Tìm kiếm ↓↓↓

Cách sao chép file vào desktop khi tạo tài khoản người dùng mới


Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sao chép thư mục, tập tin hay lối tắt của ứng dụng, phần mềm trong desktop của tài khoản hiện tại sang desktop của tài khoản được tạo mới. Cách này rất hữu dụng trong trường hợp Windows đang sử dụng trong máy phải thường xuyên tạo tài khoản mới và sau mỗi lần tạo Windows sẽ tự động sao chép file vào desktop của tài khoản mới. Như vậy sau mỗi lần tạo bạn không phải sao chép thủ công cho từng tài khoản.

» Công cụ quản lý tài khoản User Account Management Tool
» Hướng dẫn sửa lỗi thường gặp liên quan đến tài khoản người dùng tại màn hình đăng nhập
» Hướng dẫn thiết lập nhanh user cannot change password mà không phải tạo tài khoản mới

Bằng cách sử dụng thư mục desktop cùa tài khoản ẩn có tên Default trong thư mục Users làm trung gian khi cài đặt Windows hoặc tạo tài khoản mới hệ thống sẽ tự động sao chép file trong thư mục desktop của tài khoản Default này sang thư mục desktop của tài khoản mới.

Trước hết bạn tạo tài khoản mới bằng cách sử dụng cmd cho nhanh. Ví dụ tôi muốn tạo tài khoản mới lấy tên Tuan thuộc nhóm Administrators


net user Tuan /add

net localgroup administrators /add


Khi tạo mới xong bạn chưa thoát tài khoản hiện tại tiếp tục sao chép thủ công thư mục hoặc tập tin ngoài desktop của thư mục hiện tại vào đường dẫn C:\Users\Default\Desktop. Lưu ý thư mục tài khoản Default bị ẩn do đó bạn phải bật tùy chọn xem file ẩn mới thấy được thư mục này. Hoặc bạn có thể sao chép tất cả nhanh bằng cách sử dụng lệnh trong cmd, ví dụ:


xcopy C:\Users\Admin\Desktop C:\Users\Default\Desktop /s /i


Trong đó Admin là tên tài khoản hiện tại, trường hợp Admin là tên khác có khoảng cách ví dụ như Nguyen Tuan thì bạn phải thêm vào dấu "" ví dụ


xcopy "C:\Users\Nguyen Tuan\Desktop" C:\Users\Default\Desktop /s /i


Khi copy xong bạn có thể thoát tài khoản hiện tại và chọn đăng nhập bằng tài khoản mới. Khi đã đăng nhập bằng tài khoản mới đến khi vào desktop tất cả thư mục hay tập tin mà bạn đã cấu hình sao chép từ trước sẽ được sao chép sang desktop của tài khoản được tạo mới.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức