Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tạo powershell script gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng mặc định thuộc nhóm Windows Store

Trong bài viết hướng dẫn tạo batch file gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng mặc định thuộc nhóm Windows Store tôi đã giới thiệu về gói cài đặt ứng dụng ProvisionedAppxPackage qua đó cũng hướng dẫn cách tạo batch file để gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng. Bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách tạo powershell script. Trước hết chúng ta cần đi tìm gói PackageName của ứng dụng bằng lệnh sau:


Get-AppxProvisionedPackage -online | Select  PackageName


Khi tìm được PackageName của ứng dụng thì lệnh gỡ bỏ gói cài đặt ứng dụng sẽ là:


Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName "PackageName"


Trong đó "PackageName" là tên gói cài đặt của ứng dụng muốn gỡ, ví dụ để gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng 3D Builder chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau:


Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName Microsoft.3DBuilder_13.0.10349.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


Trong trường hợp nếu bạn muốn gỡ bỏ tất cả gói cài đặt ứng dụng có thể sử dụng lệnh:


Get-AppxProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage -Online


Bây giờ để tiết kiệm thời gian và dễ thao tác chúng ta sẽ sử dụng powershell script và khi cần gỡ bỏ gói ứng dụng nào chỉ cần chọn ID của ứng dụng nhấn enter là xong. Tập tin powershell script sẽ có nội dung như sau:

Code


# Remove-AppxProvisionedPackage

# Created by Nguyen Tuan

# Website:  www.blogthuthuatwin10.comIf (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {

Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs

Exit

}Function Main-menu()

{

$index=1

$apps=Get-AppxProvisionedPackage -online

#return entire listing of applications

   Write-Host "ID`t DisplayName"

        Write-Host ""

foreach ($app in $apps)

{

Write-Host " $index`t $($app.DisplayName)"

$index++

}

    if ($apps)

    {

$index++

}

    else

    {

        Write-Host "PackageName Not Found"

        echo ""

        pause

        exit

    }

        Do

        {

        Write-Host ""

        $IDs=Read-Host -Prompt "For remove each app please select ID and press enter"

        }

        While($IDs -eq "")

   

   #check whether input values are correct

   try

   {

[int[]]$IDs=$IDs -split ","

   }

   catch

   {

Write-Host "Error:" $_.Exception.Message

   }   foreach ($ID in $IDs)

   {

#check id is in the range

   if ($ID -ge 1 -and $ID -le $apps.count)

   {

$ID--

#Remove each app

$AppName=$apps[$ID].packagenameRemove-AppxProvisionedPackage -Online -Package $AppName

            pause

            cls

            Main-menu

   }

   else

   {

Write-Host ""

            Write-warning -Message "wrong ID"

            Write-Host ""

            pause

            cls

            Main-menu

   }

   }

}

Main-menu


Lưu lại với tên ví dụ Remove-ProvisionedAppxPackage.ps1 định dạng All Files và Encoding:ANSI. Khi chạy powershel script sẽ cho hình minh họa dưới đây:


Trên đây tôi đã vừa hướng dẫn bạn cách gỡ bỏ gói cài đặt của những ứng dụng mặc định thuộc nhóm Store bằng powershell script. Hi vọng bài viết có ích với bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức