Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tạo tập tin batch sử dụng tạo tài khoản người dùng mới

Để tạo mới một tài khoản người dùng trong Windows chúng ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, một trong số đó sử dụng tập tin batch và nếu sử dụng cách này việc tạo tài khoản người dùng mới sẽ đơn giản hơn vì chúng ta chỉ cần điền tên và mật khẩu cho tài khoản muốn tạo mới. Bài viết này sẽ từng bước hướng dẫn viết nội dung của tập tin batch để áp dụng cho việc tạo tài khoản người dùng mới.


Đầu tiên trong nội dung của tập tin batch nên đưa ra thông tin của tài khoản đang đăng nhập và danh sách của tất cả tài khoản đã có để tránh tạo mới những tài khoản đã có này. Chúng ta có thể viết nội dung như sau:


echo.You are signing in with username: %username%

wmic useraccount where domain='%computername%' get Name,Status


Kết quả trong Cmd


C:\Windows\system32>echo.You are signing in with username: %username%

You are signing in with username: AdminC:\Windows\system32>wmic useraccount where domain='%computername%' get Name,Status

Name            Status

Admin           OK

Administrator   Degraded

DefaultAccount  Degraded

Guest           Degraded


Nội dung thứ hai đưa ra tùy chọn tạo người dùng mới bằng tên và mật khẩu


:username

set /p usr=Type a name for the new user and press Enter :

if [!usr!]==[] goto username:password

set /p pwd=Type a password for the new user (can be left blank) and press Enter :


Kết quả


Type a name for the new user and press Enter :Tuan

Type a password for the new user (can be left blank) and press Enter :pass1234


Nội dung thứ ba áp dụng khi đã điền tên và mật khẩu cho người dùng mới


pause

net user /add "%usr%" %pwd%

net localgroup administrators /add "%usr%"


Nội dung cuối cùng đưa ra thông tin của người dùng mới tạo và nhắc nhở tài khoản đang đăng nhập phải thoát và đăng bằng tài khoản người dùng mới.


:user-account-information

cls

echo.Name of the new user is: %usr%

echo.Password of the new user is: %pwd%

echo.

echo.You must sign out and sign in with your new user account to complete this operation.

choice /c YN /n /m "Would you like to sign out now? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 shutdown /l

if %errorlevel% EQU 2 exit


Kết quả


Name of the new user is: Tuan

Password of the new user is: pass1234You must sign out and sign in with your new user account to complete this operation.

Would you like to sign out now? (Yes/No)


Như vậy áp dụng cả 4 nội dung lại chúng ta sẽ tạo được một tập tin batch với nội dung hoàn chỉnh như sau:


@echo off

title Create New User Account

>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"

if "%errorlevel%" NEQ "0" (

echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"

echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"

"%temp%\getadmin.vbs" & exit

)

if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"

echo.You are signing in with username: %username%

echo.You can not create a new user already in the list of user accounts below:

echo.

wmic useraccount where domain='%computername%' get Name,Status

echo.

:username

set /p usr=Type a name for the new user and press Enter :

if [!usr!]==[] goto username

:password

set /p pwd=Type a password for the new user (can be left blank) and press Enter :

echo.

pause

echo.

net user /add "%usr%" %pwd%

net localgroup administrators /add "%usr%"

goto user-account-information

:user-account-information

cls

echo.Name of the new user is: %usr%

echo.Password of the new user is: %pwd%

echo.

echo.You must sign out and sign in with your new user account to complete this operation.

choice /c YN /n /m "Would you like to sign out now? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 shutdown /l

if %errorlevel% EQU 2 exit


Kết quả khi chạy tập tin batch sẽ có hình demo như dưới đây


Như vậy tôi đã vừa hướng dẫn từng bước tạo tập tin batch sử dụng đề tạo tên và mật khẩu cho người dùng mới. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức