Tìm kiếm ↓↓↓

Cách kiểm tra thông tin boot của máy tính và cấu trúc ổ đĩa bằng bộ cài Windows

Đôi khi trước khi cài đặt Windows bạn cần phải biết chính xác thông tin về chế độ Boot của máy tính và thông tin về cấu trúc của ổ đĩa. Về chế đô Boot có hai chế độ UEFI và legacy BIOS, còn về cấu trúc ổ đĩa cài Windows có hai cấu trúc Mbr và Gpt. Như vậy nếu bạn muốn cài đặt Windows lên ổ đĩa trong máy tính bạn phải nắm được thông tin cơ bản sau đây:

Chế độ UEFI Boot <=> Ổ đĩa cấu trúc Gpt
Chế độ legacy BIOS Boot <=> Ổ đĩa cấu trúc Mbr

Một số bạn khi cài đặt Windows vẫn gặp một số lỗi phổ biến khi hệ thống thông báo bằng lỗi do không tương thích với nhau ví dụ Chế độ UEFI Boot mà cấu trúc ổ đĩa là Mbr hay ngược lại chế độ legacy BIOS Boot mà cấu trúc ổ đĩa lại là Gpt do đó không thể tiếp tục quá trình cài đặt. Như vậy bạn cần phải nắm được thông tin của hệ thống trước khi cài đặt bằng phương pháp sau:

Xem thêm:

Sử dụng bộ cài Windows từ thiết bị boot ngoài khi đến màn hình chọn ngôn ngữ cài đặt bấm tổ hợp phím Shift+F10 chạy Command Prompt


Kiểm tra chế độ Boot của máy tính

Trong dấu nhắc lệnh gõ wpeutil UpdateBootInfo nhấn Enter để winpe cập nhật thông tin boot


Tiếp tục gõ regedit để mở Registry Editor, đều hướng đến đường dẫn sau:


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control


Bên phải bạn sẽ thấy một giá trị REG_DWORD tên PEFirmwareType, bạn hãy nhìn sang khung Data của giá trị này bạn hãy để ý (1) là chế độ legacy BIOS Boot và (2) là Chế độ UEFI Boot


Mẹo bạn có thể kiểm tra trực tiếp trong dấu nhắc lệnh bằng cách sử dụng lệnh sau:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType


Hoặc bạn cũng có thể tạo tập tin BootInfo.bat với nội dung như sau:


wpeutil UpdateBootInfo

for /f "tokens=2* delims=  " %%A in ('reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType') DO SET Firmware=%%B

if %Firmware%==0x1 echo The PC is booted in BIOS mode.

if %Firmware%==0x2 echo The PC is booted in UEFI mode.


Chạy tập tin bat: F:\BootInfo.bat với F: là tên thiết bị cài đặt Windows.

Kiểm tra cấu trúc ổ đĩa cứng

Tiếp tục trong dấu nhắc lệnh gõ diskpart nhấn Enter để mở trình quản lý DISKPART, tiếp tục gõ list disk. Bạn hãy nhìn trong cột Gpt nếu bên dưới của ổ đĩa nào để trống thì ổ đĩa có cấu trúc Mbr và nếu bên dưới có dấu (*) thì ổ đĩa có cấu trúc Gpt. Như ví dụ hình dưới đây:

Ổ đĩa 0 có cấu trúc Mbr


Ổ đĩa 0 và ổ đĩa 1 có cấu trúc Gpt


Như vậy đến đây bạn bạn đã biết được phải làm thế nào khi gắp trường hợp như đã đề cập ở phần đầu rồi phải không. Giả sử khi kiểm tra thông tin boot là UEFI mà cấu trúc ổ đĩa là Mbr thì bạn phài chuyển đổi ổ đĩa sang cấu trúc Gpt hoặc chuyển đổi chế độ Boot sang legacy BIOS thì mới tiếp tục quá trình cài đặt thành công.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức