Tìm kiếm ↓↓↓

Tổng hợp một số khóa registry mà người dùng Windows 10 cần biết


Nhằm giúp các bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 10 nhanh tróng tắt hoặc bật một tính năng, ứng dụng nào đó của hệ thống nên tôi đã biên soạn sẵn các giá trị khóa registry tương ứng dưới đây. Các bạn chỉ cần chạy Command Prompt (Cmd) hoặc PowerShell bằng quyền administrator copy giá trị vào nhấn Enter là xong.

Dưới đây là danh sách các khóa registry sử dụng trong Windows 10

1. Tắt Cortana


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /f


2. Tắt Cortana ngoài màn hình khóa


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /f


3. Tắt tìm kiếm và Cortana sử dụng vị trí


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /f


4. Tắt ứng dụng được đề xuất trong Windows Ink Workspace


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


 reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /f


5. Tắt Windows Ink Workspace


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /f


6. Không cho phép tìm kiếm web


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /t REG_DWORD /d 1 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /f


7. Không chỉ mẹo Windows


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /t REG_DWORD /d 1 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /f


8. Bật Thông báo cho tải xuống và tự động cài đặt cập nhật từ Windows Update


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "NoAutoUpdate" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "AUOptions" /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallDay" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallTime" /t REG_DWORD /d 3 /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

takeown /f MusNotification.exe

takeown /f MusNotificationUx.exe

icacls MusNotification.exe /grant %username%:F

icacls MusNotificationUx.exe /grant %username%:F

rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe

rename MusNotificationUx.exe MusNotificationUx_backup.exe


- Về mặc định


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /f

takeown /f MusNotification_backup.exe

takeown /f MusNotificationUx_backup.exe

icacls MusNotification_backup.exe /grant %username%:F

icacls MusNotificationUx_backup.exe /grant %username%:F

rename MusNotification_backup.exe MusNotification.exe

rename MusNotificationUx_backup.exe MusNotificationUx.exe


9. Loại bỏ trung tâm thông báo Action Center


reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /t REG_DWORD /d 1 /f


- Bật lại


reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /f


10. Tắt hiển thị hoạt họa đăng nhập đầu tiên


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /f


11. Tắt Autoplay


net stop PlugPlay

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


net start PlugPlay

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f

reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /f


12. Tắt vị trí


reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Deny" /f

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Allow" /f

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 1 /f


13. Tắt OneDrive


taskkill /f /im OneDrive.exe

reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /f

reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /t REG_SZ /d ""C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe"


14. Tắt tự động cài đặt ứng dụng được đề xuất


reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f


15. Tắt Microsoft consumer experiences


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /t REG_DWORD /d 1 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /f


16. Tắt ứng dụng tự tải và cài đặt cập nhật trong Store


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 2 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /f


17. Tắt ứng dụng Store


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f

reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f


18. Tắt tự động bảo trì hệ thống


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /t REG_DWORD /d 1 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /f


19. Tắt Windows Defender Antivirus (áp dụng cho Windows 10, Version 1703)


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f


Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /f

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /t REG_EXPAND_SZ /d "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe" /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 2 /f

net start SecurityHealthService


Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
Sau khi Windows khởi động lại, mở Start menu click vào biểu tượng Windows Defender Security Center và truy cập đường dẫn C:\Program Files\Windows Defender chạy file MSASCuiL.exe

20. Tắt bảo vệ thời gian thực


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableRealtimeMonitoring" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /f

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f


21. Tắt bộ lọc Windows Defender


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter" /v "EnabledV9" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "EnableSmartScreen" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge" /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /f

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f


22. Tắt Media Sharing


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /v "PreventLibrarySharing" /t REG_DWORD /d 1 /f


- Bật lại


reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /f


Tiếp tục cập nhật....

Phổ biến trong tuần

Tin Tức