Tìm kiếm ↓↓↓

3 cách tạo batch file xem thông tin Windows


Để xem thông tin về Windows chúng ta có nhiều cách một trong số đó tạo batch file hoặc powershell script. Trong bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn 3 cách tạo batch file để xem thông tin cơ bản hệ điều hành Windows đang cài đặt trong máy tính.

Cách 1: Sử dụng systeminfo
@echo off

echo.Check information about Windows

echo.

systeminfo | findstr /b /c:"Host Name" /c:"OS Name" /c:"OS Version" /c:"System Type" /c:"Product ID" /c:"Registered Owner"

echo.

pause


Cách 2 Sử dụng wmic os
@echo off

echo.Check information about Windows

wmic os get CSName,Caption,Version,SerialNumber,OSArchitecture,RegisteredUser /format:list

pause


Cách 3 Sử dụng reg query
@echo off

set key=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

echo.Check information about Windows

echo.

echo.Computer Name: %computername%

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductName"') do set "ProductName=%%~b"

echo.OS Name: %ProductName%

)

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "CurrentBuild"') do set "CurrentBuild=%%~b"

echo.OS Build: %CurrentBuild%

)

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "RegisteredOwner"') do set "RegisteredOwner=%%~b"

echo.Registered Owner: %RegisteredOwner%

)

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductId"') do set "ProductId=%%~b"

echo.Product Id: %ProductId%

)

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

echo.System Type: 64-bit Operating System

) ELSE (

echo.System Type: 32-bit Operating System

)

echo.

pause


Như vậy bằng cách sử dụng một trong những cách tạo batch file ở trên bạn có thể xem thông tin cơn bản của hệ điều hành Windows đã cài đặt trong máy tính. Hi vọng bài viết có ích cho bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức