Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft Visual C++ Redistributable 2005-2017 v2.7 Repack

Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft. Nó có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft.NET Framework.


Các chức năng của Visual C++ như tô sáng cú pháp, IntelliSense (chức năng về tự động hoàn thành việc viết mã) và các chức năng gỡ lỗi tiên tiến.

Ví dụ, nó cho phép gỡ lỗi từ xa sử dụng một máy tính khác và cho phép gỡ lỗi bằng cách duyệt qua từng dòng lệnh tại một thời điểm. Chức năng "biên tập và tiếp tục" cho phép thay đổi mã nguồn và dịch lại chương trình trong quá trình gỡ lỗi, mà không cần phải khởi động lại chương trình đang được gỡ lỗi.

Đặc trưng biên dịch và xây dựng hệ thống, tính năng tiền biên dịch các tập tin đầu đề (header files) và liên kết tịnh tiến (incremental link) - chỉ liên kết những phần bị thay đổi trong quá trình xây dựng phần mềm mà không làm lại từ đầu: Những đặc trưng về tính năng này thuyên giảm tổng thời gian biên tập, biên dịch và liên kết chương trình phần mềm, đặc biệt đối với những đề án phần mềm lớn.Phiên bản: 2.7
Dung lượng: 100.3 MB
Ngày cập nhật: 25 tháng 10, 2017
Ghi chú phiên bản:

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161

- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.12.25810
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.12.25810

Các phương pháp cài đặt

1. Cài đặt thủ công: chạy file cài đặt bình thường

2. Cài đặt tự động (silent) có hộp thoại xác nhận thông qua lệnh Cmd thêm tham số /silent đằng sau, ví dụ

Phần mềm Microsoft Visual C++ Pack v2.3 Repack được lưu trong thư mục Microsoft Visual C++ của ổ đĩa D thì chạy Cmd sử dụng lệnh sau:

start /wait "D:\Microsoft Visual C++\Microsoft Visual C++ Pack v2.3 Repack.exe" /silent

3.  Cài đặt tự động (verysilent) không hộp thoại xác nhận thông qua lệnh Cmd thêm tham số /verysilent đằng sau, ví dụ

start /wait "D:\Microsoft Visual C++\Microsoft Visual C++ Pack v2.3 Repack.exe" /verysilent

Theo dõi bài viết này để cấp nhật khi có phiên bản mới

Phổ biến trong tuần

Tin Tức