Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tạo tập tin batch thay thế tệp imageres.dll hệ thống bằng tệp imageres.dll khác

Trong một số bộ cài hay bản ghost đã được rebuild lại thường có tích hợp theme ngoài và một trong những thành phần thường có là tập tin imageres.dll đây là tập tin lưu hầu hết icon (biểu tượng) của thư mục, file,...hệ thống. Tập tin này được đặt mặc định trong đường dẫn C:\Windows\System32. Nếu muốn thay đổi toàn bộ icon của hệ thống bắt buộc phải có tập tin imageres.dll đã được rebuild để thay thế tập tin imageres.dll gốc.

Việc thay thế tập tin imageres.dll cũng không quá phức tạp, chúng ta có thể thay thế thủ công cũng được nhưng mất nhiểu thời gian và đôi khi lại không chính xác và không phải ai cũng biết cách thay thế. Để giảm thời gian và thực hiện chính xác không bị lỗi bạn có thể tạo trước tập tin batch thay thế, bạn có thể tạo hai tập tin batch riêng biệt với tập tin batch 1 sử dụng thay thế imageres.dll và tập tin batch 2 sử dụng khôi phục imageres.dll về mặc định.


Trong nội dung tập tin batch phải bao gồm hai phần thứ nhất thay thế hoặc phục hồi và thứ hai xóa tập tin IconCache.db. Cách làm như sau:

1. Trước hết bạn cần có tập tin imageres.dll thay thế, tập tin này các bạn đặt nó trong thư mục ví dụ lấy tên imageres sau đó bạn copy thư mục imageres vào thư mục System32

2. Mở trình soạn thảo notepad copy nội dung dưới đây

 replace-imageres.dll.cmd

@echo off

set iconcache=%localappdata%\IconCache.dbtakeown /f imageres.dll

icacls imageres.dll /grant %username%:F

rename imageres.dll imageres_backup.dll

copy %systemroot%\system32\imageres\imageres.dll %systemroot%\system32\imageres.dll

ie4uinit.exe -show

taskkill /IM explorer.exe /F

del /A /Q "%iconcache%"

del /A /F /Q "%localappdata%\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache*"

start explorer.exe

echo.

set /p="Press any key to exit . . . "<nul

pause >nul

exit

restore-imageres.dll.cmd

@echo off

set iconcache=%localappdata%\IconCache.dbtakeown /f imageres.dll

icacls imageres.dll /grant %username%:F

del /A /Q imageres.dll

rename imageres_backup.dll imageres.dll

ie4uinit.exe -show

taskkill /IM explorer.exe /F

del /A /Q "%iconcache%"

del /A /F /Q "%localappdata%\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache*"

start explorer.exe

echo.

set /p="Press any key to exit . . . "<nul

pause >nul

exit

Lưu hai tập tin lại lần lượt với tên replace-imageres.dll.cmd và restore-imageres.dll.cmd định dạng All files và Encoding:ANSI

Kết quả khi chạy tập tin batch replace-imageres.dll.cmd


Và khi chạy tập tin batch restore-imageres.dll.cmd


Lưu ý: Sau mỗi lần chạy tập tin batch bạn nên sign out và sign in lại. Hi vọng bài viết giúp ích cho bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức