Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tạo Batch script gỡ bỏ gói package mặc định của Windows 10, Version 1703


Nếu bạn muốn gỡ bỏ nhanh một ứng dụng hoặc tính năng của hệ thống nào đó trong Windows 10, Version 1703 bạn có thể tạo trước tập tin Batch trong đó được lưu những kịch bản được tạo trước và cho phép lựa chọn ứng dụng hoặc tính năng muốn gỡ. Các bước thực hiên như sau:

Bước 1: Trước tiên bạn cần tải phần mềm SetACL tại địa chỉ https://yadi.sk/d/nMQ3fi0_3JojuN và copy vào đường dẫn c:\windows\system32.

Bước 2: Tiếp theo mở trình soạn thảo Notepad copy đoạn code bên dưới vào.

Batch-script

:: Name     : Remove-Package.cmd

:: Author   : Nguyen Tuan.

:: Website  : www.diachinhcongtrinh.com:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Settings

chcp 65001 >nul

@echo off

title Remove-Package Tool

mode con: cols=120 lines=32

color 3f

chcp 65001 >nul

cd /d %~dp0

cls

>nul 2>&1 "%systemroot%\system32\cacls.exe" "%systemroot%\system32\config\system"

if "%errorlevel%" NEQ "0" (

 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"

 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"

 "%temp%\getadmin.vbs" & exit

)

if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"

:: ------------------------------------------------------------------------------------:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Version

cls

ver | findstr /i "10\.0\.10240"

if %ERRORLEVEL% EQU 0 (

echo.Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1507.

echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.

pause

)

ver | findstr /i "10\.0\.10586"

if %ERRORLEVEL% EQU 0 (

echo Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1511.

echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.

pause

)

ver | findstr /i "10\.0\.14393"

if %ERRORLEVEL% EQU 0 (

echo Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1607.

echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.

pause

)

ver | findstr /i "10\.0\.15063"

if %ERRORLEVEL% EQU 0 (

cls

set Packages=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn setowner -ownr "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%"

SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn ace -ace "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%;p:full"

goto Remove-Package

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-Package

cls

echo.Gỡ bỏ gói tính năng hệ thống

echo.

echo.ID Tùy chọn ID Tùy chọn

echo.

echo.1 Connect  19 Media Features   

echo.2 Cortana  20 Microsoft Message Queue (MSMQ) Server

echo.3 Get Help 21 Microsoft Print to PDF 

echo.4 Microsoft Edge 22 MultiPoint Connector 

echo.5 Mixed Reality Portal 23 Print and Document Services 

echo.6 OneDrive 24 RAS Connection Manager Adminitration Kit (CMAK) 

echo.7 Quick Assist 25 Remove Differential Compression API Support 

echo.8 Windows Defender 26 RIP Listener 

echo.9 Windows Spotlight 27 Services for NFS

echo.10 Windows Photo Viewer 28 Simple Network Management Protocol (SNMP)

echo.11 Snipping Tool 29 Simple TCPIP services (i.e. echo daytime etc) 

echo.12 Active Directory 30 SMB 1.0/CIFS File Sharing Support  

echo.13 Containers 31 Telnet-TFTP Client  

echo.14 Assigned Access 32 Windows Identify Foundation 3.5

echo.15 Device Lockdown 33 Windows Powershell 2.0 

echo.16 Hyper-V  34 Windows TIFF IFilter    

echo.17 Internet Explorer 35 XPS Services 

echo.18 Legacy Components 36 XPS Viewer

echo.  set /p option=Chọn ID và nhấn Enter :

if %option% EQU 1 (

    call :Connect

) else if %option% EQU 2 (

    call :Cortana

) else if %option% EQU 3 (

    call :GetHelp

) else if %option% EQU 4 (

    goto MicrosoftEdge

) else if %option% EQU 5 (

    goto MixedRealityPortal

) else if %option% EQU 6 (

    goto OneDrive

) else if %option% EQU 7 (

    goto QuickAssist

) else if %option% EQU 8 (

    goto WindowsDefender

) else if %option% EQU 9 (

    goto WindowsSpotlight

) else if %option% EQU 10 (

    goto PhotoViewer

) else if %option% EQU 11 (

    goto SnippingTool

) else if %option% EQU 12 (

    goto ActiveDirectory

) else if %option% EQU 13 (

    goto Containers

) else if %option% EQU 14 (

    goto AssignedAccess

) else if %option% EQU 15 (

    goto DeviceLockdown

) else if %option% EQU 16 (

    goto Hyper-V

) else if %option% EQU 17 (

    goto InternetExplorer11

) else if %option% EQU 18 (

    goto LegacyComponents

) else if %option% EQU 19 (

    goto MediaFeatures

) else if %option% EQU 20 (

    goto MessageQueue

) else if %option% EQU 21 (

    goto PrinttoPDF

) else if %option% EQU 22 (

    goto MultiPointConnector

) else if %option% EQU 23 (

    goto PrintandDocument

) else if %option% EQU 24 (

    goto RASConnectionManager

) else if %option% EQU 25 (

    goto DifferentialCompressionAPI

) else if %option% EQU 26 (

    goto RIPListener

) else if %option% EQU 27 (

    goto ServicesforNFS

) else if %option% EQU 28 (

    goto SimpleNetwork

) else if %option% EQU 29 (

    goto SimpleTCPIP

) else if %option% EQU 30 (

    goto FileSharingSupport

) else if %option% EQU 31 (

    goto TelnetClient

) else if %option% EQU 32 (

    goto IdentifyFoundation

) else if %option% EQU 33 (

    goto Powershell2.0

) else if %option% EQU 34 (

    goto TIFFIFilter

) else if %option% EQU 35 (

    goto XPSServices

) else if %option% EQU 36 (

    goto XPSViewer

) else if %option% EQU 37 (

    goto Menu

) else (

    goto Remove-Package

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Connect

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Connect

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-Connect

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

: ------------------------------------------------------------------------------------:Cortana

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Cortana

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-Cortana

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: ------------------------------------------------------------------------------------:GetHelp

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ContactSupport

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-ContactSupport

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

: ------------------------------------------------------------------------------------:MicrosoftEdge

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MicrosoftEdge

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-MicrosoftEdge

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

: ------------------------------------------------------------------------------------:MixedRealityPortal

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MixedRealityPortal

if %errorlevel% EQU 2 goto Menu

: --------------------------------------------------:Remove-MixedRealityPortal

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F

rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

) ELSE (

cls

echo.Máy tính đang cài đặt Windows phiên bản 32-bit, Ứng dụng này chỉ có trong phiên bản 64-bit.

pause

goto Remove-Package

)

: ------------------------------------------------------------------------------------:OneDrive

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-OneDrive

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-OneDrive

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

taskkill /f /im OneDrive.exe

start /wait %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f

reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

taskkill /f /im OneDrive.exe

start /wait %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

: ------------------------------------------------------------------------------------:QuickAssist

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-QuickAssist

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-QuickAssist

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

: ------------------------------------------------------------------------------------:WindowsDefender

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsDefender

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-WindowsDefender

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F

rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

) ELSE (

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F

rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Hướng dẫn xóa biểu tượng Windows Defender Security Center trong Start menu.

echo Xem chi tiết tại địa chỉ https://goo.gl/8HtNsc

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:WindowsSpotlight

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsSpotlight

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-WindowsSpotlight

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:PhotoViewer

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PhotoViewer

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-PhotoViewer

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:SnippingTool

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SnippingTool

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-SnippingTool

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:ActiveDirectory

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ActiveDirectory

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-ActiveDirectory

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Containers

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Containers

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-Containers

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:AssignedAccess

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-AssignedAccess

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-AssignedAccess

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:DeviceLockdown

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DeviceLockdown

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-DeviceLockdown

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Hyper-V

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Hyper-V

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-Hyper-V

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:InternetExplorer11

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-InternetExplorer11

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-InternetExplorer11

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:LegacyComponents

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-LegacyComponents

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-LegacyComponents

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:MediaFeatures

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MediaFeatures

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-MediaFeatures

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:MessageQueue

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MessageQueue

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-MessageQueue

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:PrinttoPDF

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrinttoPDF

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-PrinttoPDF

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:MultiPointConnector

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MultiPointConnector

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-MultiPointConnector

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:PrintandDocument

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrintandDocument

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-PrintandDocument

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Restart

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:RASConnectionManager

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RASConnectionManager

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-RASConnectionManager

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:DifferentialCompressionAPI

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DifferentialCompressionAPI

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-DifferentialCompressionAPI

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:RIPListener

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RIPListener

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-RIPListener

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:ServicesforNFS

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ServicesforNFS

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-ServicesforNFS

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:SimpleNetwork

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleNetwork

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-SimpleNetwork

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:SimpleTCPIP

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleTCPIP

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-SimpleTCPIP

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:FileSharingSupport

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-FileSharingSupport

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-FileSharingSupport

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:TelnetClient

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TelnetClient

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-TelnetClient

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:IdentifyFoundation

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-IdentifyFoundation

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-IdentifyFoundation

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Powershell2.0

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Powershell2.0

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-Powershell2.0

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:TIFFIFilter

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TIFFIFilter

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-TIFFIFilter

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:XPSServices

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSServices

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-XPSServices

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:XPSViewer

cls

choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSViewer

if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package

: --------------------------------------------------:Remove-XPSViewer

cls

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

cls

echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.

pause

goto Remove-Package

:: ------------------------------------------------------------------------------------:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Restart

cls

echo.Windows sẽ được khởi động sau 15 giây.

echo.Cảm ơn bạn đã sử dụng chương trình.

echo.Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc với tôi qua Facebook theo địa chỉ: fb.com/kequaduongvodanh

echo.Tạm biệt và hẹn gặp lại!

timeout /t 15 /nobreak

shutdown /r /f /t 00

:: ------------------------------------------------------------------------------------

Lưu lại với tên ví dụ Remove-Package.cmd hoặc Remove-Package.bat định dạng All files và Encoding: UTF-8

Bước 3: Chạy tập tin batch vừa lưu chọn ID muốn gỡ bỏ nhấn Enter

Phổ biến trong tuần

Tin Tức