Tìm kiếm ↓↓↓

Cách sao chép file vào desktop trong quá trình cài đặt Windows

Trong quá trình build lại bộ cài Windows có một số bạn hỏi tôi muốn sao chép tập tin, url, hay thư mục vào deskop mà không phải mount bộ cài. Chắc hẳn có thể bạn sẽ gặp một bộ cài nguyên gốc chưa chỉnh sửa nhưng khi cài đặt xong lại thấy lối tắt đến trình duyệt đến trang chủ của họ. Vậy họ làm như thế nào? Ở đây có hai cách thứ nhất mount bộ cài ra rồi sao chép file vào và thứ hai cấu hình dường dẫn sao chép trong quá trình cài đặt.

Tôi sẽ hướng dẫn cách hai cho đơn gian lại không phải mount install.wim ra chỉnh sửa. Đầu tiên bạn phải đọc qua bài viết Cách cấu hình sao chép thư mục hoặc tập tin tự động trong quá trình cài đặt Windows. Bây giờ tôi sẽ đi vào hướng dẫn cách làm

Đầu tiên bạn tạo một thư mục tên $OEM$, tiếp tục trong thư mục này bạn tạo lần lượt các thư mục theo như theo sơ đồ sau:


$OEM$

  $1

    Users

      Default

        Desktop


Như vậy đường dẫn nó sẽ là $OEM$\$1\Users\Default\Desktop

Bây giờ bạn có thể sao chép file vào thư mục Desktop và trong quá trình cài đặt Window sẽ tự động sao chép file vào thư mục Desktop của tài khoản Default và nếu trong thư mục Desktop của tài khoản Default này nếu có file nào Windows sẽ tự động sao chép nó sang thư mục Desktop của tài khoản người dùng tạo mới.

Khi tạo xong bạn copy thư mục $OEM$ vào thư mục sources của bộ cài Windows là xong.


Phần mở rộng

Nếu bạn muốn file mà bạn đã sao chép tự chạy một lần duy nhất sau khi cài đặt tạo tài khoản mới đăng nhập vào Desktop bạn có thể cấu hình Registry Editor bằng khóa RunOnce theo đường dẫn sau đây:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion


Để thêm được vào khóa RunOnce bạn có thể thêm trực tiếp từ cmd thông qua tập tin batch có tên setupcomplete.cmd. Tập tin này được đặt trong thư mục Scripts được lưu trong thư mục Setup theo đường dẫn C:\Windows.

Như vậy bạn phải tiếp tục cấu hình sao chép tập tin setupcomplete.cmd trong quá trình cà đặt theo sơ đồ dưới đây:


$OEM$

  $$

    Setup

      Scripts

        setupcomplete.cmd


Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ tôi muốn sao chép lối tắt url trang chủ của blog tôi thì tôi sẽ sao chép tập tin www.blogthuthuatwin10.com.url vào thư mục Desktop, tiếp tục trong tập tin setupcomplete.cmd tôi sẽ thêm vào nội dung sau:


reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "Website" /t REG_SZ /d "%USERPROFILE%\Desktop\www.blogthuthuatwin10.com.url" /f


Bạn lưu ý khóa RunOne chỉ mở một một lần duy nhất ở lần đăng nhập đầu tiên và sẽ tự xóa ở lần khởi động tiếp theo. Bạn có thể tải về tập tin mẫu tại đây, hi vọng bài viết có ích với bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức