Tìm kiếm ↓↓↓

Share batch code SetupComlete.cmd sử dụng cài đặt Windows 10 Pro, Version 1703


Tập tin batch SetupComlete.cmd bao gồm 2 phần Remove-ProvisionedAppxPackage gỡ bỏ ứng dụng mặc định thuộc nhóm WindowsApps và Remove-Package gỡ bỏ gói package hệ thống. Tập tin này sẽ được áp dụng ngay trong quá trình cài đặt và trước khi tạo và đăng nhập tài khoản đầu tiên.

Download SetupComlete.cmd


Tải về giải nén copy thư mục $OEM$ vào thư mục sources của bộ cài Windows 10 Pro, Version 1703.

Code:
:: Name     : SetupComplete.cmd

:: Author   : Nguyen Tuan.

:: Website  : :: Settings

:: ==================================================================================

:Settings

cd /d %~dp0

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

copy data\amd64\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe

) ELSE (

copy data\x86\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe

)

set Packages=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn setowner -ownr "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%"

SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn ace -ace "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%;p:full"

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "ConsentPromptBehaviorAdmin" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "PromptOnSecureDesktop" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "Tweaks" /t REG_SZ /d "C:\Scripts\Enable-Tweaks.cmd" /f

:: ==================================================================================:: Remove-ProvisionedAppxPackage

:: ==================================================================================

::Remove-ProvisionedAppxPackage

set Microsoft3DBuilder=Microsoft.3DBuilder_13.0.10349.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Weather=Microsoft.BingWeather_4.18.56.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set AppInstaller=Microsoft.DesktopAppInstaller_1.1.25002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Tips=Microsoft.Getstarted_4.5.6.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Messaging=Microsoft.Messaging_3.2.24002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set View3DReview=Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set GetOffice=Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2017.311.255.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set MicrosoftSolitaireCollection=Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.14.1181.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set StickyNotes=Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.4.101.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Paint3D=Microsoft.MSPaint_1.1702.28017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set OneNote=Microsoft.Office.OneNote_2015.7668.58071.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set OneConnect=Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set People=Microsoft.People_2017.222.1920.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set SkypePreview=Microsoft.SkypeApp_11.8.204.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

set StorePurchaseApp=Microsoft.StorePurchaseApp_1.0.454.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set MicrosoftWallet=Microsoft.Wallet_1.0.16328.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Photos=Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set AlarmsClock=Microsoft.WindowsAlarms_2017.203.236.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Calculator=Microsoft.WindowsCalculator_2017.131.1904.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Camera=Microsoft.WindowsCamera_2017.125.40.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set MailCalendar=microsoft.windowscommunicationsapps_2015.7906.42257.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set FeedbackHub=Microsoft.WindowsFeedbackHub_1.1612.10312.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Maps=Microsoft.WindowsMaps_2017.209.105.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set VoiceRecorder=Microsoft.WindowsSoundRecorder_2017.130.1208.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set Store=Microsoft.WindowsStore_11701.1001.874.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set XboxApp=Microsoft.XboxApp_2017.113.1250.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set XboxGameOverlay=Microsoft.XboxGameOverlay_1.15.2003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set XboxIdentityProvider=Microsoft.XboxIdentityProvider_2016.719.1035.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set XboxSpeechToTextOverlay=Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.14.2002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set GrooveMusic=Microsoft.ZuneMusic_2019.16112.11621.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

set MoviesTV=Microsoft.ZuneVideo_2019.16112.11601.0_neutral_~_8wekyb3d8bbweDism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Microsoft3DBuilder%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Weather%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%AppInstaller%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Tips%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Messaging%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%View3DReview%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%GetOffice%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MicrosoftSolitaireCollection%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%StickyNotes%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Paint3D%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%OneNote%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%OneConnect%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%People%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%SkypePreview%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%StorePurchaseApp%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MicrosoftWallet%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Photos%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%AlarmsClock%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Calculator%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Camera%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MailCalendar%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%FeedbackHub%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Maps%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%VoiceRecorder%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Store%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxApp%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxGameOverlay%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxIdentityProvider%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxSpeechToTextOverlay%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%GrooveMusic%

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MoviesTV%

:: ==================================================================================:: Remove-Package

:: ==================================================================================

:Remove-Connect

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-ContactSupport

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-MicrosoftEdge

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-MixedRealityPortal

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

rd /s /q %systemroot%\systemapps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-OneDrive

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

del /q /f %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

del /q /f %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-QuickAssist

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-WindowsDefender

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F

rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

) ELSE (

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"

takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F

icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F

rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-WindowsSpotlight

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-PhotoViewer

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-SnippingTool

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-ActiveDirectory

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-Containers

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-AssignedAccess

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-DeviceLockdown

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-Hyper-V

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-InternetExplorer11

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-LegacyComponents

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-MediaFeatures

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-MessageQueue

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-PrinttoPDF

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-MultiPointConnector

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-PrintandDocument

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-RASConnectionManager

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-DifferentialCompressionAPI

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-RIPListener

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-ServicesforNFS

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-SimpleNetwork

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-SimpleTCPIP

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-FileSharingSupport

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-TelnetClient

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-IdentifyFoundation

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-Powershell2.0

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-TIFFIFilter

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-XPSServices

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------:Remove-XPSViewer

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: ==================================================================================

:: End

Hướng dẫn sửa code

Nếu muốn giữ lại ứng dụng nào chỉ cần xóa đoạn gỡ bỏ của ứng dụng đó đi ví dụ nếu muốn giữ lại Store thì xóa đoạn Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Store%. Tương tự nếu muốn giữ lại gói package nào thì xóa đoạn gỡ bỏ gói package đi ví dụ nếu muốn giữ lại OneDrive thì xóa đoạn dưới đây

:Remove-OneDrive

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

del /q /f %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart

) ELSE (

del /q /f %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe

reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f

dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart

)

:: ------------------------------------------------------------------------------------

Phổ biến trong tuần

Tin Tức