Tìm kiếm ↓↓↓

Tập tin trả lời mẫu Autounattend.xml và Unattend.xml cho Windows 10 version 1709

Tập tin trả lời trong Windows 10 version 1709 mới không có nhiều thay đổi so với phiên bản Windows 10 cũ. Những bạn đang rebuild lại Windows 10 nếu còn giữ tập tin trả lời cho Windows 10 phiên bản cũ có thể sử dụng lại hoặc có thể tham khảo lại bài viết này. Bạn nên cài phần mềm notepad++ và set theme đen sẽ rất dễ nhìn và chỉnh sửa các dòng chữ màu trắng.


Dưới đây là mẫu của các tập tin trả lời

I. Windows Setup

1. AutoUnattend_Audit


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

    <settings pass="windowsPE">

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <UserData>

                <ProductKey>

                    <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

                    <WillShowUI>Never</WillShowUI>

                </ProductKey>

                <AcceptEula>true</AcceptEula>

            </UserData>

            <UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <UserData>

                <ProductKey>

                    <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

                    <WillShowUI>Never</WillShowUI>

                </ProductKey>

                <AcceptEula>true</AcceptEula>

            </UserData>

            <UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <SetupUILanguage>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

            </SetupUILanguage>

            <InputLocale>en-US</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <SetupUILanguage>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

            </SetupUILanguage>

            <InputLocale>en-US</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

    </settings>

<settings pass="specialize">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

    <OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

<OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

    </settings>

    <settings pass="oobeSystem">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

   <TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>C%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

    <TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>Audit</Mode>

            </Reseal>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>Audit</Mode>

            </Reseal>

        </component>

    </settings>

</unattend>


2. AutoUnattend_OOBE


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

    <settings pass="windowsPE">

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <UserData>

                <ProductKey>

                    <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

                    <WillShowUI>Never</WillShowUI>

                </ProductKey>

                <AcceptEula>true</AcceptEula>

            </UserData>

            <UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <UserData>

                <ProductKey>

                    <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

                    <WillShowUI>Never</WillShowUI>

                </ProductKey>

                <AcceptEula>true</AcceptEula>

            </UserData>

            <UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <SetupUILanguage>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

            </SetupUILanguage>

            <InputLocale>en-US</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <SetupUILanguage>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

            </SetupUILanguage>

            <InputLocale>en-US</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

    </settings>

<settings pass="specialize">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

    <OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

<OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

    </settings>

<settings pass="oobeSystem">

    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

    <TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

    <TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>OOBE</Mode>

            </Reseal>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>OOBE</Mode>

            </Reseal>

        </component>

    </settings>

</unattend>


3. AutoUnattend_AutoLogon


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

    <settings pass="windowsPE">

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <UserData>

                <ProductKey>

                    <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

                    <WillShowUI>Never</WillShowUI>

                </ProductKey>

                <AcceptEula>true</AcceptEula>

            </UserData>

            <UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <UserData>

                <ProductKey>

                    <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

                    <WillShowUI>Never</WillShowUI>

                </ProductKey>

                <AcceptEula>true</AcceptEula>

            </UserData>

            <UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <SetupUILanguage>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

            </SetupUILanguage>

            <InputLocale>en-US</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <SetupUILanguage>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

            </SetupUILanguage>

            <InputLocale>en-US</InputLocale>

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

            <UILanguage>en-US</UILanguage>

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

            <UserLocale>en-US</UserLocale>

        </component>

    </settings>

    <settings pass="specialize">

            <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

                <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

                <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

                <UserLocale>en-US</UserLocale>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

                <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

                <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

                <UserLocale>en-US</UserLocale>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

<OEMInformation>

                    <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                    <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                    <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                    <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                    <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                    <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

                </OEMInformation>

<ProductKey>NVK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

<OEMInformation>

                    <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                    <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                    <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                    <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                    <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                    <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

                </OEMInformation>

<ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

            </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

            </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

            </component>

        </settings>

        <settings pass="oobeSystem">

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <AutoLogon>

                    <Password>

                        <Value></Value>

                        <PlainText>true</PlainText>

                    </Password>

                    <Enabled>true</Enabled>

                    <Username>AccountName</Username>

                </AutoLogon>

                <OOBE>

                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>

                    <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

                    <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

                    <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

                    <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

                    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

                </OOBE>

                <UserAccounts>

                    <LocalAccounts>

                        <LocalAccount wcm:action="add">

                            <Password>

                                <Value></Value>

                                <PlainText>true</PlainText>

                            </Password>

                            <Description></Description>

                            <DisplayName>AccountName</DisplayName>

                            <Group>Administrators</Group>

                            <Name>AccountName</Name>

                        </LocalAccount>

                    </LocalAccounts>

                </UserAccounts>

                <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

                <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

                <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<Themes>

                    <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                    <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

                </Themes>

<TaskbarLinks>           

                    <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                    <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                    <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

    <Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                    <Link3></Link3>

                </TaskbarLinks>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <AutoLogon>

                    <Password>

                        <Value></Value>

                        <PlainText>true</PlainText>

                    </Password>

                    <Enabled>true</Enabled>

                    <Username>AccountName</Username>

                </AutoLogon>

                <OOBE>

                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>

                    <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

                    <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

                    <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

                    <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

                    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

                </OOBE>

                <UserAccounts>

                    <LocalAccounts>

                        <LocalAccount wcm:action="add">

                            <Password>

                                <Value></Value>

                                <PlainText>true</PlainText>

                            </Password>

                            <Description></Description>

                            <DisplayName>AccountName</DisplayName>

                            <Group>Administrators</Group>

                            <Name>AccountName</Name>

                        </LocalAccount>

                    </LocalAccounts>

                </UserAccounts>

                <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

                <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

                <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<Themes>

                    <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                    <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

                </Themes>

<TaskbarLinks>           

                    <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                    <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                    <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

    <Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                    <Link3></Link3>

                </TaskbarLinks>

            </component>

        </settings>

</unattend>


II. Sysprep

1. Unattend_Audit


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="specialize">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

    <OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

<OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

    </settings>

<settings pass="oobeSystem">

    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

<TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

<TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>Audit</Mode>

            </Reseal>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>Audit</Mode>

            </Reseal>

        </component>

    </settings>

</unattend>


2. Unattend_OOBE


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="specialize">

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

    <OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

<copyprofile>true</copyprofile>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">          

<OEMInformation>

                <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

            </OEMInformation>

    <ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

<copyprofile>true</copyprofile>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

<component name="Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Home_Page>http://www.blogthuthuatwin10.com/</Home_Page>

        </component>

    </settings>

<settings pass="oobeSystem">

    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

<TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

            <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

<Themes>

                <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

            </Themes>

<TaskbarLinks>           

                <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

<Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                <Link3></Link3>

            </TaskbarLinks>

</component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>OOBE</Mode>

            </Reseal>

        </component>

        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <Reseal>

                <Mode>OOBE</Mode>

            </Reseal>

        </component>

    </settings>

</unattend>


3. Unattend_AuloLogon


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

    <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

        <settings pass="specialize">

            <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

                <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

                <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

                <UserLocale>en-US</UserLocale>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <InputLocale>0409:00000409</InputLocale>

                <SystemLocale>en-US</SystemLocale>

                <UILanguage>en-US</UILanguage>

                <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

                <UserLocale>en-US</UserLocale>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">            

<OEMInformation>

                    <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                    <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                    <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                    <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                    <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                    <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

                </OEMInformation>

<ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

<copyprofile>true</copyprofile>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">            

<OEMInformation>

                    <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>

                    <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>

                    <SupportPhone>+123345678</SupportPhone>

                    <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>

                    <Model>HP ProBook 4430s</Model>

                    <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>

                </OEMInformation>

<ProductKey>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</ProductKey>

<copyprofile>true</copyprofile>

            </component>

        </settings>

        <settings pass="oobeSystem">

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <AutoLogon>

                    <Password>

                        <Value></Value>

                        <PlainText>true</PlainText>

                    </Password>

                    <Enabled>true</Enabled>

                    <Username>AccountName</Username>

                </AutoLogon>

                <OOBE>

                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>

                    <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

                    <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

                    <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

                    <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

                    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

                </OOBE>

                <UserAccounts>

                    <LocalAccounts>

                        <LocalAccount wcm:action="add">

                            <Password>

                                <Value></Value>

                                <PlainText>true</PlainText>

                            </Password>

                            <Description></Description>

                            <DisplayName>AccountName</DisplayName>

                            <Group>Administrators</Group>

                            <Name>AccountName</Name>

                        </LocalAccount>

                    </LocalAccounts>

                </UserAccounts>

                <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

                <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

                <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<Themes>

                    <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                    <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

                </Themes>

<TaskbarLinks>             

                    <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                    <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                    <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

    <Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                    <Link3></Link3>

                </TaskbarLinks>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <AutoLogon>

                    <Password>

                        <Value></Value>

                        <PlainText>true</PlainText>

                    </Password>

                    <Enabled>true</Enabled>

                    <Username>AccountName</Username>

                </AutoLogon>

                <OOBE>

                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>

                    <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

                    <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>

                    <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

                    <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

                    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

                </OOBE>

                <UserAccounts>

                    <LocalAccounts>

                        <LocalAccount wcm:action="add">

                            <Password>

                                <Value></Value>

                                <PlainText>true</PlainText>

                            </Password>

                            <Description></Description>

                            <DisplayName>AccountName</DisplayName>

                            <Group>Administrators</Group>

                            <Name>AccountName</Name>

                        </LocalAccount>

                    </LocalAccounts>

                </UserAccounts>

                <RegisteredOrganization>www.blogthuthuatwin10.com</RegisteredOrganization>

                <RegisteredOwner>Nguyen Anh Tuan</RegisteredOwner>

                <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

<Themes>

                    <DesktopBackground>%windir%\system32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>

                    <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>

                </Themes>

<TaskbarLinks>             

                    <!--OEMs must pin nothing other than, and no more than, 6 .lnk files to the taskbar. Those .lnk files must be linked to .exe files. -->

                    <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk</Link0>

                    <Link1>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link1>

    <Link2>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link2>

                    <Link3></Link3>

                </TaskbarLinks>

            </component>

        </settings>

    </unattend>


III. Cách sử dụng

Tải về rập tin mẫu theo liên kết này

- Thay key tương ứng với phiên bản Windows và thông tin OEM trong tập tin mẫu

- Trường hợp cài mới sử dụng mục I với các tập tin Autounattend.xml
  1. Tập tin Autounattend.xml phải được đặt cùng ổ đĩa cài win gốc cùng với tập tin setup.exe của bộ cài Windows
  2. Copy thư mục $OEM$ vào thư mục sources của bộ cài Windows, thay ảnh và logo
- Trường hợp rebuild lại sử dụng mục II với các tập tin Unattend.xml
  1. Tập tin Unattend.xml phải được đặt trong thư mục Sysprep theo đường dẫn C:\Windows\System32
  2. Copy logo và ảnh vào thư mục oobe theo đường dẫn C:\Windows\System32
- Autounattend.xml và Unattend.xml đều có 3 dạng
  1. Audit: Boot vào chế độ Audit để chỉnh sửa
  2. OOBE: Boot vào chế độ OOBE tạo tài khoản mới
  3. AutoLogon: Boot tự động bằng tài khoản đã được cấu hình trong tập tin trả lời

Phổ biến trong tuần

Tin Tức