Tìm kiếm ↓↓↓

Tổng hợp lệnh mở các mục Settings trong Windows 10 Fall Creators Update

Ứng dụng Settings trong Windows 10  Fall Creators Update được thêm mới một số mục con của những mục chính, dưới đây là danh sách tổng hợp tất cả lệnh mở các mục trong ứng dụng Settings. Với việc biết được lệnh chạy của mỗi mục có tác dụng mở nhanh một mục nào đó thay vì phải mở Settings sau đó mới tìm mở mục cụ thể ví dụ bạn có thể mở nhanh Display trong System bằng lệnh ms-settings:display trong hộp thoại Run hoặc bạn cũng có thể tạo lối lắt ra desktop, ghim vào menu chuột phải desktop hoặc bạn cũng có thể làm ẩn các mục mà bạn không muốn hiện trong Settings.


Danh sách lệnh mở các mục Settings

CategorySettings pageURI
Homepagems-settings:
SystemDisplayms-settings:display
Notifications & actionsms-settings:notifications
Power & sleepms-settings:powersleep
Batteryms-settings:batterysaver
Storagems-settings:storagesense
Tablet modems-settings:tabletmode
Multitaskingms-settings:multitasking
Shared experiencesms-settings:crossdevice
Remote Desktopms-settings:remotedesktop
Aboutms-settings:about
DevicesBluetooth & other devicesms-settings:bluetooth
Printers & scannersms-settings:printers
Mousems-settings:mousetouchpad
Touchpadms-settings:devices-touchpad
Typingms-settings:typing
Pen & Windows Inkms-settings:pen
AutoPlayms-settings:autoplay
USBms-settings:usb
PhonePhonems-settings:mobile-devices
Network & internetStatusms-settings:network-status
Wi-Fims-settings:network-wifi
Ethernetms-settings:network-ethernet
Dial-upms-settings:network-dialup
VPNms-settings:network-vpn
Airplane modems-settings:network-airplanemode
Mobile hotspotms-settings:network-mobilehotspot
Data usagems-settings:datausage
Proxyms-settings:network-proxy
PersonalizationBackgroundms-settings:personalization-background
Colorsms-settings:colors
Lock screenms-settings:lockscreen
Themesms-settings:themes
Startms-settings:personalization-start
Taskbarms-settings:taskbar
AppsApps & featuresms-settings:appsfeatures
Default appsms-settings:defaultapps
Offline mapsms-settings:maps
Apps for websitesms-settings:appsforwebsites
Video playbackms-settings:videoplayback
AccountsYour infoms-settings:yourinfo
Email & app accountsms-settings:emailandaccounts
Sign-in optionsms-settings:signinoptions
Access work or schoolms-settings:workplace
Family & other peoplems-settings:otherusers
Sync your settingsms-settings:sync
Time & LanguageDate & timems-settings:dateandtime
Region & languagems-settings:regionlanguage
Speechms-settings:speech
GamingGame barms-settings:gaming-gamebar
Game DVRms-settings:gaming-gamedvr
Broadcastingms-settings:gaming-broadcasting
Game Modems-settings:gaming-gamemode
TruePlayms-settings:gaming-trueplay
Xbox Networkingms-settings:gaming-xboxnetworking
Ease of AccessNarratorms-settings:easeofaccess-narrator
Magnifierms-settings:easeofaccess-magnifier
High contrastms-settings:easeofaccess-highcontrast
Closed captionsms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
Keyboardms-settings:easeofaccess-keyboard
Mousems-settings:easeofaccess-mouse
Other optionsms-settings:easeofaccess-otheroptions
CortanaTalk to Cortanams-settings:cortana
Permissions & Historyms-settings:cortana-permissions
Notificationsms-settings:cortana-notifications
More detailsms-settings:cortana-moredetails
PrivacyGeneralms-settings:privacy
Locationms-settings:privacy-location
Camerams-settings:privacy-webcam
Microphonems-settings:privacy-microphone
Notificationsms-settings:privacy-notifications
Speech, inking, & typingms-settings:privacy-speechtyping
Account infoms-settings:privacy-accountinfo
Contactsms-settings:privacy-contacts
Calendarms-settings:privacy-calendar
Call historyms-settings:privacy-callhistory
Emailms-settings:privacy-email
Tasksms-settings:privacy-tasks
Messagingms-settings:privacy-messaging
Radiosms-settings:privacy-radios
Other devicesms-settings:privacy-customdevices
Feedback & diagnosticsms-settings:privacy-feedback
Background appsms-settings:privacy-backgroundapps
App diagnosticsms-settings:privacy-appdiagnostics
Automatic file downloadsms-settings:privacy-automaticfiledownloads
Update & securityWindows Updatems-settings:windowsupdate
Windows Defenderms-settings:windowsdefender
Backupms-settings:backup
Troubleshootms-settings:troubleshoot
Recoveryms-settings:recovery
Activationms-settings:activation
Find My Devicems-settings:findmydevice
For developersms-settings:developers
Windows Helloms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment
Windows Insider Programms-settings:windowsinsider

Bài viết tham khảo

Chỉ định danh sách các trang hiển thị hoặc ẩn trong ứng dụng hệ thống Settings

Phổ biến trong tuần

Tin Tức