Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn thêm lại gói package mặc định của Windows 10 sau khi đã gỡ bỏ

Bài trước tôi có hướng dẫn tạo Batch script gỡ bỏ gói package mặc định của Windows 10, trong bài này tôi sẽ hướng dẫn thêm lại gói package mặc định sau khi đã gỡ bỏ. Việc thêm lại gói package không khó nếu bạn biết làm đúng cách, yêu cầu bạn phải có bộ cài ISO gốc Windows 10 theo đúng version và nền tảng của Windows mà bạn đang cài vào máy tính. Ví dụ bạn đang cài Windows 10 Pro Version 1703 64-Bit thì bạn cần phải có bộ cài Windows 10 Version 1703 64-Bit.

Trong ví dụ dưới đây tôi sẽ thêm lại trình duyệt Microsoft Edge sau khi đã gỡ bỏ gói package của trình duyệt này đi từ trước.

Bước 1: chạy Command Prompt bằng quyền administrator

Bước 2: Mount ISO bộ cài Windows 10 (chuột phải chọn mount) theo đúng version và nền tảng của Windows đang cài trong máy.

Bước 3: Tạo mới một thư mục mount lưu trong thư mục temp


md C:\temp\mount


Bước 4:Tạo tập tin install.wim mới lưu trong thư mục temp từ tập tin intall.wim gốc lưu trong thư mục sources của bộ cài


Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\sources\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:C:\temp\install.wim


Bước 5: Mount tập tin install.wim trong thư mục temp vào thư mục mount


Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\temp\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\temp\mount


Bước 6: Copy thư mục Packages để lần sau không còn phải lặp lại từ bước 2 tới bước 5


xcopy C:\temp\mount\Windows\servicing\Packages C:\Packages /s /i


Bước 7: Unmount thư mục mount về lại tập tin gắn kết install.wim


Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\temp\mount /Commit


Bước 8: Xóa thư mục temp


rd /q /s C:\temp


Bước 9: Thêm gói package vì là trình duyệt Microsoft Edge nên gói package của nó có tên Microsoft-Windows-Internet-Browser*.mum
Dism /Online /Add-Package /Packagepath:C:\Packages\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0.mum /NoRestart

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:C:\Packages\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.15063.0.mum /NoRestart


Bước 10: Đăng ký lại ứng dụng, thư mục của ứng dụng này có tên Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
powershell

Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AppxManifest.xml"


Kết luận:

Khi thêm lại gói package của ứng dụng hoặc tính năng của Windows 10 bạn phải nắm những điều sau đây:
  1. Bộ cài ISO gốc Windows 10 theo đúng version và nền tảng của Windows mà bạn đang cài vào máy tính
  2. Xác định chính xác gói package của ứng dụng hoặc tính năng cần phải thêm và tên gói package đều có định dạng .mum
  3. Đăng ký lại ứng dụng hoặc tính năng
Hi vọng bài viết sẽ giúp ích bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức